hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
zabawa-karnawalowa-twozerotwozero

Zaba­wa Kar­na­wa­ło­wa 22 lute­go 2020

Bal Masko­wy*

Ostat­nia sobo­ta kar­na­wa­łu! 

Spędź nie­po­wta­rzal­ne chwi­le w ryt­mach naj­więk­szych prze­bo­jów lat 80, 90 oraz współ­cze­snych!  Naszych Sza­now­nych Gości powi­ta­my uro­czy­stą kola­cją ser­wo­wa­ną do sto­łu oraz wspa­nia­łą muzy­ką tanecz­ną.

Zapra­sza­my na nie­za­po­mnia­ny wie­czór pełen muzy­ki, pysz­nych dań i zaba­wy w dosko­na­łej atmos­fe­rze.

Zabawa Karnawałowa w Hotelu KAMA PARK w Sierakowie

Zaba­wa Kar­na­wa­ło­wa 22 Lute­go 2020 w Hote­lu KAMA PARK w Sie­ra­ko­wie

Koszt zaba­wy 120 zł od oso­by.

Zain­te­re­so­wa­nych naszą ofer­tą pro­szę o prze­sła­nie zapy­ta­nia na adres recepcja@kamapark.pl lub tel. 612955100

Spe­cjal­ne ceny noc­le­gu dla uczest­ni­ków zaba­wy kar­na­wa­ło­wej

Zaba­wa Kar­na­wa­ło­wa skła­da się:

 • Uro­czy­stą kola­cją zaczy­na­my o 19:00

 • Słod­ki bufet

 • Zim­ne zaką­ski

 • Cie­płe danie o godzi­nie 1:00

 • Kon­kurs na naj­lep­szą maskę balu!

 • Kawa i her­ba­ta w for­mie bufe­tu

 • Woda mine­ral­na nie­ga­zo­wa­na z cytry­ną i mię­tą bez limi­tu

 • Soki owo­co­we 0,5l/os.

 • Przy muzycz­nej opra­wie DJ’a od godz. 20:00 do 3:00

Menu

Już wkrót­ce

W cenie balu rów­nież:
Par­king przy hote­lu
Bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie całe­go hote­lu

Ist­nie­je moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o kolej­ne dni za 89 zł/os/noc (noc­leg ze śnia­da­niem).
Ist­nie­je moż­li­wość rezer­wa­cji sto­li­ków bez rezer­wa­cji noc­le­gu.

Infor­ma­cje dodat­ko­we:
Napo­je gazo­wa­ne płat­ne dodat­ko­wo w cenie 8 zł/1L
Atrak­cyj­ne ceny na alko­ho­le w barze lub moż­li­wość wnie­sie­nia wła­sne­go alko­ho­lu bez dodat­ko­wych opłat.
Pro­si­my o prze­my­śla­ne rezer­wa­cje, bile­ty nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi.
* Kon­kurs na naj­lep­szą maskę balu. Nagro­dą jest voucher na obiad dla 2 osób do restau­ra­cji w Hote­lu KAMA PARK

dzien-kobiet

Dzień Kobiet 2020 w HOTE­LU KAMA PARK

8 mar­ca, to dzień dla kobiet!
To dosko­na­ła oka­zja, aby spę­dzić czas z dala od trosk dnia codzien­ne­go.
Spe­cjal­nie dla Pań przy­go­to­wa­li­śmy wyjąt­ko­we menu “Świat według Bab”. Będzie lek­ko, słod­ko i kolo­ro­wo!
w Restau­ra­cji KAMA

w Restau­ra­cji KAMA ŚWIAT według BAB

Zapra­sza­my panie na spe­cjal­ny bab­ski week­end w restau­ra­cji KAMA.

Menu będzie lek­kie, deli­kat­ne, słod­kie i kolo­ro­we!

Spe­cjal­nie dla Was!

Infor­ma­cja i rezer­wa­cja sto­li­ków:

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

VOUCHER — Poda­ruj Pre­zent dla bli­skiej oso­by.
Chcą Pań­stwo spra­wić nie­za­po­mnia­ną przy­jem­ność bli­skiej oso­bie? Pro­po­nu­je­my spę­dze­nie nie­zwy­kle wyjąt­ko­wych i roman­tycz­nych chwil, któ­re będą Pań­stwo dłu­go wspo­mi­nać. To nie­spo­dzian­ka dla naj­bliż­szych, jak rów­nież podzię­ko­wa­nie dla przy­ja­ciół lub współ­pra­cow­ni­ków. Wyjąt­ko­wy pre­zent o wyjąt­ko­wym cha­rak­te­rze.

Voucher dla bliskiej osoby

Roman­tycz­ny pobyt week­en­do­wy

Kola­cja dla dwoj­ga z noc­le­giem

Pro­po­zy­cja II 2 dni (1 noc­leg) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:

 • roman­tycz­na kola­cja z lamp­ką wina

 • noc­leg w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym poko­ju

 • śnia­da­nie w for­mie boga­te­go bufe­tu

 • butel­ka wina do poko­ju

Dodat­ko­wo w cenie poby­tu:

godzin­ny seans zapa­cho­wy w sau­nie fiń­skiej
sola­rium sto­ją­ce 1 seans 5 minu­to­wy dla jed­nej oso­by peł­no­let­niej
siłow­nia
bilard
tenis sto­ło­wy
bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu
bez­płat­ny par­king
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 17:00 w dniu wyjaz­du****

Cena pakie­tu 350,- zł ZARE­ZER­WUJ

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przed­pła­ty.

Kon­takt

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

__________________________________

Pamię­taj
Ofer­ta waż­na w dniach 6–8 mar­ca 2020.

Pro­po­zy­cja III 3 dni (2 noc­le­gi) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:

 • uro­czy­sta trzy­da­nio­wa kola­cja z lamp­ką wina

 • 2 noc­le­gi w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym poko­ju

 • 2 śnia­da­nia w for­mie boga­te­go bufe­tu

 • butel­ka wina do poko­ju

Dodat­ko­wo w cenie poby­tu:

nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do sau­ny w godzi­nach 20:00 — 24:00
sola­rium sto­ją­ce 3 sean­se 5 minu­to­we dla jed­nej oso­by peł­no­let­niej
siłow­nia
bilard
tenis sto­ło­wy
bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu
bez­płat­ny par­king
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 17:00 w dniu wyjaz­du****

Cena pakie­tu 600,- zł ZARE­ZER­WUJ

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przed­pła­ty.

Kon­takt

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

__________________________________

Pamię­taj
Ofer­ta waż­na w dniach 06–8 mar­ca 2020.
**** do uzgod­nie­nia w recep­cji w przed­dzień wyjaz­du.

Pro­po­zy­cja IV 3 dni (2 noc­le­gi) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:

 • uro­czy­sta trzy­da­nio­wa kola­cja z lamp­ką wina

 • 2 noc­le­gi w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym poko­ju

 • 2 śnia­da­nia w for­mie boga­te­go bufe­tu

 • butel­ka wina do poko­ju

 • masaż kla­sycz­ny dla niej i dla nie­go**

 • słod­ką nie­spo­dzian­kę — na powi­ta­nie w poko­ju

Dodat­ko­wo w cenie poby­tu:

nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do sau­ny w godzi­nach 20:00 — 24:00
sola­rium sto­ją­ce 3 sean­se 5 minu­to­we dla jed­nej oso­by peł­no­let­niej
siłow­nia
bilard
tenis sto­ło­wy
bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu
bez­płat­ny par­king
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 17:00 w dniu wyjaz­du****

Cena pakie­tu 750,- zł ZARE­ZER­WUJ

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przed­pła­ty.

Kon­takt

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

__________________________________

Pamię­taj
Ofer­ta waż­na w dniach 6–8 mar­ca 2020.
** 30 minu­to­wy masaż kla­sycz­ny dostęp­ny po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji i usta­le­niu godzi­ny.
**** do uzgod­nie­nia w recep­cji w przed­dzień wyjaz­du.

Pro­po­zy­cja V 3 dni (2 noc­le­gi) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:

 • uro­czy­sta trzy­da­nio­wa kola­cja z lamp­ką wina

 • 2 noc­le­gi w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym poko­ju

 • 2 śnia­da­nia w for­mie boga­te­go bufe­tu

 • butel­ka wina do poko­ju

 • masaż orien­tal­ny dla niej i dla nie­go***

 • słod­ką nie­spo­dzian­kę — na powi­ta­nie w poko­ju

Dodat­ko­wo w cenie poby­tu:

nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do sau­ny w godzi­nach 20:00 — 24:00
sola­rium sto­ją­ce 2 sean­se 5 minu­to­we dla jed­nej oso­by peł­no­let­niej
siłow­nia
bilard
tenis sto­ło­wy
bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu
bez­płat­ny par­king
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 17:00 w dniu wyjaz­du****

Cena pakie­tu 1000,- zł ZARE­ZER­WUJ

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przed­pła­ty.

Kon­takt

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

__________________________________

Pamię­taj
Ofer­ta waż­na w dniach 6–8 mar­ca 2020.
*** 60 minu­to­wy masaż orien­tal­ny dostęp­ny po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji i usta­le­niu godzi­ny.
**** do uzgod­nie­nia w recep­cji w przed­dzień wyjaz­du.
restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:00

Zapra­sza­my do restau­ra­cji.

Zare­zer­wuj Sto­lik    Kar­ta Menu

Kontakt