Wakacje w Sierakowie

Więcej...

WAKA­CJE NAD JEZIO­REM w Sie­ra­ko­wie 2020

Poby­ty 7 dnio­we z peł­nym wyży­wie­niem w:
W hote­lu (kom­for­to­we poko­je dwu­oso­bo­we oraz rodzin­ne poko­je typu stu­dio)
Dom­ku (nowe, cało­rocz­ne dom­ki)

Waka­cje na tere­nie Poje­zie­rza Mię­dzy­chodz­ko-Sie­ra­kow­skie­go. Pięk­na oko­li­ca, peł­na lasów i jezior, czy­ste powie­trze, to dosko­na­łe miej­sce dla ludzi cenią­cych spo­kój, kon­takt z natu­rą oraz aktyw­ny wypo­czy­nek.
Ide­al­ne miej­sce na rodzin­ne waka­cje z dzieć­mi.

Oprócz kom­for­to­we­go noc­le­gu, smacz­nych posił­ków oraz atrak­cji Hote­lu KAMA PARK:
sau­na, siłow­nia, sola­rium, bilard
atrak­cyj­ny plac zabaw dla dzie­ci
boisko do siat­ków­ki
ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek
Nor­dic Wal­king z instruk­to­rem
wyciecz­ki samo­cho­do­we
dodat­ko­we atrak­cje dla dzie­ci
baj­ko­we kino dla dzie­ci
zaba­wy z XBox dla dzie­ci
nauka jaz­dy na desko­rol­ce elek­trycz­nej Sky­ma­ster Whe­els dla dzie­ci

 

W pobli­żu Hote­lu KAMA PARK:
pla­ża nad jezio­rem 350 m od Hote­lu
wypo­ży­czal­nia sprzę­tu wod­ne­go
pięk­ne tra­sy pie­sze i rowe­ro­we
kor­ty teni­so­we
boiska spor­to­we
kawiar­nie, restau­ra­cje, skle­py
konie 1 km od Hote­lu
Rezer­wat Buki nad Jezio­rem Lutom­skim

Zachę­ca­my Pań­stwa rów­nież do uczest­nic­twa w naszych dodat­ko­wych pro­po­zy­cjach

zwie­dza­nie Sie­ra­ko­wa: kościół, Muzeum Zamek Opa­liń­skich, Sta­do Ogie­rów…
dla osób zain­te­re­so­wa­nych zwie­dze­niem oko­li­cy orga­ni­zu­je­my wyciecz­ki samo­cho­do­we:
do Nad­le­śnic­twa w Bucha­rze­wie — edu­ka­cja przy­rod­ni­czo­le­śna
do wie­ży wido­ko­wej w Pusz­czy Notec­kiej moż­li­wość podzi­wia­nia oko­li­cy z 32m
do Ośrod­ka Edu­ka­cji Przy­rod­ni­czej w Cha­li­nie
do Ośrod­ka Edu­ka­cji Regio­nal­nej i Przy­rod­ni­czej w Mnisz­kach
wyciecz­ki rowe­ro­we
spa­ce­ry z kij­ka­mi Nor­dic Wal­king

Ponad­to, na życze­nie Gości:

STRE­FA MASA­ŻU
Ofe­ru­je­my relak­su­ją­ce masa­że dla Pań i Panów. Pro­po­nu­je­my naszym gościom podróż do świa­ta masa­żu orien­tal­ne­go AJUR­WE­DA oraz odprę­ża­ją­ce masa­że kla­sycz­ne.

STRE­FA SAU­NY
ARO­MA­TE­RA­PIA
Relak­su­ją­ce sean­se zapa­cho­we w sau­nie fiń­skiej.

Ofer­ta waż­na w ter­mi­nie od 01.07.2020 do 31.08.2020

Ofer­ta “wcza­sy nad jezio­rem w Sie­ra­ko­wie” w ter­mi­nie 01.07.2020 — 31.08.2020
Jeże­li chcie­li­by Pań­stwo skal­ku­lo­wać pobyt dla swo­jej rodzi­ny, uwzględ­nia­jąc zniż­ki dla dzie­ci pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub przez for­mu­larz kon­tak­to­wy — przy­go­tu­je­my indy­wi­du­al­ną wyce­nę Pań­stwa waka­cji nad jezio­rem w Hote­lu KAMA PARK.

Poko­jeCeny za 7 nocy z wyży­wie­niem    
Pokój dwu­oso­bo­wy2100,-
Pokój stu­dio czte­ry oso­by doro­słe3570,-
Pokój stu­dio dwie oso­by doro­słe i dwo­je dzie­ci do lat 123360,-
Domek Jarzę­bi­no­wy czte­ry oso­by doro­słe3570,-
Domek Jarzę­bi­no­wy dwie oso­by doro­słe i dwo­je dzie­ci do lat 123360,-
Apar­ta­ment pokój dwu­oso­bo­wy2600,-

Do każ­de­go dnia poby­tu zobo­wią­za­ni jeste­śmy do pobie­ra­nia opła­ty miej­sco­wej (Kli­ma­tycz­ne) w wyso­ko­ści 1,00 zł od oso­by za dzień.
Ofer­ty nie łączą się z inny­mi ofer­ta­mi spe­cjal­ny­mi.

ZARE­ZER­WUJ

Warun­ki rezer­wa­cji wcza­sów nad jezio­rem Sie­ra­ków w ter­mi­nie od 01.07.2020 do 31.08.2020 w Hote­lu KAMA PARK

1. Posta­no­wie­nia ogól­ne
1.1 Doba hote­lo­wa zaczy­na się o 15:00, a koń­czy się o 12:00
1.2 Dzie­ci do lat 3 nocu­ją­ce na łóż­ku rodzi­ców – bez­płat­nie
1.3 Godzi­ny wyda­wa­nia posił­ków: śnia­da­nie 9:00 do 10:00, obia­do­ko­la­cja 17:00 do 19:00.
1.4 Nie moż­na łączyć raba­tów i pro­mo­cji.
1.5 Wyży­wie­nie wcza­sy zaczy­na się obia­do­ko­la­cją w sobo­tę, a koń­czy śnia­da­niem w kolej­ną sobo­tę.
1.6 Z posił­ków dla dzie­ci mogą korzy­stać tyl­ko dzie­ci do lat 12.
1.7 Pro­mo­cje ceno­we obo­wią­zu­ją w usta­lo­nym ter­mi­nie.
1.8 Przed­pła­tę nale­ży doko­nać do ter­mi­nu wska­za­ne­go na potwier­dze­niu.
1.9 Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji jest wpła­ta zalicz­ki.
1.10 Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.
1.11 UWA­GA! Ofer­ta “WAKA­CJE 2020” nie łączą się z inny­mi ofer­ta­mi spe­cjal­ny­mi.

2. Zasa­dy rezer­wa­cji
2.1 Rezer­wa­cji w Hote­lu KAMA PARK nale­ży doko­nać:. — dro­gą mailo­wą: recepcja@kamapark.pl,
tele­fo­nicz­nie pod nr 61 29 55 100, fak­sem pod nr 61 29 55 166 bądź oso­bi­ście w hote­lu.
2.2 Warun­kiem potwier­dze­nia rezer­wa­cji jest wpła­ta zadat­ku w wyso­ko­ści min. 30%
kosz­tów poby­tu w cią­gu 7 dni robo­czych od daty przy­ję­cia przez pra­cow­ni­ka recep­cji wstęp­nej rezer­wa­cji.
Wpła­ty zadat­ku nale­ży doko­nać na rachu­nek:
Bank Spół­dziel­czy Poje­zie­rza Sie­ra­ków Nr rachun­ku 67 9082 0005 0000 2446 2000 0010
Hotel KAMA PARK
ul. Orla 13, Sie­ra­ków 64–410
bądź oso­bi­ście w Hote­lu (dla prze­le­wów zagra­nicz­nych SWIFT: GBWC­PLPP).
W tytu­le wpła­ty nale­ży wpi­sać nazwi­sko, ter­min poby­tu i numer tele­fo­nu oso­by rezer­wu­ją­cej.
2.3 Rezer­wa­cja jest zobo­wią­zu­ją­ca dla obu stron dopie­ro po wpła­cie zadat­ku.
2.4 Wpła­ta zadat­ku ozna­cza akcep­ta­cję warun­ków aktu­al­nej ofer­ty oraz regu­la­mi­nu hote­lu.
2.5 Po upły­wie 7 dni robo­czych od dnia przy­ję­cia wstęp­nej rezer­wa­cji i bra­ku wpła­ty zadat­ku,
obiekt ma pra­wo wyna­jąć uprzed­nio zare­zer­wo­wa­ne miej­sca bez koniecz­no­ści powia­do­mie­nia Gościa.
2.6 Hotel pobie­ra opła­tę kli­ma­tycz­ną zgod­nie ze staw­ka­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na tere­nie Gmi­ny Sie­ra­ków (tyl­ko gotów­ka).
2.7 Korzy­sta­nie z dodat­ko­wych usług w Hote­lu KAMA PARK po usta­le­niu godzi­ny w recep­cji.
2.8 Przyj­mu­je­my płat­no­ści kar­tą płat­ni­czą.
2.9 Przy wysta­wie­niu fak­tu­ry VAT pro­si­my podać dane w dniu przy­jaz­du.

3. Rezy­gna­cja
3.1 W przy­pad­ku rezy­gna­cji z poby­tu zada­tek nie pod­le­ga zwro­to­wi.
3.2 Pozo­sta­łej czę­ści zapła­ty za pobyt w obiek­cie Gość winien doko­nać prze­le­wem przed przy­jaz­dem
lub w recep­cji bez­po­śred­nio przy mel­dun­ku (w dniu przy­jaz­du).
3.3 Nie­wy­ko­rzy­sta­nie w cało­ści świad­czeń już opła­co­nych (np. skró­ce­nie poby­tu), nie pod­le­ga zwro­to­wi.

4. Opła­ty dodat­ko­we, zniż­ki i gra­ti­sy:
4.1 Dzie­ci do lat 3 gra­tis (bez łóż­ka i świad­czeń). Obiekt dys­po­nu­je łóżecz­kiem dla małych dzie­ci.
Pro­si­my wcze­śniej uzgod­nić potrze­bę jego udo­stęp­nie­nia.
4.2 Dzie­ci od lat 3 do lat 12 — wg. usta­lo­nych cen pakie­tów.
4.3 Dostaw­ka do poko­ju 50,00 za dobę + wyży­wie­nie.
4.4 Akcep­tu­je­my zwie­rzę­ta — opła­ta 30 zł za dobę. Po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z recep­cją (tyl­ko dom­ki i poko­je na par­te­rze).
4.5 Dodat­ko­wa pościel lub wymia­na poście­li na czy­stą 30,00 komplet/os.
4.6 Dodat­ko­wy kom­plet ręcz­ni­ków 15 zł/os.
4.7 Sau­na 30 zł/h dla 4 osób 5 zł/h każ­da dodat­ko­wa oso­ba.
4.8 Sola­rium 1zł/1 minu­ta dostęp­ne od 10:00 do 20:00
4.9 Bilard 20 zł/h
4.10 Siłow­nia w cenie poby­tu w godzi­nach 10:00 — 18:00
4.11 Kau­cja za dom­ki i pokój w tawer­nie 200 zł płat­na w dniu przy­jaz­du kau­cje zwra­ca­my w dniu wyjaz­du. Znisz­cze­nia i prąd odlicz­my od kau­cji.

Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmian w kwe­stiach od nas nie­za­leż­nych.

Tel. recep­cja +48612955100

E‑mail: recepcja@kamapark.pl

Kontakt