Przyjęcia okolicznościowe

więcej...

Przy­ję­cia oko­licz­no­ścio­we

Hotel KAMA PARK to wyma­rzo­ne miej­sce na zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia oko­licz­no­ścio­we­go. Nasz pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel z przy­jem­no­ścią pomo­że Pań­stwu w dobo­rze sali oraz dopa­so­wa­ne­go menu, aby każ­da uro­czy­stość nabra­ła spe­cjal­ne­go cha­rak­te­ru. Posia­da­my 5 sal któ­re pozwa­la­ją na zor­ga­ni­zo­wa­nie przy­ję­cia na każ­dą oko­licz­ność od 10 os. do 200 os. Pięk­ne oto­cze­nie i pysz­na kuch­nia na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci Pań­stwa Gości.

 

 

 

Prze­my­śla­na aran­ża­cja

 

Ofe­ru­je­my wspar­cie naszych spe­cja­li­stów, któ­rzy z przy­jem­no­ścią pomo­gą w skom­po­no­wa­niu ide­al­ne­go menu, dobo­rze odpo­wied­niej sali oraz dopa­so­wa­niu aran­ża­cji wnę­trza, dba­jąc przy tym o każ­dy detal wyko­na­nia.

 

Wyjąt­ko­wy cha­rak­ter

 

W trak­cie przy­ję­cia zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę, pysz­ne posił­ki i mozli­wość sko­rzy­sta­nia z dodat­ko­wych atrak­cji. Sta­ra­my się nadać każ­dej uro­czy­sto­ści wyjąt­ko­wy cha­rak­ter, aby pozo­sta­ła w pamię­ci naszych Gości przez dłu­gi czas.

 

Atrak­cje dla dzie­ci

Naszym naj­młod­szym Gościom zapew­nia­my roz­ryw­kę w posta­ci bajecz­ne­go pla­cu zabaw, znaj­du­ją­ce­go się w naszym hote­lu.

 

Kon­takt

Z przy­jem­no­ścią udzie­li­my Pań­stwu wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych orga­ni­za­cji przy­jęć oko­licz­no­ścio­wych i odpo­wie­my na Pań­stwa pyta­nia. Zapra­sza­my do kon­tak­tu!

tel. +48604052228

mail:ewa.kaja@kamapark.pl

Nasze Sale na przy­ję­cia oko­licz­no­ścio­we.

Kontakt