hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
sylwester-twozeroonenine

Bal Syl­we­stro­wy 2019

Powi­taj Nowy Rok w Sie­ra­ko­wie! 

Spędź nie­po­wta­rzal­ne chwi­le w ryt­mach naj­więk­szych prze­bo­jów lat 80, 90 oraz współ­cze­snych!  Naszych Sza­now­nych Gości powi­ta­my lamp­ką szam­pa­na, uro­czy­stą kola­cją ser­wo­wa­ną do sto­łu oraz wspa­nia­łą muzy­ką tanecz­ną.

Zapra­sza­my na nie­za­po­mnia­ny wie­czór pełen muzy­ki, pysz­nych dań i zaba­wy w dosko­na­łej atmos­fe­rze.

Sylwester w Hotelu KAMA PARK

Bal Syl­we­stro­wy w hote­lu KAMA PARK w Sie­ra­ko­wie #Syl­we­ster w Wiel­ko­pol­sce

Koszt pakie­tu 390 zł od oso­by.

Zain­te­re­so­wa­nych naszą ofer­tą pro­szę o prze­sła­nie zapy­ta­nia na adres recepcja@kamapark.pl lub tel. 612955100

Na syl­we­stro­wy pakiet skła­da się:

 • Uro­czy­stą kola­cją zaczy­na­my o 19:00

 • Słod­ki bufet

 • Zim­ne zaką­ski

 • Powi­ta­nie nowe­go roku 2020 toa­stem nowo­rocz­nym

 • Pokaz fajer­wer­ków o godz. 00:15 przed hote­lem

 • Cie­płe danie o godzi­nie 2:00

 • Alko­hol 0,5 l wód­ki lub butel­ka wina na parę

 • Napo­je zim­ne i cie­płe bez ogra­ni­czeń

 • Przy muzycz­nej opra­wie DJ’a

 • Noc­leg w kom­for­to­wych poko­jach ze śnia­da­niem

 • Prze­dłu­żo­na doba hote­lo­wa w dniu wyjaz­du do godzi­ny 15:00

Menu

Już wkrót­ce

W cenie balu rów­nież:
Par­king przy hote­lu
Bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie całe­go hote­lu

Ist­nie­je moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o kolej­ne dni za 99 zł/os/noc (noc­leg ze śnia­da­niem).
Ist­nie­je moż­li­wość rezer­wa­cji sto­li­ków na balu syl­we­stro­wym bez rezer­wa­cji noc­le­gu.

restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:00

Zapra­sza­my do restau­ra­cji.

Zare­zer­wuj Sto­lik    Kar­ta Menu    Kate­ring wigi­lij­ny

Kontakt