hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
sylwester-twozerooneseven

Syl­we­ster 2017

Bal Syl­we­stro­wy 2017

Na syl­we­stro­wy pakiet skła­da się:

 • Uro­czy­stą kola­cją zaczy­na­my o 19:00
 • Słod­ki bufet
 • Zim­ne zakąski
 • Napo­je cie­płe i zimne
 • Powi­ta­nie nowe­go roku 2018 toa­stem noworoczny
 • Pokaz fajer­wer­ków o godz. 00:15 przed hotelem
 • Cie­płe danie o godzi­nie 2:00
 • Alko­hol 0,5L wód­ki lub butel­ka wina na parę
 • Przy muzycz­nej opra­wie DJ
 • Noc­leg w kom­for­to­wych poko­jach ze śniadaniem
 • Prze­dłu­żo­na doba hote­lo­wa w dniu wyjaz­du do godzi­ny 15:00

sylwester_2017

Menu

Już wkrót­ce

W cenie balu rów­nież:
Kawa, her­ba­ta bez ograniczeń
Sok i woda bez ograniczeń
½ litra wód­ki lub butel­ka wina na parę
Par­king przy hotelu
Bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie całe­go hotelu

Koszt pakie­tu 345 zł od osoby.

Jeże­li są Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni ofer­tę pro­szę o prze­sła­nie infor­ma­cji dla ilu osób mamy przy­go­to­wać kal­ku­la­cję uwzględ­nia­jąc dostęp­ną bazę noc­le­go­wą i rabaty

Ist­nie­je moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o kolej­ne dni za 75 zł/os/noc.

Ist­nie­je moż­li­wość rezer­wa­cji sto­li­ków na balu syl­we­stro­wym bez rezer­wa­cji noclegu.

Raba­ty od 5 par.

restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:30

Zapra­sza­my do restauracji.

sale-konferencyjne

Sale Kon­fe­ren­cyj­ne.

Posiadamy 3 sale konferencyjne przystosowane do organizacji szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych, prezentacji, pokazy promocyjne.

Sala kon­fe­ren­cyj­na I

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na II

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na III

usta­wie­nie teatral­ne 120 osób
ustaw­nie szko­le­ne 50 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 30 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 70 osób

Pawi­lon bankietowy

Pawi­lon o powierzch­ni 370m2 pozwa­la na orga­ni­za­cję uro­czy­sto­ści do 300 osób 

Wypo­sa­że­nie

Flipchart
Ekran
Nagłośnienie
Internet
Klimatyzacja
Role­ty zaciemniające 

Bufet kon­fe­ren­cyj­ny

Pro­po­zy­cja 1
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, ciasteczka

Pro­po­zy­cja 2
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, ciasteczka

Pro­po­zy­cja 3
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­sto, jabłka 

our-adventures

Nasze zdję­cia!

Wierzymy, że nasza praca mówi sama za siebie. Przeglądaj nasze najnowsze zdjęcia poniżej.

mapa

MAPA