Hotel KAMA PARK HOTEL KAMA PARK w Sierakowie HOTEL 160 MIEJSC NOCLEGOWYCH Restauracja ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 11:00 DO 19:00 RESTAURACJA Więcej... POKOJE 1-osobowe 2-osobowe i STUDIO dla 4 osób HOTEL Więcej... Domki Akacjowe DOMKI dla 4 osób Całoroczne komfortowe z widokiem na plac zabaw DOMKI WIĘCEJ... Domki Brzozowe DOMKI dla 4 osób -całoroczne, komfortowe DOMKI BRZOZOWE WIĘCEJ...
hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK

poło­żo­nym w samym cen­trum Sie­ra­kow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, na tere­nie leśnym mię­dzy Jezio­ra­mi Jaro­szew­skim i Lutomskim.
To ide­al­ne miej­sce dla tych, któ­rzy chcą odpo­cząć i pobyć bli­sko natu­ry oraz tych, któ­rzy chcą zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie biz­ne­so­we lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 11:00 do 19:00

Restauracja w Hotelu KAMA PARK

Zapra­sza­my do restauracji.

Zare­zer­wuj Sto­lik    Kar­ta Menu

obiad-rodzinny

Obiad Rodzin­ny

Przygotowaliśmy cate­ring rodzin­ny z pysz­ny­mi zupa­mi do wybory:

1. Roz­grze­wa­ją­ca zupa dynio­wa z imbirem
2. Zupa grzy­bo­wa z kurkami
3. Żurek z bia­łą kiełbasą
4. Zupa pomidorowa

Pro­po­zy­cja 1 w cenie 115 zł dla 4 osób

Zupa: 2 sło­iki 900ml zup z naszej ofer­ty do wyboru
Danie głów­ne: pie­czo­na kacz­ka z jabł­ka­mi, modra kapu­sta, klu­ski ziem­nia­cza­ne, sos

Pro­po­zy­cja 2 w cenie 90 zł dla 4 osób

Zupa: 2 sło­iki 900ml zup z naszej ofer­ty do wyboru
Danie głów­ne: 2x kotlet de vola­il­le, ziem­nia­ki puree, zestaw surówek
2x rola­da z kar­ków­ki, ziem­nia­ki z koper­kiem, zestaw suró­wek, sos pieczeniowy

Zamówienia można skła­dać pod nr. 612955100

Jest moż­li­wość kupie­nia samej zupy 900ml

1. Roz­grze­wa­ją­ca zupa dynio­wa z imbi­rem w cenie 18 zł
2. Zupa grzy­bo­wa z kur­ka­mi w cenie 19 zł
3. Żurek z bia­łą kieł­ba­są w cenie 18 zł
4. Zupa pomi­do­ro­wa w cenie 17 zł

bon-turystyczny

Bon Tury­stycz­ny

Rodzin­ne waka­cje w Sie­ra­ko­wie za któ­re zapła­cisz Bonem Turystycznym.

 

Z bonu tury­stycz­ne­go sko­rzy­stasz, jeśli posia­dasz co naj­mniej jed­no dziec­ko do 18 roku życia. Na każ­de dziec­ko przy­słu­gu­je jeden bon w wyso­ko­ści 500 zł. Na dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści przy­słu­gu­je wię­cej, bo aż 1000 zł.

Bon tury­stycz­ny zosta­nie dla Cie­bie wyge­ne­ro­wa­ny w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym, po zare­je­stro­wa­niu się na Plat­for­mie Usług Elek­tro­nicz­nych ZUS (PUE ZUS).

Bon, w for­mie uni­kal­ne­go, 16-cyfro­we­go nume­ru, otrzy­masz za pomo­cą wia­do­mo­ści tek­sto­wej na wska­za­ny przez Cie­bie numer tele­fo­nu lub adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej. Numer ten oka­zu­jesz pod­czas rezer­wa­cji poby­tu lub naj­póź­niej przy zakwa­te­ro­wa­niu. I już możesz cie­szyć się waka­cja­mi ze swo­imi dziećmi!

Kontakt