Wielkanoc w Wielkopolsce

więcej...

Zapra­sza­my Pań­stwa na rodzin­ne Świę­ta Wielkanocne

Ser­decz­nie zapra­sza­my do spę­dze­nia rodzin­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych w Hote­lu KAMA PARK. War­to odwie­dzić miej­sca w któ­rych wciąż żywe są sta­ro­pol­skie tra­dy­cje wiel­ka­noc­ne. Z dala od zgieł­ku wiel­kich miast w rodzin­nej atmos­fe­rze z dosko­na­łym jedze­niem pozwo­lą Pań­stwu przy­jem­nie spę­dzić jedy­ne w swo­im rodza­ju Święta.

Pią­tek — Sobo­ta — Nie­dzie­la — Poniedziałek

4 dni 3 noclegi

Wiel­ka­noc w Wielkopolsce

Zadzwoń (+48) 612955100 aby zarezerwować.

Plan poby­tu

07–10 kwiet­nia 2023

Wiel­ki Piątek

od 15:00 przy­jazd i zakwaterowanie
Słod­ki souve­nir w poko­ju na powitanie
Powi­tal­na obiadokolacja

Wiel­ka Sobota

Śnia­da­nie w for­mie bufetu
Wspól­ne malo­wa­nie pisa­nek dla najmłodszych
Świę­ce­nie potraw wiel­ka­noc­nych w hote­lu moż­na zabrać swo­ją święconkę
od 17:00 obiadokolacja

Nie­dzie­la Wielkanocna

Uro­czy­ste Świą­tecz­ne śnia­da­nie w for­mie bufetu
“zają­czek dla dzieci”
Bufet wyśmie­ni­tych słod­ko­ści i ciast oraz owoców
Zaba­wy z kon­so­lą X‑Box z sen­so­rem Kinect dla najmłodszych
Świą­tecz­na obia­do­ko­la­cja z lamp­ką wina i pysz­nym deserem
Wiel­ka­noc­ny Nie­dziel­ny relaks przy komin­ku lub seans sau­nie fińskiej

Lany Ponie­dzia­łek

Świą­tecz­ne śnia­da­nie w for­mie bufetu
13:00 obiad

Cen­nik

Warun­ki rezerwacji

Cen­nik

Koszt poby­tu:

Pokój jed­no­oso­bo­wy : 950 zł
Pokój dwu­oso­bo­wy: 1650 zł  (2 oso­by dorosłe)
Pokój stu­dio : 2800 zł (4 oso­by dorosłe)
Pokój stu­dio: 2600 zł  (2 oso­by doro­słe i 2 dzie­ci do 12 lat)
Domek jarzę­bi­no­wy lub aka­cjo­wy: 2600 zł (4 oso­by dorosłe)
Domek jarzę­bi­no­wy lub aka­cjo­wy: 2400 zł (2 oso­by doro­słe i 2 dzie­ci do 12 lat)

Ofer­ta przy mini­mum 3 dobach

Pakiet dostęp­ny w ter­mi­nie 7–10.04.2023
Dzie­ci do 3 lat bez­płat­nie Dla dzie­ci od 3 ? 12 lat zniż­ki na wyżywienie
Cena zawie­ra : noc­leg, wyży­wie­nie, siłow­nie, atrak­cje orga­ni­zo­wa­ne na miejscu.

Jeże­li chcie­li­by Pań­stwo skal­ku­lo­wać swój pobyt dla swo­jej rodzi­ny, uwzględ­nia­jąc zniż­ki dla dzie­ci pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub przez for­mu­larz kon­tak­to­wy przy­go­tu­je­my indy­wi­du­al­ną wyce­nę Wiel­ka­no­cy w Hote­lu KAMA PARK.

Warun­ki rezerwacji

Warun­ki rezer­wa­cji Wiel­ka­no­cy w ter­mi­nie od 7.04.2023 do 10.04.2023 w Hote­lu KAMA PARK

1. Posta­no­wie­nia ogólne

1.1 Doba hote­lo­wa zaczy­na się o 15:00 w Pią­tek, a koń­czy się o 15:00 w Poniedziałek.
1.2 Dzie­ci do lat 3 nocu­ją­ce na łóż­ku z rodzi­cem bezpłatnie.
1.3 Hotel dys­po­nu­je łóżecz­ka­mi dla małych dzie­ci. Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną ilość, pro­si­my wcze­śniej uzgod­nić potrze­bę jego udostępnienia.
1.4 Nie moż­na łączyć raba­tów i promocji.
1.5 Wyży­wie­nie w Wiel­ka­noc zaczy­na się obia­do­ko­la­cją w pią­tek, a koń­czy obia­dem we poniedziałek.
1.6 Z posił­ków dla dzie­ci mogą korzy­stać tyl­ko dzie­ci do lat 12.
1.7 Pro­mo­cje ceno­we obo­wią­zu­ją w usta­lo­nym terminie.
1.8 Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji jest wpła­ta zadatku.
1.9 Wpła­ta zadat­ku nale­ży doko­nać do ter­mi­nu wska­za­ne­go na potwier­dze­niu rezerwacji.
1.10 Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.
1.11 UWA­GA! Ofer­ta “Wiel­ka­noc” nie łączy się z inny­mi ofer­ta­mi spe­cjal­ny­mi. Pakiet obej­mu­je min. 3 doby

2. Zasa­dy rezerwacji

2.1 Rezer­wa­cji w hote­lu KAMA PARK nale­ży doko­nać:. — dro­gą mailo­wą: recepcja@kamapark.pl,
tele­fo­nicz­nie pod nr 61 29 55 100 bądź oso­bi­ście w hotelu.
2.2 Warun­kiem potwier­dze­nia rezer­wa­cji jest wpła­ta zadat­ku w wyso­ko­ści min. 30%
kosz­tów poby­tu w cią­gu 7 dni robo­czych od daty przy­ję­cia przez pra­cow­ni­ka recep­cji wstęp­nej rezerwacji.
Wpła­ty zadat­ku nale­ży doko­nać na rachunek:
Bank Spół­dziel­czy Poje­zie­rza Sie­ra­ków Nr rachun­ku 67 9082 0005 0000 2446 2000 0010
KAMA PARK
ul. Orla 13, Sie­ra­ków 64–410
bądź oso­bi­ście w Hote­lu (dla prze­le­wów zagra­nicz­nych SWIFT: GBWC­PLPP).
W tytu­le wpła­ty nale­ży wpi­sać nazwi­sko, numer rezerwacji.
2.3 Rezer­wa­cja jest zobo­wią­zu­ją­ca dla obu stron dopie­ro po wpła­cie zadatku.
2.4 Wpła­ta zadat­ku ozna­cza akcep­ta­cję warun­ków aktu­al­nej ofer­ty oraz regu­la­mi­nu hotelu.
2.5 Po upły­wie 7 dni robo­czych od dnia przy­ję­cia wstęp­nej rezer­wa­cji i bra­ku wpła­ty zadatku,
obiekt ma pra­wo wyna­jąć uprzed­nio zare­zer­wo­wa­ne miej­sca bez koniecz­no­ści powia­do­mie­nia Gościa.
2.6 Hotel pobie­ra opła­tę kli­ma­tycz­ną zgod­nie ze staw­ka­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na tere­nie Gmi­ny Sie­ra­ków (tyl­ko gotówka).
2.7 Korzy­sta­nie z dodat­ko­wych usług w Hote­lu KAMA PARK po usta­le­niu godzi­ny w recepcji.
2.8 Przyj­mu­je­my płat­no­ści kar­tą płatniczą.
2.9 Po doko­na­niu wpła­ty zadat­ku Gość zobo­wią­za­ny jest nie­zwłocz­nie, naj­póź­niej jesz­cze w tym samym dniu podać dane do wysta­wie­nia fak­tu­ry zalicz­ko­wej. Fak­tu­ra koń­co­wa roz­li­cza­ją­ca wpła­tę zadat­ku zosta­nie wysta­wio­na po doko­na­niu zapła­ty pozo­sta­łej kwo­ty za pobyt. Może ona zostać wysta­wio­na naj­wcze­śniej w dniu zamel­do­wa­nia. 

3. Rezygnacja

3.1 W przy­pad­ku rezy­gna­cji powy­żej 30 dni przed pla­no­wym roz­po­czę­ciem pobytu,
zwrot cało­ści wpła­co­nej sumy z potrą­ce­niem 20% opła­ty manipulacyjnej.
3.2 Od 30 do 15 dni przed roz­po­czę­ciem poby­tu zwrot 30% zadatku.
3.3 Poni­żej 15 dni zada­tek nie pod­le­ga zwrotowi.
Uwa­ga: dla unik­nię­cia nie­po­ro­zu­mień usta­la się, że wymie­nio­ne wyżej ter­mi­ny doty­czą dat wpływu
do nas kwot i/lub powia­do­mień o rezygnacji.
3.4 Rezy­gna­cja musi mieć for­mę pisem­ną np. e‑mail.
3.5 Pozo­sta­łej czę­ści zapła­ty za pobyt w obiek­cie Gość winien doko­nać prze­le­wem przed przyjazdem
lub w recep­cji bez­po­śred­nio przy mel­dun­ku (w dniu przyjazdu).
3.6 Nie­wy­ko­rzy­sta­nie w cało­ści świad­czeń już opła­co­nych (np. skró­ce­nie poby­tu), nie pod­le­ga zwrotowi.

4. Opła­ty dodat­ko­we, zniż­ki i gratisy:

4.1 Dzie­ci do lat 3 gra­tis (bez świad­czeń). Obiekt dys­po­nu­je łóżecz­kiem dla małych dzieci.
Pro­si­my wcze­śniej uzgod­nić potrze­bę jego udostępnienia.
4.2 Dzie­ci od lat 3 do lat 12 — wg. usta­lo­nych cen pakietów
4.3 Dostaw­ka do poko­ju 60,00 za dobę + wyżywienie.
4.4 Akcep­tu­je­my zwie­rzę­ta — opła­ta 50 zł za dobę. Po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z recepcją.
4.5 Dodat­ko­wa pościel lub wymia­na poście­li na czy­stą 15,00 komplet/os.
4.6 Dodat­ko­wy kom­plet ręcz­ni­ków 15 zł/os.
4.7 Sau­na 60 zł/h dla 4 osób 10 zł/h każ­da dodat­ko­wa osoba.
4.8 Siłow­nia w cenie poby­tu w godzi­nach 10:00 — 17:00
Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmian w kwe­stiach od nas niezależnych.

Nasze dzia­ła­nia w pan­de­mii COVID-19

Masz pyta­nia?

Zadzwoń
(+48) 612955100

Akcep­tu­je­my