hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
sylwester-twozeroonenine

Bal Syl­we­stro­wy 2019

Na syl­we­stro­wy pakiet skła­da się:

 • Uro­czy­stą kola­cją zaczy­na­my o 19:00
 • Słod­ki bufet
 • Zim­ne zaką­ski
 • Powi­ta­nie nowe­go roku 2020 toa­stem nowo­rocz­nym
 • Pokaz fajer­wer­ków o godz. 00:15 przed hote­lem
 • Cie­płe danie o godzi­nie 2:00
 • Alko­hol 0,5 l wód­ki lub butel­ka wina na parę
 • Napo­je zim­ne i cie­płe bez ogra­ni­czeń
 • Przy muzycz­nej opra­wie DJ’a
 • Noc­leg w kom­for­to­wych poko­jach ze śnia­da­niem
 • Prze­dłu­żo­na doba hote­lo­wa w dniu wyjaz­du do godzi­ny 15:00
Sylwester w Hotelu KAMA PARK

Bal Syl­we­stro­wy w hote­lu KAMA PARK w Sie­ra­ko­wie #Syl­we­ster w Wiel­ko­pol­sce

Menu

Już wkrót­ce

W cenie balu rów­nież:
Par­king przy hote­lu
Bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie całe­go hote­lu

Koszt pakie­tu 390 zł od oso­by.

Zain­te­re­so­wa­nych naszą ofer­tą pro­szę o prze­sła­nie zapy­ta­nia na adres recepcja@kamapark.pl lub tel. 612955100

Ist­nie­je moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o kolej­ne dni za 99 zł/os/noc (noc­leg ze śnia­da­niem).

Ist­nie­je moż­li­wość rezer­wa­cji sto­li­ków na balu syl­we­stro­wym bez rezer­wa­cji noc­le­gu.

restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:00

Zapra­sza­my do restau­ra­cji.

sale-konferencyjne

Sale Kon­fe­ren­cyj­ne.

Posiadamy 3 sale konferencyjne przystosowane do organizacji szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych, prezentacji, pokazy promocyjne.

Sala kon­fe­ren­cyj­na I

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na II

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na III

usta­wie­nie teatral­ne 120 osób
ustaw­nie szko­le­ne 50 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 30 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 70 osób

Pawi­lon ban­kie­to­wy

Pawi­lon o powierzch­ni 370 m² pozwa­la na orga­ni­za­cję uro­czy­sto­ści do 300 osób 

Wypo­sa­że­nie

Flip­chart
Ekran
Nagło­śnie­nie
Inter­net
Kli­ma­ty­za­cja
Role­ty zaciem­nia­ją­ce 

Bufet kon­fe­ren­cyj­ny

Pro­po­zy­cja 1
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, cia­stecz­ka

Pro­po­zy­cja 2
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­stecz­ka

Pro­po­zy­cja 3
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­sto, jabł­ka 

our-adventures

Nasze zdję­cia!

Wierzymy, że nasza praca mówi sama za siebie. Przeglądaj nasze najnowsze zdjęcia poniżej.

mapatwo

MAPA


73 km / 1 h 20 min
Poznań

82 km / 1 h 3 min
Gorzów Wiel­ko­pol­ski

279 km / 3 h 3 min
Łódź

213 km / 3 h 30 min
Wro­cław