Hotel KAMA PARK HOTEL KAMA PARK w Sierakowie HOTEL 160 MIEJSC NOCLEGOWYCH Catering Wigilijny Hotel KAMA PARK Catering wigilijny Idą Święta Więcej... Restauracja ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 11:00 DO 19:00 RESTAURACJA Więcej... POKOJE 1-osobowe 2-osobowe i STUDIO dla 4 osób HOTEL Więcej... Domki Akacjowe DOMKI dla 4 osób Całoroczne komfortowe z widokiem na plac zabaw DOMKI WIĘCEJ... Domki Brzozowe DOMKI dla 4 osób -całoroczne, komfortowe DOMKI BRZOZOWE WIĘCEJ...
hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 11:00 do 19:00

Zapra­sza­my do restauracji.

Zare­zer­wuj Sto­lik    Kar­ta Menu

obiad-rodzinny

Obiad Rodzin­ny

Przygotowaliśmy cate­ring rodzin­ny z pysz­ny­mi zupa­mi do wybory:

1. Roz­grze­wa­ją­ca zupa dynio­wa z imbirem
2. Zupa grzy­bo­wa z kurkami
3. Żurek z bia­łą kiełbasą
4. Zupa pomidorowa

Pro­po­zy­cja 1 w cenie 115 zł dla 4 osób

Zupa: 2 sło­iki 900ml zup z naszej ofer­ty do wyboru
Danie głów­ne: pie­czo­na kacz­ka z jabł­ka­mi, modra kapu­sta, klu­ski ziem­nia­cza­ne, sos

Pro­po­zy­cja 2 w cenie 90 zł dla 4 osób

Zupa: 2 sło­iki 900ml zup z naszej ofer­ty do wyboru
Danie głów­ne: 2x kotlet de vola­il­le, ziem­nia­ki puree, zestaw surówek
2x rola­da z kar­ków­ki, ziem­nia­ki z koper­kiem, zestaw suró­wek, sos pieczeniowy

Zamówienia można skła­dać pod nr. 612955100

Jest moż­li­wość kupie­nia samej zupy 900ml

1. Roz­grze­wa­ją­ca zupa dynio­wa z imbi­rem w cenie 18 zł
2. Zupa grzy­bo­wa z kur­ka­mi w cenie 19 zł
3. Żurek z bia­łą kieł­ba­są w cenie 18 zł
4. Zupa pomi­do­ro­wa w cenie 17 zł

catering-wigilijny

Cate­ring wigilijny

Catering Wigilijny

Zupy

por­cja 250g

 • Zupa ryb­na z kar­pia 14,00 zł

 • Barszcz czer­wo­ny z uszka­mi 7,00 zł

 • Grzy­bo­wa 10,00 zł

 • Gula­szo­wa woło­wa 14,00 zł

 • Żurek 8,00 zł

Dania na ciepło

 • Pie­ro­gi z kapu­stą i grzy­ba­mi wła­snej pro­duk­cji 1,50 zł szt.

 • Kro­kie­ty z kapu­stą i grzy­ba­mi 6,00 zł 1 szt.

 • Karp sma­żo­ny z pie­czar­ka­mi 150g 14,00 zł

 • Kapu­sta z grzy­ba­mi 100g 5,00 zł

 • Kacz­ka pie­czo­na cała 40,00 zł szt.

 • Kacz­ka pie­czo­na 1/2 kacz­ki 25,00 zł szt.

 • De vola­il­le 10,00 zł szt.

 • Rola­da z kar­ków­ki 12,00 zł szt.

 • Rola­da woło­wa 17,00 zł szt.

 • Udko dro­bio­we try­bo­wa­ne owi­nię­te w bocz­ku wędzo­nym 10,00 zł szt.

 • Łosoś z rusz­tu 150g 18,00 zł

 • Filet dro­bio­wy nadzie­wa­ny kur­ka­mi i serem ple­śnio­wym 150g 16,00 zł

 • Golon­ka pie­czo­na po bawar­sku (ok. 400g por­cja) 20,00 zł szt.

 • Bigos sta­ro­pol­ski 300g 12,00 zł

 • Bura­ki kar­me­li­zo­wa­ne 150g 5,00 zł

 • Modra kapu­sta 150g 5,00 zł

Prze­ką­ski

 • Śle­dzie w śmie­ta­nie 120g 7,00 zł

 • Śle­dzie aro­ma­tycz­ne w ole­ju 120g 7,50 zł

 • Karp po grec­ku 200g 14,00 zł

 • Karp w gala­re­cie 120g 8,00 zł

 • Łosoś w sosie sero­wo-kapa­ro­wym 120g 16,00 zł

 • San­dacz w gala­re­cie 120g 16,00 zł

 • Schab ze śliw­ką 50g 6,00 zł

 • Filet z kur­cza­ka w gala­re­cie 50g 6,00 zł

 • Schab z masą chrza­no­wą 50 g 6,00 zł

 • Rola­da dro­bio­wa z serem ple­śnio­wym 50g 6,00 zł

 • Tatar z łoso­sia wędzo­ne­go 80g 12,00 zł

 • Ryba w zale­wie pomi­do­ro­wo octo­wej 150g 12,00 zł

 • Sałat­ka jarzy­no­wa 250g 10,00 zł

 • Pstrąg wędzo­ny 40,00 zł kg

 • Surów­ka z bia­łej kapu­sty 200g 5,00 zł

 • Surów­ka z mar­chwi i sele­ra 200g 5,00 zł

 • Surów­ka z sele­ra nacio­we­go i bia­łej rzod­kwi z orze­cha­mi wło­ski­mi 200g 8,00 zł

Potra­wy może­my przygotować
Na pół­mi­skach restau­ra­cyj­nych – kau­cja za wypo­ży­cze­nie wyno­si 50 zł za 1 szt.
W pojem­ni­kach jed­no­ra­zo­wych koszt to:
Taca – 3,50 zł /1 szt.
Taca duża – 5,50 zł/ 1 szt.
Pojem­nik na sałat­kę – 3,50 zł/1 szt.
Pojem­nik na zupę – 1,50 zł/1 szt.
Pojem­nik dwu­dziel­ny na danie głów­ne – 0,50 zł/1 szt.
Pojem­nik duży na danie głów­ne – 4 zł/1 szt.

Zamó­wie­nia przyj­mu­je­my do 18.12.2020 odbiór potraw do 24.12.2020 do godzi­ny 12:00.

Przyj­mu­je­my zamó­wie­nia zarów­no na reali­za­cję całe­go przy­ję­cia, jak i na dosta­wę poszcze­gól­nych potraw. Cena usta­la­na indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od rodza­ju i wiel­ko­ści zamó­wie­nia. Wyko­nu­je­my inne potra­wy według upodo­ba­nia klienta.

Zamó­wie­nia pro­si­my skła­dać tel. 612955100 lub recepcja@kamapark.pl

spotkanie-wigilijne-dla-twojej-firmy

Spo­tka­nie wigi­lij­ne dla Two­jej firmy

Zapra­sza­my do zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia wigi­lij­ne­go w wyjąt­ko­wej atmosferze.

Boże­go Naro­dze­nie, to oka­zja do spę­dza­nia cza­su wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi i kole­ga­mi w kame­ral­nej, świą­tecz­nej atmos­fe­rze. Zapra­sza­my do nasze­go hote­lu w zimo­wej opra­wie, pięk­nie ude­ko­ro­wa­nej restau­ra­cji oraz nastro­jo­wej sali kominkowej.

Spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa ofer­tę wigilijną.
Tra­dy­cyj­ne dania przy­go­to­wa­ne przez naszych kucha­rzy pozwo­lą Pań­stwu poczuć smak domo­wych świąt i spra­wią, że takie spo­tka­nie na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci gości.

Menu wigi­lij­ne już od 50 zł/os.

Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa

_

Zupa: grzy­bo­wa z łazankami
Danie głów­ne: karp z patel­ni, kapu­sta z grzy­ba­mi, piu­re ziemniaczano-makowe
Deser: szar­lot­ka z bitą śmietaną

Przy­staw­ka: śle­dzik po polsku
Zupa: barszcz z uszkami
Danie głów­ne: polę­dwi­ca z dor­sza poda­na na wło­skiej kapu­ście ziem­nia­ki goto­wa­ne, sos holenderski
Deser: cia­sto cze­ko­la­do­wo poma­rań­czo­we poda­ne z bitą śmietaną

Przy­staw­ka: tatar z łososia
Zupa: krem boro­wi­ko­wy z gęstą śmietaną
Danie głów­ne: san­dacz w sosie ogór­ko­wym, ryż dzi­ki z socze­wi­cą, surów­ka z sele­ra nacio­we­go i bia­łej rzodkwi
Deser: kost­ka mako­wa z kre­mem kawowym

Przy­staw­ka: rola­da z wędzo­ne­go łoso­sia i szpinaku
Zupa: ryb­na ucha
Danie głów­ne: 2 por­cje ryb/os poda­ne na pół­mi­skach: karp z patel­ni, gril­lo­wa­ny łosoś, sola zapie­ka­na z mozzarellą
Dodat­ki: opie­ka­ne ziem­nia­ki, kapu­sta z grzy­ba­mi, surówki‑2 rodzaje
Deser: cia­sto świą­tecz­ne , makieł­ki, kom­pot z suszo­nych owoców

Przy­staw­ki poda­ne na pół­mi­skach: 3 rodza­je śle­dzi w ole­ju, śmie­ta­nie oraz z suszo­ny­mi śliw­ka­mi, pie­ro­gi z kapu­stą i grzybami
Zupa: do wybo­ru: barszcz z uszka­mi i krem łososiowy
Danie głów­ne: poda­ne na pół­mi­skach 2 por­cje ryb/os karp po pol­sku, san­dacz w sosie cytry­no­wym, łosoś w sosie kre­wet­ko­wym, sola ze szpinakiem,
Dodat­ki: roze­tki ziem­nia­cza­ne, gril­lo­wa­na papry­ka z zio­ła­mi, kapu­sta z grzy­ba­mi, sałat­ka ogrodowa
Deser: ser­nik, mako­wiec, makiełki

Ofer­ta dostęp­na rów­nież w for­mie cateringowej!

Ofer­ta waż­na od 1.12.2019 do 23.12.2020.
Rezer­wa­cje i informacja:
Recep­cja tel. 61 29 55 100
tel. kom. +48 604052228
*(ofer­ta doty­czy grup min. 10 osób, waż­na dniach: od nie­dzie­li do piąt­ku w ter­mi­nie od 1.12.2020 do 23.12.2020, menu usta­la­my indy­wi­du­al­nie, ofer­ta dostęp­na rów­nież z noclegiem)
catering-sylwestrowy

Cate­ring sylwestrowy

Catering SylwestrowyCate­ring sylwestrowy

Wyśmie­ni­te dania z restau­ra­cji KAMA na Two­ją syl­we­stro­wą noc.

Zupy

 • Krem z boro­wi­ków 900ml 24,00 zł

 • Gula­szo­wa woło­wa 900ml 23,00 zł

 • Żurek 900ml 19,00 zł

 • Barszcz czy­sty 900ml 15,00 zł

Zupa_na_wynos

Dania na ciepło

 • Kacz­ka pie­czo­na cała 40,00 zł

 • Kacz­ka pie­czo­na 1/2 kacz­ki 25,00 zł

 • Golon­ka pie­czo­na po bawar­sku ok. 400g por­cja 20,00 zł

 • Rola­da woło­wa 19,00 zł

 • Bef­sztyk po sie­ra­kow­sku z polę­dwi­cy wie­przo­wej 18,00 zł

 • Filet dro­bio­wy nadzie­wa­ny kur­ka­mi i serem ple­śnio­wym 16,00 zł

 • Rola­da z kar­ków­ki 12,00 zł

 • Szasz­łyk dro­bio­wy 12,00 zł

 • De volia­il­le 10,00 zł

 • Udko dro­bio­we try­bo­wa­ne owi­nię­te w bocz­ku wędzo­nym 10,00 zł

 • Łosoś z rusz­tu 18,00 zł

 • San­dacz otu­lo­ny szyn­ką szwar­cwaldz­ką 18,00

 • Bigos sta­ro­pol­ski 12,00 zł

 • Bura­ki kar­me­li­zo­wa­ne 5,00 zł

 • Modra kapu­sta 5,00 zł

Prze­ką­ski

 • Śle­dzie w śmie­ta­nie 120g 7,00 zł

 • Śle­dzie aro­ma­tycz­ne w ole­ju 120g 7,50 zł

 • Karp po grec­ku 200g 14,00 zł

 • Karp w gala­re­cie 120g 8,00 zł

 • Łosoś w sosie sero­wo-kapa­ro­wym 120g 16,00 zł

 • San­dacz w gala­re­cie 120g 16,00 zł

 • Schab ze śliw­ką 50g 6,00 zł

 • Filet z kur­cza­ka w gala­re­cie 50g 6,00 zł

 • Schab z masą chrza­no­wą 50 g 6,00 zł

 • Rola­da dro­bio­wa z serem ple­śnio­wym 50g 6,00 zł

 • Tatar z łoso­sia wędzo­ne­go 80g 12,00 zł

 • Pstrąg wędzo­ny 1kg 40,00 zł

 • Sała­ta z gril­lo­wa­ną woło­wi­ną i serem lazur 1 por­cja 30,00 zł

 • Sała­ta z łoso­siem wędzo­nym 1 por­cja 27,00 zł

 • Surów­ka z bia­łej kapu­sty 200g 5,00 zł

 • Surów­ka z mar­chwi i sele­ra 200g 5,00 zł

 • Surów­ka z sele­ra nacio­we­go i bia­łej rzod­kwi z orze­cha­mi wło­ski­mi 200g 8,00 zł

Potra­wy może­my przygotować
Na pół­mi­skach restau­ra­cyj­nych – kau­cja za wypo­ży­cze­nie wyno­si 50 zł za 1 szt.
W pojem­ni­kach jed­no­ra­zo­wych koszt to:
Taca – 3,50 zł /1 szt.
Taca duża – 5,50 zł/ 1 szt.
Pojem­nik na sałat­kę – 3,50 zł/1 szt.
Pojem­nik na zupę – 1,50 zł/1 szt.
Pojem­nik dwu­dziel­ny na danie głów­ne – 0,50 zł/1 szt.
Pojem­nik duży na danie głów­ne – 4 zł/1 szt.

Zamó­wie­nia przyj­mu­je­my do 28.12.2020 odbiór potraw do 31.12.2020 do godzi­ny 16:00.

Przyj­mu­je­my zamó­wie­nia zarów­no na reali­za­cję całe­go przy­ję­cia, jak i na dosta­wę poszcze­gól­nych potraw. Cena usta­la­na indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od rodza­ju i wiel­ko­ści zamó­wie­nia. Wyko­nu­je­my inne potra­wy według upodo­ba­nia klienta.

bon-turystyczny

Bon Tury­stycz­ny

Rodzin­ne waka­cje w Sie­ra­ko­wie za któ­re zapła­cisz Bonem Turystycznym.

 

Z bonu tury­stycz­ne­go sko­rzy­stasz, jeśli posia­dasz co naj­mniej jed­no dziec­ko do 18 roku życia. Na każ­de dziec­ko przy­słu­gu­je jeden bon w wyso­ko­ści 500 zł. Na dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści przy­słu­gu­je wię­cej, bo aż 1000 zł.

Bon tury­stycz­ny zosta­nie dla Cie­bie wyge­ne­ro­wa­ny w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym, po zare­je­stro­wa­niu się na Plat­for­mie Usług Elek­tro­nicz­nych ZUS (PUE ZUS).

Bon, w for­mie uni­kal­ne­go, 16-cyfro­we­go nume­ru, otrzy­masz za pomo­cą wia­do­mo­ści tek­sto­wej na wska­za­ny przez Cie­bie numer tele­fo­nu lub adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej. Numer ten oka­zu­jesz pod­czas rezer­wa­cji poby­tu lub naj­póź­niej przy zakwa­te­ro­wa­niu. I już możesz cie­szyć się waka­cja­mi ze swo­imi dziećmi!

Kontakt