To jest nie­sa­mo­wi­te miejsce

Sie­ra­kow­ski Park Krajobrazowy

Lasy, jezio­ra i rze­ki Sie­ra­ków ofe­ru­ją moż­li­wość spę­dza­nia cza­su na świe­żym powietrzu.

00

Pokoi

00

Dom­ków

000

Miejsc noc­le­go­wych

Zdję­cia 360° Google Stre­et View

Widok z zewnątrz

Recep­cja wnętrze

Restau­ra­cja

Sau­na

Siłow­nia

Pano­ra­ma z lotu ptaka

Sala kon­fe­ren­cyj­na

Sala na małe przy­ję­cie rodzinne

Sala komin­ko­wa

Pawi­lon bankietowy

Co Goście mówią o Hote­lu KAMA PARK

Opi­nie z google.com