Poko­je w Hote­lu KAMA PARK

Kom­for­to­wy noc­leg dla gości odwie­dza­ją­cych Sie­ra­ków w inte­re­sach, bądź dla przy­jem­no­ści zwie­dza­nia.

Nasze peł­ne cie­płych, sło­necz­nych barw poko­je urzą­dzi­li­śmy prze­stron­nie, przy­tul­nie i kom­for­to­wo. Dla Pań­stwa wygo­dy wszyst­kie poko­je wypo­sa­ży­li­śmy w tele­wi­zo­ry LED, tele­fon, sejf, lodów­kę, łazien­kę z prysz­ni­cem. Na tere­nie całe­go hote­lu moż­na korzy­stać z bez­płat­nej sie­ci bez­prze­wo­do­wej.

 

POKÓJ 1-OSO­BO­WY

 Łóż­ko

 Sza­fa

 Biur­ko

TV LED

 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi

 Łazien­ka z prysz­ni­cem

 ZARE­ZER­WUJ    ZDJĘ­CIA

APAR­TA­MENT

 Sypial­nia z łóż­kiem o sze­ro­ko­ści 180 cm i bal­ko­nem

 Sza­fa

 Biur­ko

 TV LED

 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi

 Łazien­ka z wan­ną

 Pokój dzien­ny z fote­la­mi, TV LED i tara­sem

ZARE­ZER­WUJ    ZDJĘ­CIA

POKÓJ 2-OSO­BO­WY

 2 Łóż­ka o sze­ro­ko­ści 90 cm

 Sza­fa

 Biur­ko

 TV LED

 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi

 Łazien­ka z prysz­ni­cem

Poszcze­gól­ne poko­je są z bal­ko­nem

 ZARE­ZER­WUJ    ZDJĘ­CIA

POKÓJ RODZIN­NY STU­DIO

  2 sypial­nie 2-oso­bo­we z poje­dyń­czy­mi łóż­ka­mi

 Sza­fa

  Biur­ko

 TV LED

 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi

 Łazien­ka z prysz­ni­cem

 Taras i bal­kon

ZARE­ZER­WUJ    ZDJĘ­CIA