hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
catering-wigilijny

Cate­ring wigi­lij­ny

Cate­ring wigi­lij­ny

Zupy

por­cja 250g

 • Barszcz czer­wo­ny z uszka­mi 6,00 zł
 • Zupa ryb­na 7,00 zł
 • Krem z boro­wi­ków 9,00 zł
Catering wigilijny

Dania na cie­pło

 • Pie­ro­gi z kapu­stą i grzy­ba­mi 1,50 zł szt.
 • Kro­kie­ty z kapu­stą i grzy­ba­mi 6,00 zł 1 szt.
 • Karp sma­żo­ny z pie­czar­ka­mi 150g 12,00 zł
 • Kapu­sta z grzy­ba­mi 100g 3,50 zł
 • De vola­il­le 9,00 zł szt.
 • Filet dro­bio­wy nadzie­wa­ny ruko­lą, serem moz­za­rel­lą i suszo­ny­mi pomi­do­ra­mi w sosie sero­wo-pomi­do­ro­wym 14,00 zł szt.

Prze­ką­ski

 • Śle­dzie w śmie­ta­nie 120g 6,50 zł
 • Śle­dzie aro­ma­tycz­ne w ole­ju 120g 6,50 zł
 • Śle­dzie po węgier­sku 120g 7,00 zł
 • Karp po grec­ku 200g 13,00 zł
 • Karp w gala­re­cie 120g 7,00 zł
 • Łosoś w sosie sero­wo-kapa­ro­wym 120g 14,00 zł
 • San­dacz w gala­re­cie 120g 14,00 zł
 • Schab ze śliw­ką 50g 6,00 zł
 • Filet z kur­cza­ka w gala­re­cie 50g 6,00 zł
 • Schab z masą chrza­no­wą 50 g 6,00 zł
 • Rola­da dro­bio­wa z serem ple­śnio­wym 50g 6,00 zł
 • Szczu­pak fasze­ro­wa­ny wg wagi 60,00 zł kg
 • Makieł­ki 100g 4,00 zł
 • Sałat­ka jarzy­no­wa 100g 4,00 zł

Zamó­wie­nia przyj­mu­je­my do 19.12.2017 odbiór potraw do 23.12.2017 do godzi­ny 18:00.

Przyj­mu­je­my zamó­wie­nia zarów­no na reali­za­cję całe­go przy­ję­cia, jak i na dosta­wę poszcze­gól­nych potraw. Cena usta­la­na indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od rodza­ju i wiel­ko­ści zamó­wie­nia. Wyko­nu­je­my inne potra­wy według upodo­ba­nia klien­ta.

Zamó­wie­nia pro­si­my skła­dać tel. 612955100 lub recepcja@kamapark.pl

sylwester-twozerooneseven

Syl­we­ster 2017

Bal Syl­we­stro­wy 2017

Na syl­we­stro­wy pakiet skła­da się:

 • Uro­czy­stą kola­cją zaczy­na­my o 19:00
 • Słod­ki bufet
 • Zim­ne zaką­ski
 • Napo­je cie­płe i zim­ne
 • Powi­ta­nie nowe­go roku 2018 toa­stem nowo­rocz­ny
 • Pokaz fajer­wer­ków o godz. 00:15 przed hote­lem
 • Cie­płe danie o godzi­nie 2:00
 • Alko­hol 0,5L wód­ki lub butel­ka wina na parę
 • Przy muzycz­nej opra­wie DJ
 • Noc­leg w kom­for­to­wych poko­jach ze śnia­da­niem
 • Prze­dłu­żo­na doba hote­lo­wa w dniu wyjaz­du do godzi­ny 15:00

sylwester_2017

Menu

Już wkrót­ce

W cenie balu rów­nież:
Kawa, her­ba­ta bez ogra­ni­czeń
Sok i woda bez ogra­ni­czeń
½ litra wód­ki lub butel­ka wina na parę
Par­king przy hote­lu
Bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie całe­go hote­lu

Koszt pakie­tu 345 zł od oso­by.

Jeże­li są Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni ofer­tę pro­szę o prze­sła­nie infor­ma­cji dla ilu osób mamy przy­go­to­wać kal­ku­la­cję uwzględ­nia­jąc dostęp­ną bazę noc­le­go­wą i raba­ty

Ist­nie­je moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o kolej­ne dni za 75 zł/os/noc.

Ist­nie­je moż­li­wość rezer­wa­cji sto­li­ków na balu syl­we­stro­wym bez rezer­wa­cji noc­le­gu.

Raba­ty od 5 par.

restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:30

Zapra­sza­my do restau­ra­cji.

sale-konferencyjne

Sale Kon­fe­ren­cyj­ne.

Posiadamy 3 sale konferencyjne przystosowane do organizacji szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych, prezentacji, pokazy promocyjne.

Sala kon­fe­ren­cyj­na I

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na II

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na III

usta­wie­nie teatral­ne 120 osób
ustaw­nie szko­le­ne 50 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 30 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 70 osób

Pawi­lon ban­kie­to­wy

Pawi­lon o powierzch­ni 370m2 pozwa­la na orga­ni­za­cję uro­czy­sto­ści do 300 osób 

Wypo­sa­że­nie

Flip­chart
Ekran
Nagło­śnie­nie
Inter­net
Kli­ma­ty­za­cja
Role­ty zaciem­nia­ją­ce 

Bufet kon­fe­ren­cyj­ny

Pro­po­zy­cja 1
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, cia­stecz­ka

Pro­po­zy­cja 2
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­stecz­ka

Pro­po­zy­cja 3
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­sto, jabł­ka 

our-adventures

Nasze zdję­cia!

Wierzymy, że nasza praca mówi sama za siebie. Przeglądaj nasze najnowsze zdjęcia poniżej.

mapatwo

MAPA


73 km / 1 h 20 min
Poznań

82 km / 1 h 3 min
Gorzów Wiel­ko­pol­ski

279 km / 3 h 3 min
Łódź

213 km / 3 h 30 min
Wro­cław