Poko­je w Hote­lu KAMA PARK

Kom­for­to­wy noc­leg dla gości odwie­dza­ją­cych Sie­ra­ków w inte­re­sach, bądź dla przy­jem­no­ści zwiedzania.

Nasze peł­ne cie­płych, sło­necz­nych barw poko­je urzą­dzi­li­śmy prze­stron­nie, przy­tul­nie i kom­for­to­wo. Dla Pań­stwa wygo­dy wszyst­kie poko­je wypo­sa­ży­li­śmy w tele­wi­zo­ry LED, tele­fon, sejf, lodów­kę, łazien­kę z prysz­ni­cem. Na tere­nie całe­go hote­lu moż­na korzy­stać z bez­płat­nej sie­ci bezprzewodowej.

 

POKÓJ 1-OSO­BO­WY

 Łóżko

 Szafa

 Biurko

TV LED

 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi

 Łazien­ka z prysznicem

 ZARE­ZER­WUJ    ZDJĘ­CIA

APAR­TA­MENT

 Sypial­nia z łóż­kiem o sze­ro­ko­ści 180 cm i balkonem

 Szafa

 Biurko

 TV LED

 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi

 Łazien­ka z wanną

 Pokój dzien­ny z fote­la­mi, TV LED i tarasem

ZARE­ZER­WUJ    ZDJĘ­CIA

 POKÓJ 2-OSOBOWY

 2 Łóż­ka o sze­ro­ko­ści 90 cm

 Szafa

 Biurko

 TV LED

 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi

 Łazien­ka z prysznicem

Poszcze­gól­ne poko­je są z balkonem

 ZARE­ZER­WUJ    ZDJĘ­CIA

POKÓJ RODZIN­NY STUDIO

  2 sypial­nie 2-oso­bo­we z poje­dyń­czy­mi łóżkami

 Szafa

  Biurko

 TV LED

 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi

 Łazien­ka z prysznicem

 Taras i balkon

ZARE­ZER­WUJ    ZDJĘ­CIA