hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:00

Zapra­sza­my do restau­ra­cji.

Zare­zer­wuj Sto­lik    Kar­ta Menu

catering-wielkanocny-two

Cate­ring Wiel­ka­noc­ny

Zapra­sza­my do skła­da­nia zamó­wień na cate­ring Wiel­ka­noc­ny

mailo­wo: recepcja@kamapark.pl lub tele­fo­nicz­nie 612955100

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, ze nasza kuch­nia pra­cu­je nor­mal­nie przy zacho­wa­niu naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa dla naszych pra­cow­ni­ków i klien­tów. Zostań w domu i zamów cate­ring!

Wyro­by masar­skie z pra­cow­ni Sze­fa Kuch­ni

 • Bia­ła kieł­ba­sa parzo­na 32 zł/kg
 • Schab parzo­ny 35 zł/kg

Zupa 

 • Żurek wiel­ka­noc­ny z jaj­kiem 10 zł/300ml

Dania na cie­pło:

 • Szyn­ka pie­czo­na w cie­ście chle­bo­wym 50 zł/kg (mini­mal­ne zamó­wie­nie dla 10 osób 3kg)
 • Polę­dwi­ca w cie­ście fran­cu­skim 150g 23 zł/szt.
 • De vola­il­le 9 zł/szt.
 • Polę­dwicz­ka wie­przo­wa 150g  17 zł/szt.
 • Bef­sztyk po Sie­ra­kow­sku 25 zł/szt.
 • Kacz­ka ½ 25 zł
 • Filet dro­bio­wy w cie­ście fran­cu­skim nadzie­wa­ny suszo­ny­mi pomi­do­ra­mi i ruko­lą 15 zł/szt.
 • Rola­da z kar­ków­ki 150g 14 zł/szt.
 • Zraz woło­wy 150g 18 zł/szt.
 • Pie­czeń z dzi­ka 150g 20 zł/szt.

Sałat­ki:

 • Sałat­ka jarzy­no­wa tra­dy­cyj­na 150g 8 zł
 • Sałat­ka z kur­cza­kiem  150g 9 zł
 • Sałat­ka grec­ka 150g 9 zł
 • Modra Kapu­sta 200g 10 zł

Zim­ne prze­ką­ski:

 • Pasz­tet wiel­ka­noc­ny 18 zł/kg
 • Pasz­tet wiel­ka­noc­ny pie­czo­ny w cie­ście fran­cu­skim 22 zł
 • San­dacz w gala­re­cie 120g 13 zł
 • Schab ze śliw­ką 50g 5 zł
 • Filet z kur­cza­ka w gala­re­cie 50g 5 zł
 • Schab z masą chrza­no­wą 50 g 5 zł
 • Rola­da dro­bio­wa z serem ple­śnio­wym 50g 5 zł
 • Szczu­pak fasze­ro­wa­ny wg wagi 50 zł kg
 • Galat 100g 5 zł/szt.

Potra­wy odbie­rać moż­na w naszej restau­ra­cji do dnia 11.04.2020
(w dniu 11.04.2020 mię­dzy godzi­ną 11:00 a 13:00)
Potra­wy może­my przy­go­to­wać
na pół­mi­skach por­ce­la­no­wych – kau­cja za wypo­ży­cze­nie wyno­si 50 zł

w pojem­ni­kach jed­no­ra­zo­wych. Koszt to:

 • taca duża – 5,50 zł /szt.
 • taca mała – 3,50 zł /szt.
 • pojem­nik na sałat­kę – 3,50 zł/szt.
 • pojem­nik na zupę – 1,50 zł/szt.
 • pojem­nik dwu­dziel­ny na danie głów­ne – 1,50 zł/szt.
 • pojem­nik duży na danie głów­ne – 4 zł/szt.

Kontakt