Idealne miejsce na

Przyjęcia okolicznościowe

więcej...
Abo­ut

Przy­ję­cia okolicznościowe

Hotel KAMA PARK to wyma­rzo­ne miej­sce na zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia oko­licz­no­ścio­we­go. Nasz pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel z przy­jem­no­ścią pomo­że Pań­stwu w dobo­rze sali oraz dopa­so­wa­ne­go menu, aby każ­da uro­czy­stość nabra­ła spe­cjal­ne­go cha­rak­te­ru. Posia­da­my 5 sal któ­re pozwa­la­ją na zor­ga­ni­zo­wa­nie przy­ję­cia na każ­dą oko­licz­ność od 10 os. do 200 os. Pięk­ne oto­cze­nie i pysz­na kuch­nia na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci Pań­stwa Gości.
Ewa Kaja
Współ­wła­ści­ciel Hotelu
Spe­cja­li­sta orga­ni­za­cji przyjęć
Abo­ut

Zawsze świe­że kwiaty

Prze­my­śla­na aranżacja

Ofe­ru­je­my wspar­cie naszych spe­cja­li­stów, któ­rzy z przy­jem­no­ścią pomo­gą w skom­po­no­wa­niu ide­al­ne­go menu, dobo­rze odpo­wied­niej sali oraz dopa­so­wa­niu aran­ża­cji wnę­trza, dba­jąc przy tym o każ­dy detal wykonania.

Wyjąt­ko­wy charakter

W trak­cie przy­ję­cia zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę, pysz­ne posił­ki i mozli­wość sko­rzy­sta­nia z dodat­ko­wych atrak­cji. Sta­ra­my się nadać każ­dej uro­czy­sto­ści wyjąt­ko­wy cha­rak­ter, aby pozo­sta­ła w pamię­ci naszych Gości przez dłu­gi czas.

Help­ful

Atrak­cje dla dzieci

Naszym naj­młod­szym Gościom zapew­nia­my roz­ryw­kę w posta­ci bajecz­ne­go pla­cu zabaw, znaj­du­ją­ce­go się w naszym hotelu.

Help­ful

Sala komin­ko­wa

To ide­al­na sala na przy­ję­cia do 65 os. takie jak: 18 uro­dzi­ny, małe przy­ję­cia wesel­ne, chrzci­ny, imie­ni­ny itp.

Loca­tions
Loca­tions
Con­tact

Kon­takt

Z przy­jem­no­ścią udzie­li­my Pań­stwu wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych orga­ni­za­cji przy­jęć oko­licz­no­ścio­wych i odpo­wie­my na Pań­stwa pyta­nia. Zapra­sza­my do kontaktu!

tel. +48604052228

e‑mail: ewa.kaja@kamapark.pl

    Zapy­taj o salę

    Napisz do nas, z chę­cią odpowiemy!

    Con­tact

    Hotel KAMA PARK

    Cie­szy­my się na Two­ją wizy­tę i spo­tka­nie oso­bi­ste, aby poka­zać Ci, dla­cze­go Hotel KAMA PARK jest naj­lep­szy w okolicy.