Hotel KAMA PARK HOTEL KAMA PARK w Sierakowie HOTEL 160 MIEJSC NOCLEGOWYCH Restauracja ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 13:00 DO 21:00 RESTAURACJA Więcej... POKOJE 1-osobowe 2-osobowe i STUDIO dla 4 osób HOTEL Więcej... Domki Akacjowe DOMKI dla 4 osób Całoroczne komfortowe z widokiem na plac zabaw DOMKI WIĘCEJ... Domki Brzozowe DOMKI dla 4 osób -całoroczne, komfortowe DOMKI BRZOZOWE WIĘCEJ...
hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:00

Zapra­sza­my do restau­ra­cji.

Zare­zer­wuj Sto­lik    Kar­ta Menu

spotkanie-wigilijne-dla-twojej-firmy

Spo­tka­nie wigi­lij­ne dla Two­jej fir­my

Zapra­sza­my do zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia wigi­lij­ne­go w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze.

Boże­go Naro­dze­nie, to oka­zja do spę­dza­nia cza­su wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi i kole­ga­mi w kame­ral­nej, świą­tecz­nej atmos­fe­rze. Zapra­sza­my do nasze­go hote­lu w zimo­wej opra­wie, pięk­nie ude­ko­ro­wa­nej restau­ra­cji oraz nastro­jo­wej sali komin­ko­wej.

Spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa ofer­tę wigi­lij­ną.
Tra­dy­cyj­ne dania przy­go­to­wa­ne przez naszych kucha­rzy pozwo­lą Pań­stwu poczuć smak domo­wych świąt i spra­wią, że takie spo­tka­nie na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci gości.

Menu wigi­lij­ne już od 50 zł/os.

Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa Wigilia Firmowa

_

Zupa: grzy­bo­wa z łazan­ka­mi
Danie głów­ne: karp z patel­ni, kapu­sta z grzy­ba­mi, piu­re ziem­nia­cza­no-mako­we
Deser: szar­lot­ka z bitą śmie­ta­ną

Przy­staw­ka: śle­dzik po pol­sku
Zupa: barszcz z uszka­mi
Danie głów­ne: polę­dwi­ca z dor­sza poda­na na wło­skiej kapu­ście ziem­nia­ki goto­wa­ne, sos holen­der­ski
Deser: cia­sto cze­ko­la­do­wo poma­rań­czo­we poda­ne z bitą śmie­ta­ną

Przy­staw­ka: tatar z łoso­sia
Zupa: krem boro­wi­ko­wy z gęstą śmie­ta­ną
Danie głów­ne: san­dacz w sosie ogór­ko­wym, ryż dzi­ki z socze­wi­cą, surów­ka z sele­ra nacio­we­go i bia­łej rzod­kwi
Deser: kost­ka mako­wa z kre­mem kawo­wym

Przy­staw­ka: rola­da z wędzo­ne­go łoso­sia i szpi­na­ku
Zupa: ryb­na ucha
Danie głów­ne: 2 por­cje ryb/os poda­ne na pół­mi­skach: karp z patel­ni, gril­lo­wa­ny łosoś, sola zapie­ka­na z moz­za­rel­lą
Dodat­ki: opie­ka­ne ziem­nia­ki, kapu­sta z grzy­ba­mi, surówki‑2 rodza­je
Deser: cia­sto świą­tecz­ne , makieł­ki, kom­pot z suszo­nych owo­ców

Przy­staw­ki poda­ne na pół­mi­skach: 3 rodza­je śle­dzi w ole­ju, śmie­ta­nie oraz z suszo­ny­mi śliw­ka­mi, pie­ro­gi z kapu­stą i grzy­ba­mi
Zupa: do wybo­ru: barszcz z uszka­mi i krem łoso­sio­wy
Danie głów­ne: poda­ne na pół­mi­skach 2 por­cje ryb/os karp po pol­sku, san­dacz w sosie cytry­no­wym, łosoś w sosie kre­wet­ko­wym, sola ze szpi­na­kiem,
Dodat­ki: roze­tki ziem­nia­cza­ne, gril­lo­wa­na papry­ka z zio­ła­mi, kapu­sta z grzy­ba­mi, sałat­ka ogro­do­wa
Deser: ser­nik, mako­wiec, makieł­ki

Ofer­ta dostęp­na rów­nież w for­mie cate­rin­go­wej!

Ofer­ta waż­na od 1.12.2019 do 23.12.2019.
Rezer­wa­cje i infor­ma­cja:
Recep­cja tel. 61 29 55 100
tel. kom. +48 604052228
*(ofer­ta doty­czy grup min. 10 osób, waż­na dniach: od nie­dzie­li do piąt­ku w ter­mi­nie od 1.12.2019 do 23.12.2019, menu usta­la­my indy­wi­du­al­nie, ofer­ta dostęp­na rów­nież z noc­le­giem)
bon-turystyczny

Bon Tury­stycz­ny

Rodzin­ne waka­cje w Sie­ra­ko­wie za któ­re zapła­cisz Bonem Tury­stycz­nym.

 

Z bonu tury­stycz­ne­go sko­rzy­stasz, jeśli posia­dasz co naj­mniej jed­no dziec­ko do 18 roku życia. Na każ­de dziec­ko przy­słu­gu­je jeden bon w wyso­ko­ści 500 zł. Na dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści przy­słu­gu­je wię­cej, bo aż 1000 zł.

Bon tury­stycz­ny zosta­nie dla Cie­bie wyge­ne­ro­wa­ny w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym, po zare­je­stro­wa­niu się na Plat­for­mie Usług Elek­tro­nicz­nych ZUS (PUE ZUS).

Bon, w for­mie uni­kal­ne­go, 16-cyfro­we­go nume­ru, otrzy­masz za pomo­cą wia­do­mo­ści tek­sto­wej na wska­za­ny przez Cie­bie numer tele­fo­nu lub adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej. Numer ten oka­zu­jesz pod­czas rezer­wa­cji poby­tu lub naj­póź­niej przy zakwa­te­ro­wa­niu. I już możesz cie­szyć się waka­cja­mi ze swo­imi dzieć­mi!

Kontakt