Hotel KAMA PARK HOTEL KAMA PARK w Sierakowie HOTEL 160 MIEJSC NOCLEGOWYCH Restauracja ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 13:00 DO 21:00 RESTAURACJA Więcej... POKOJE 1-osobowe 2-osobowe i STUDIO dla 4 osób HOTEL Więcej... Domki Akacjowe DOMKI dla 4 osób Całoroczne komfortowe z widokiem na plac zabaw DOMKI WIĘCEJ... Domki Brzozowe DOMKI dla 4 osób -całoroczne, komfortowe DOMKI BRZOZOWE WIĘCEJ...
hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
bon-turystyczny

Rodzin­ne waka­cje w Sie­ra­ko­wie za któ­re zapła­cisz Bonem Tury­stycz­nym.

Z bonu tury­stycz­ne­go sko­rzy­stasz, jeśli posia­dasz co naj­mniej jed­no dziec­ko do 18 roku życia. Na każ­de dziec­ko przy­słu­gu­je jeden bon w wyso­ko­ści 500 zł. Na dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści przy­słu­gu­je wię­cej, bo aż 1000 zł.

Bon tury­stycz­ny zosta­nie dla Cie­bie wyge­ne­ro­wa­ny w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym, po zare­je­stro­wa­niu się na Plat­for­mie Usług Elek­tro­nicz­nych ZUS (PUE ZUS).

Bon, w for­mie uni­kal­ne­go, 16-cyfro­we­go nume­ru, otrzy­masz za pomo­cą wia­do­mo­ści tek­sto­wej na wska­za­ny przez Cie­bie numer tele­fo­nu lub adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej. Numer ten oka­zu­jesz pod­czas rezer­wa­cji poby­tu lub naj­póź­niej przy zakwa­te­ro­wa­niu. I już możesz cie­szyć się waka­cja­mi ze swo­imi dzieć­mi!

restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:00

Zapra­sza­my do restau­ra­cji.

Zare­zer­wuj Sto­lik    Kar­ta Menu

Kontakt