Szkolenia Konferencje Eventy

Więcej...

Sala kon­fe­ren­cyj­na I

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na II

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na III

usta­wie­nie teatral­ne 120 osób
ustaw­nie szko­le­ne 50 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 30 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 70 osób

Pawi­lon ban­kie­to­wy

Pawi­lon o powierzch­ni 370 m² pozwa­la na orga­ni­za­cję uro­czy­sto­ści do 300 osób 

Wypo­sa­że­nie

Flip­chart
Ekran
Nagło­śnie­nie
Inter­net
Kli­ma­ty­za­cja
Role­ty zaciem­nia­ją­ce 

Bufet kon­fe­ren­cyj­ny

Pro­po­zy­cja 1
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, cia­stecz­ka

Pro­po­zy­cja 2
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­stecz­ka

Pro­po­zy­cja 3
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­sto, jabł­ka 

Gale­ria

 

Zapy­taj o salę

Napisz do nas, z chę­cią odpo­wie­my!

Kontakt