Wymarzone wesele

Więcej...

Wese­le i przy­ję­cia ślubne

Marzy­cie o wyjąt­ko­wym weselu?

Wese­le w hote­lu KAMA PARK, to nie­za­po­mnia­ne przeżycie.
Orga­ni­za­cją przy­jęć zaj­mu­je­my się już od pra­wie 20 lat. Wie­my jak waż­na jest kom­plek­so­wa i pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga, dba­ją­ca o każ­dy detal wyko­na­nia. Zor­ga­ni­zu­je­my dla Was nie­za­po­mnia­ne przy­ję­cie w natu­ral­nej opra­wie, w miłej, rodzin­nej atmosferze.

Do dys­po­zy­cji gości wesel­nych udo­stęp­nia­my pawi­lon, któ­ry może­my zaaran­żo­wać w dowol­ny, wybra­ny przez Was spo­sób. Pawi­lon jest wykoń­czo­ny neu­tral­nie i dopa­su­je się ide­al­nie do każ­de­go rodza­ju deko­ra­cji. W pawi­lo­nie i w naszym ogro­dzie przy­go­to­wu­je­my stre­fy relak­su, gdzie moż­na odpo­cząć i poroz­ma­wiać, każ­dy z gości znaj­dzie tutaj miej­sce dla sie­bie. Nasz hotel znaj­du­je się w uro­kli­wym miej­scu, peł­nym zie­le­ni i drzew — dooko­ła roz­po­ście­ra się las. Każ­dy z gości może poczuć tutaj kon­takt z natu­rą i odpocząć.

Każ­da Mło­da Para trak­to­wa­na jest przez nas indy­wi­du­al­nie i ofer­tę przy­go­to­wu­je­my z uwzględ­nie­niem Waszych życzeń. Jeste­śmy otwar­ci na Wasze pomy­sły, rów­nież te kuli­nar­ne. Naszą spe­cjal­no­ścią jest tra­dy­cyj­na kuch­nia pol­ska, ale chęt­nie dosto­su­je­my nasze menu do gustów gości i przy­go­tu­je­my dowol­nie wybra­ne potrawy.
W naszym hote­lu uwiel­bia­my natu­ral­ne deko­ra­cje i świe­że kwia­ty, a w naszej pra­cy nowe pro­jek­ty i wyzwa­nia. Z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem zor­ga­ni­zu­je­my przy­ję­cie i jego opra­wę, dokła­da­jąc wszel­kich sta­rań aby zado­wo­lić naszych gości i spra­wić, aby ten wyjąt­ko­wy dzień na zawsze pozo­stał w Waszej pamięci.
Z przy­jem­no­ścią odpo­wie­my na wszyst­kie Wasze pytania.

Cere­mo­nia

Cere­mo­nia zaślu­bin może odbyć się ple­ne­rze lub w pięk­nym rene­san­so­wym koście­le w Sierakowie.

Las i natura

Jeste­śmy z dala od zgieł­ku miast i dróg. Dooko­ła nasze­go hote­lu roz­po­ście­ra się las. Do naj­bliż­sze­go jezio­ra jest 10 min spa­ce­rem. Każ­dy z gości będzie mógł się zre­lak­so­wać i poczuć kon­takt z naturą.

Rodzi­na i goście

Hotel pro­wa­dzi­my rodzin­nie i dba­my o kame­ral­ną atmos­fe­rę w całym obiekcie.


Kuch­nia

Ser­wu­je­my dania nie tyl­ko pysz­ne, cie­szą­ce pod­nie­bie­nie, ale rów­nież cie­szą­ce oko. Naszą spe­cjal­no­ścią jest kuch­nia Pol­ska ale z przy­jem­no­ścią spro­sta­my każ­de­mu kuli­nar­ne­mu życze­niu naszych gości.

Zało­ga

Nad prze­bie­giem uro­czy­sto­ści czu­wa mana­ger sali, wraz z odpo­wied­nią licz­bą doświad­czo­nych kel­ne­rów i kelnerek.

Noc­leg dla Gości

Baza noc­le­go­wa dla 150 Gości weselnych.

Agre­gat prądotwórczy

Posia­da­my wła­sne źró­dło prą­du, na wypa­dek jego braku.

Par­king

Zapew­nia­my moni­to­ro­wa­ne miej­sca postojowe.

Dodat­ko­we atrakcje

Pro­po­nu­je­my dodat­ko­we usłu­gi, takie jak: ory­gi­nal­ny wiej­ski stół, dania z dzi­czy­zny, ogni­sko, czy też open bar i pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga barmańska.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu. Odpo­wie­my na wszyst­kie pyta­nia i indy­wi­du­al­nie dosto­su­je­my ofer­tę do Waszych oczekiwań.
Do Pań­stwa dys­po­zy­cji pozo­sta­je Ewa Kaja tel. +48604052228 E?mail: ewa.kaja@kamapark.pl

Gale­ria

 

    Zapy­taj o datę lub ofer­tę weselną

    Napisz do nas, z chę­cią odpowiemy!