Impre­zy inte­gra­cyj­ne dla firm

EVEN­TY NAD JEZIO­REM I W LESIE

Hotel KAMA PARK to dosko­na­łe miej­sce na impre­zy inte­gra­cyj­ne. Nasz obiekt łączy w sobie kom­for­to­we warun­ki poby­tu dla gości, boga­tą infra­struk­tu­rę, cie­ka­wą aran­ża­cję oraz pro­fe­sjo­nal­ną orga­ni­za­cję even­tów firmowych.

Sie­ra­ków to wyjąt­ko­we miej­sce, ide­al­ne na even­ty zarów­no na tere­nie leśnym jak i nad jeziorem.

Loka­li­za­cja

Znaj­du­je­my się na tere­nie par­ku kra­jo­bra­zo­wym w kra­inie 100 jezior. W bli­skim sąsiedz­twie lasów i jezior. Tuż przed hote­lem roz­cią­ga się las, a do naj­bliż­sze­go jezio­ra jest 10 minut spacerem.

Doświad­cze­nie

Mamy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w orga­ni­za­cji szko­leń i even­tów dla firm. Orga­ni­zo­wa­li­śmy wie­le imprez inte­gra­cyj­nych, szko­le­nio­wych, pik­ni­ków, kon­cer­tów, zarów­no kame­ral­nych jak i maso­wych. Z przy­jem­no­ścią zaj­mie­my się zor­ga­ni­zo­wa­niem spo­tka­nia dla pra­cow­ni­ków Waszej firmy. 

Teren hote­lu

W naszym hote­lu jest boisko do siat­ków­ki, ogród­ki piw­ne, miej­sce na ogni­sko i do gril­lo­wa­nia, ogrze­wa­ny pawi­lon na duże impre­zy oraz teren zie­lo­ny i sale na róż­ne zaję­cia w grupach.


Kuch­nia

Goście chwa­lą sobie naszą kuch­nię! Nasze potra­wy przy­go­to­wu­je­my z pro­duk­tów lokal­nych i sezo­no­wych. Do każ­dej ofer­ty przy­go­to­wu­je­my indy­wi­du­al­ne pro­po­zy­cje menu. Smacz­ne dania naszej kuch­ni na dłu­go pozo­sta­ną w pamięci.

Dojazd

Znaj­du­je­my się 75 km od Pozna­nia, 83 km od Gorzo­wa Wielkopolskiego.

Baza noc­le­go­wa

Posia­da­my 160 miejsc noclegowych.

Sale kon­fe­ren­cyj­ne

Posia­da­my 5 sal o roż­nej wiel­ko­ści, któ­re może­my dowol­nie aran­żo­wać i adop­to­wać do róż­ne­go rodza­ju wydarzeń.

Par­king

Posia­da­my miej­sca par­kin­go­we dla aut oso­bo­wych i autokarów.

Kon­takt

Zapra­sza­my do kon­tak­tu! Odpo­wie­my na wszyst­kie pyta­nia i indy­wi­du­al­nie dosto­su­je­my ofer­tę do Pań­stwa wyma­gań i ocze­ki­wań. E?mail: recepcja@kamapark.pl

Gale­ria

 


Napisz do nas

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny zor­ga­ni­zo­wa­niem u nas kon­fe­ren­cji, szko­le­nia czy spo­tka­nia zadzwoń lub napisz do nas.


+48 61 29 55 100