hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK

poło­żo­nym w samym cen­trum Sie­ra­kow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, na tere­nie leśnym mię­dzy Jezio­ra­mi Jaro­szew­skim i Lutomskim.
To ide­al­ne miej­sce dla tych, któ­rzy chcą odpo­cząć i pobyć bli­sko natu­ry oraz tych, któ­rzy chcą zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie biz­ne­so­we lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
sylwester-twozerotwoone

Bal Syl­we­stro­wy 2021

Powi­taj Nowy Rok w Sierakowie!

Spędź nie­po­wta­rzal­ne chwi­le w ryt­mach naj­więk­szych prze­bo­jów lat 80, 90 oraz współ­cze­snych!  Naszych Sza­now­nych Gości powi­ta­my lamp­ką szam­pa­na, uro­czy­stą kola­cją ser­wo­wa­ną do sto­łu oraz wspa­nia­łą muzy­ką taneczną.

Zapra­sza­my na nie­za­po­mnia­ny wie­czór pełen muzy­ki, pysz­nych dań i zaba­wy w dosko­na­łej atmosferze.

Na syl­we­stro­wy pakiet skła­da się:

 • Uro­czy­sta kola­cja Syl­we­stro­wa zaczy­na­my o 19:00
 • Słod­ki bufet
 • Zim­ne zakąski
 • Powi­ta­nie nowe­go roku 2022 toa­stem noworocznym
 • Cie­płe danie o godzi­nie 2:00
 • OPEN BAR :na wybra­ne alko­ho­le: wód­ka, wino (bia­łe, czer­wo­ne), piwo
 • NAPO­JE: bufet kawo­wy, zim­ne napo­je: woda z cytru­sa­mi, soki 100%, napo­je gazowane
 • Przy muzycz­nej opra­wie DJ’a
 • Noc­leg w kom­for­to­wych poko­jach ze śniadaniem
 • Prze­dłu­żo­na doba hote­lo­wa w dniu wyjaz­du do godzi­ny 15:00

Zadzwoń (+48) 612955100 aby zarezerwować.

Cen­nik

Cen­nik

Koszt pakie­tu 420 zł od osoby.

Zain­te­re­so­wa­nych naszą ofer­tą pro­szę o prze­sła­nie zapy­ta­nia na adres recepcja@kamapark.pl lub tel. 612955100

Ist­nie­je moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o kolej­ne dni za 99 zł/os./noc (noc­leg ze śniadaniem)

Jeże­li chcie­li­by Pań­stwo skal­ku­lo­wać pobyt dla swo­jej rodzi­ny, uwzględ­nia­jąc zniż­ki dla dzie­ci pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub przez for­mu­larz kon­tak­to­wy — przy­go­tu­je­my indy­wi­du­al­ną wyce­nę Pań­stwa Balu Syl­we­stro­we­go w Hote­lu KAMA PARK.

Nasze dzia­ła­nia w pan­de­mii COVID-19

Masz pyta­nia?

Zadzwoń
(+48) 612955100

Akcep­tu­je­my

restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 19:00

Restauracja Kama ParkZapra­sza­my do restauracji.

Zare­zer­wuj Stolik

Kar­ta Menu

catering-wigilijny

Cate­ring wigilijny

Catering Wigilijny

Zupy w słoiku

por­cja 900 ml

 • Barszcz czer­wo­ny 22,00 zł

 • Grzy­bo­wa 29,00 zł

 • Żurek z bia­łą kieł­ba­są wła­snej pro­duk­cji 26,00 zł

Pie­ro­gi wła­snej produkcji

 • Pie­ro­gi z kapu­stą i grzy­ba­mi 1,50 zł/szt.

 • Pie­ro­gi z serem (na słod­ko) 1,50 zł/szt.

 • Pie­ro­gi ruskie 1,50 zł/szt.

 • Uszka do barsz­czu 1,30 zł/szt.

 • Kro­kie­ty z kapu­stą i grzy­ba­mi 8,00 zł/szt.

Dania ryb­ne

 • FILET Z KAR­PIAPRZY­GO­TO­WA­NY DO SMA­ŻE­NIA 200g 16,00 zł

 • Filet z kar­pia w zale­wie pomi­do­ro­wo-octo­wej sło­ik 900ml 39,00 zł

 • Łosoś w sosie sero­wo-kapa­ro­wym 120g 20,00 zł

 • Karp w gala­re­cie 120g 10,00 zł

 • San­dacz w gala­re­cie 120g 18,00 zł

 • Tatar z łoso­sia wędzo­ne­go 80g 15,00 zł

 • Śle­dzie w śmie­ta­nie 150g 8,00 zł

 • Śle­dzie w ole­ju 150g 8,00 zł

Dania mię­sne

 • Kacz­ka pie­czo­na (cała + sos) 50,00 zł/szt.

 • Kacz­ka pie­czo­na (1/2 kacz­ki + sos) 28,00 zł/szt.

 • Zraz woło­wy + sos 18,00 zł/szt.

 • Rola­da wie­przo­wa + sos z kar­ków­ki 14,00 zł/szt.

 • Filet dro­bio­wy nadzie­wa­ny kur­ka­mi i serem ple­śnio­wym 18,00 zł/szt.

 • Udko dro­bio­we try­bo­wa­ne otu­lo­ne bocz­kiem wędzo­nym w dwóch kawał­kach 14,00 zł/szt.

 • Kotlet de vola­il­le 13,00 zł/szt.

Dodat­ki

 • Kapu­sta z grzy­ba­mi 200g 7,00 zł

 • Bura­ki kar­me­li­zo­wa­ne 150g 6,00 zł

 • Modra kapu­sta 150g 6,00 zł

 • Surów­ka z mar­chwi i sele­ra 200g 7,00 zł

 • Surów­ka z bia­łej rzod­kwi, sele­ra nacio­we­go i  z orze­cha­mi wło­ski­mi 200g 12,00 zł

 • Sałat­ka jarzy­no­wa 250g 12,00 zł

Zim­ne mięsa

Schab z masą chrza­no­wą, schab ze śliw­ką, rola­da dro­bio­wa ze szpi­na­kiem, rola­da dro­bio­wa z serem ple­śnio­wym i suszo­ny­mi pomidorami

 • Pate­ra zim­nych mięs (8 por­cji) 60,00 zł

 • Pate­ra zim­nych mięs (12 por­cji) 85,00 zł

Zamó­wie­nia przyj­mu­je­my do 21.12.2021 odbiór potraw do 24.12.2021 do godzi­ny 12:00.

Zamó­wie­nia pro­si­my skła­dać tel. 612955100 lub recepcja@kamapark.pl

okolica
Con­tact

Oko­li­ca

Con­tact

Kontakt