Hotel KAMA PARK HOTEL KAMA PARK w Sierakowie HOTEL 160 MIEJSC NOCLEGOWYCH Restauracja ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 13:00 DO 20:00 RESTAURACJA Więcej... Wakacje w Hotelu KAMA PARK Nad jeziorem w Sierakowie Wakacje Więcej... POKOJE 1-osobowe 2-osobowe i STUDIO dla 4 osób HOTEL Więcej... Domki Akacjowe DOMKI dla 4 osób Całoroczne komfortowe z widokiem na plac zabaw DOMKI WIĘCEJ...
hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK

poło­żo­nym w samym cen­trum Sie­ra­kow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, na tere­nie leśnym mię­dzy Jezio­ra­mi Jaro­szew­skim i Lutomskim.
To ide­al­ne miej­sce dla tych, któ­rzy chcą odpo­cząć i pobyć bli­sko natu­ry oraz tych, któ­rzy chcą zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie biz­ne­so­we lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
oferty

Ofer­ty

Zapra­sza­my do rodzin­ne­go wypoczynku.

#Boże Cia­ło dłu­gi weekend
#Waka­cje 2021
restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 19:00

#nawynosZapra­sza­my do restauracji.

Zare­zer­wuj Sto­lik    Kar­ta Menu

okolica
Con­tact

Oko­li­ca

Con­tact

Kontakt