Rodzinny Długi Weekend czerwcowy

BOŻE CIAŁO

więcej...

11 czerw­ca Boże Cia­ło

10 — 14 czerw­ca 2020

Pro­po­nu­je­my Pań­stwu:

Pobyt 4 dnio­wy 3 noc­le­gi z wyży­wie­niem i atrak­cja­mi

Atrak­cje poby­tu

 • zakwa­te­ro­wa­nie w poko­ju lub dom­ku

 • 3 śnia­da­nia w for­mie bufe­tu

 • 3 obia­do­ko­la­cje

 • zaba­wy z kon­so­lą X‑Box z sen­so­rem Kinect dla naj­młod­szych

 • nauka jaz­dy na desko­rol­ce elek­trycz­nej Sky­ma­ster Whe­els dla dzie­ci

 • 2x1h zaję­cia Nor­dic Wal­king z instruk­to­rem**

 • ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek

 • siłow­nia

 • bilard

 • tenis sto­ło­wy

 • bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu

 • bez­płat­ny par­king

 • dla rodzi­ców z mały­mi dzieć­mi ofe­ru­je­my w poko­ju za wcze­śniej­szą rezer­wa­cją: łóżecz­ko, wanien­kę, matę łazien­ko­wą, prze­wi­jak itp.

 • Pił­ka­rzy­ki, cym­ber­gaj, dart**

Zakwa­te­ro­wa­nie dzie­ci:

dzie­ci do 3 lat — BEZ­PŁAT­NIE (bez świad­czeń przy 2 oso­bach peł­no­płat­nych w poko­ju).

Ofer­ta przy mini­mum 3 dobach
* ofer­ta dostęp­na w ter­mi­nie 10 — 14 czerw­ca 2020
** atrak­cje ofe­ro­wa­ne odpłat­nie, nie­któ­re dostęp­ne tyl­ko w przy­pad­ku okre­ślo­nej ilo­ści chęt­nych.
Pole­ca­my zabrać ze sobą rowe­ry, aby aktyw­nie korzy­stać z uro­ków Zie­mi Sie­ra­kow­skiej!

 

Ponad­to, na życze­nie Gości:

STRE­FA MASA­ŻY

Ofe­ru­je­my relak­su­ją­ce masa­że dla Pań i Panów. Pro­po­nu­je­my naszym gościom podróż do świa­ta masa­żu orien­tal­ne­go AJUR­WE­DA oraz odprę­ża­ją­ce masa­że kla­sycz­ne.

STRE­FA SAU­NY ARO­MA­TE­RA­PIA

Relak­su­ją­ce sean­se zapa­cho­we w sau­nie fiń­skiej.

Koszt poby­tu 3 noc­le­gi z wyży­wie­niem i atrak­cja­mi:

Pokój jed­no­oso­bo­wy : 480 zł
Pokój dwu­oso­bo­wy: 840 zł (2 oso­by doro­słe)
Pokój stu­dio : 1400 zł (4 oso­by doro­słe)
Pokój stu­dio: 1310 zł (2 oso­by doro­słe i 2 dzie­ci do 12 lat)
Domek jarzę­bi­no­wy lub aka­cjo­wy: 1400 zł (4 oso­by doro­słe)
Domek jarzę­bi­no­wy lub aka­cjo­wy: 1310 zł (2 oso­by doro­słe i 2 dzie­ci do 12 lat)
Domek sosno­wy: 1200 zł (4 oso­by doro­słe)
Domek sosno­wy: 1110 zł (2 oso­by doro­słe i 2 dzie­ci do 12 lat)

Ofer­ta przy mini­mum 3 dobach
Dzie­ci do 3 lat bez­płat­nie Dla dzie­ci od 3 — 12 lat zniż­ki na wyży­wie­nie
Cena zawie­ra : noc­leg, wyży­wie­nie, siłow­nie, atrak­cje orga­ni­zo­wa­ne na miej­scu.

Jeże­li chcie­li­by Pań­stwo skal­ku­lo­wać pobyt dla swo­jej rodzi­ny, uwzględ­nia­jąc zniż­ki dla dzie­ci pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub przez for­mu­larz kon­tak­to­wy — przy­go­tu­je­my indy­wi­du­al­ną wyce­nę Pań­stwa week­en­du majo­we­go w Hote­lu KAMA PARK.

Warun­ki rezer­wa­cji week­en­du w ter­mi­nie od 10 do 14 czerw­ca 2020 w Hote­lu KAMA PARK

1. Posta­no­wie­nia ogól­ne

1.1 Doba hote­lo­wa zaczy­na się o 15:00, a koń­czy się o 12:00

1.2 Dzie­ci do lat 3 nocu­ją­ce na łóż­ku rodzi­ców – bez­płat­nie

1.3 Godzi­ny wyda­wa­nia posił­ków: śnia­da­nie 8:00 do 10:00, obia­do­ko­la­cja 17:00 do 19:00.

1.4 Nie moż­na łączyć raba­tów i pro­mo­cji.

1.5 Wyży­wie­nie Week­end czerw­co­wy zaczy­na się obia­do­ko­la­cją, a koń­czy śnia­da­niem.

1.6 Z posił­ków dla dzie­ci mogą korzy­stać tyl­ko dzie­ci do lat 12.

1.7 Pro­mo­cje ceno­we obo­wią­zu­ją w usta­lo­nym ter­mi­nie.

1.8 Przed­pła­tę nale­ży doko­nać do ter­mi­nu wska­za­ne­go na potwier­dze­niu.

1.9 Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji jest wpła­ta zalicz­ki.

1.10 Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

1.11 UWA­GA! Ofer­ta “Week­end czerw­co­wy” nie łączą się z inny­mi ofer­ta­mi spe­cjal­ny­mi. Pakiet obej­mu­je min. 3 doby.

2. Zasa­dy rezer­wa­cji

2.1 Rezer­wa­cji w Hote­lu KAMA PARK nale­ży doko­nać:. — dro­gą mailo­wą: recepcja@kamapark.pl,

tele­fo­nicz­nie pod nr 61 29 55 100, fak­sem pod nr 61 29 55 166 bądź oso­bi­ście w hote­lu.

2.2 Warun­kiem potwier­dze­nia rezer­wa­cji jest wpła­ta zadat­ku w wyso­ko­ści min. 30%

kosz­tów poby­tu w cią­gu 7 dni robo­czych od daty przy­ję­cia przez pra­cow­ni­ka recep­cji wstęp­nej rezer­wa­cji.

Wpła­ty zadat­ku nale­ży doko­nać na rachu­nek:

Bank Spół­dziel­czy Poje­zie­rza Sie­ra­ków Nr rachun­ku 67 9082 0005 0000 2446 2000 0010

Hotel KAMA PARK

ul. Orla 13, Sie­ra­ków 64–410

bądź oso­bi­ście w Hote­lu (dla prze­le­wów zagra­nicz­nych SWIFT: GBWC­PLPP).

W tytu­le wpła­ty nale­ży wpi­sać nazwi­sko, numer rezer­wa­cji.

2.3 Rezer­wa­cja jest zobo­wią­zu­ją­ca dla obu stron dopie­ro po wpła­cie zadat­ku.

2.4 Wpła­ta zadat­ku ozna­cza akcep­ta­cję warun­ków aktu­al­nej ofer­ty oraz regu­la­mi­nu hote­lu.

2.5 Po upły­wie 7 dni robo­czych od dnia przy­ję­cia wstęp­nej rezer­wa­cji i bra­ku wpła­ty zadat­ku,

obiekt ma pra­wo wyna­jąć uprzed­nio zare­zer­wo­wa­ne miej­sca bez koniecz­no­ści powia­do­mie­nia Gościa.

2.6 Hotel pobie­ra opła­tę kli­ma­tycz­ną zgod­nie ze staw­ka­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na tere­nie Gmi­ny Sie­ra­ków (tyl­ko gotów­ka).

2.7 Korzy­sta­nie z dodat­ko­wych usług w Hote­lu KAMA PARK po usta­le­niu godzi­ny w recep­cji.

2.8 Przyj­mu­je­my płat­no­ści kar­tą płat­ni­czą.

2.9 Przy wysta­wie­niu fak­tu­ry VAT pro­si­my podać dane w dniu przy­jaz­du.

3. Rezy­gna­cja

3.1 W przy­pad­ku rezy­gna­cji powy­żej 30 dni przed pla­no­wym roz­po­czę­ciem poby­tu,

zwrot cało­ści wpła­co­nej sumy z potrą­ce­niem 20% opła­ty mani­pu­la­cyj­nej.

3.2 Od 30 do 19 dni przed roz­po­czę­ciem poby­tu zwrot 30% zadat­ku.

3.3 Poni­żej 19 dni zada­tek nie pod­le­ga zwro­to­wi.

Uwa­ga: dla unik­nię­cia nie­po­ro­zu­mień usta­la się, że wymie­nio­ne wyżej ter­mi­ny doty­czą dat wpły­wu

do nas kwot i/lub powia­do­mień o rezy­gna­cji.

3.4 Rezy­gna­cja musi mieć for­mę pisem­ną np. faks lub e‑mail.

3.5 Pozo­sta­łej czę­ści zapła­ty za pobyt w obiek­cie Gość winien doko­nać prze­le­wem przed przy­jaz­dem

lub w recep­cji bez­po­śred­nio przy mel­dun­ku (w dniu przy­jaz­du).

3.6 Nie­wy­ko­rzy­sta­nie w cało­ści świad­czeń już opła­co­nych (np. skró­ce­nie poby­tu), nie pod­le­ga zwro­to­wi.

4. Opła­ty dodat­ko­we, zniż­ki, gra­ti­sy:

4.1 Dzie­ci do lat 3 gra­tis (bez łóż­ka i świad­czeń). Hotel dys­po­nu­je łóżecz­kiem dla małych.

Pro­si­my wcze­śniej uzgod­nić potrze­bę jego udo­stęp­nie­nia.

4.2 Dzie­ci od lat 3 do lat 12 — wg. usta­lo­nych cen pakie­tów.

4.3 Dostaw­ka do poko­ju 50,00 za dobę + wyży­wie­nie.

4.4 Akcep­tu­je­my zwie­rzę­ta — opła­ta 30 zł za dobę. Po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z recep­cją (tyl­ko dom­ki i poko­je na par­te­rze).

4.5 Dodat­ko­wa pościel lub wymia­na poście­li na czy­stą 30,00 komplet/os.

4.6 Dodat­ko­wy kom­plet ręcz­ni­ków 15 zł/os.

4.7 Sau­na 30 zł/h dla 4 osób 5 zł/h każ­da dodat­ko­wa oso­ba.

4.8 Sola­rium 1zł/1 minu­ta dostęp­ne od 10:00 do 20:00

4.9 Bilard 20 zł/h

4.10 Siłow­nia w cenie poby­tu w godzi­nach 10:00 — 17:00

4.11 Kau­cja za dom­ki i pokój w tawer­nie 200 zł płat­na w dniu przy­jaz­du kau­cje zwra­ca­my w dniu wyjaz­du. Znisz­cze­nia odlicz­my od kau­cji.

Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmian w kwe­stiach od nas nie­za­leż­nych.

Tel. recep­cja +48612955100

E‑mail: recepcja@kamapark.pl

Kontakt