14 Lute­go wyjąt­ko­wy pobyt walen­tyn­ko­wy w Hotelu.

Walen­tyn­ki 14 lutego
to dosko­na­ła oka­zja, aby spę­dzić czas z uko­cha­ną oso­bą w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze w Hote­lu KAMA PARK.
Spe­cjal­na ofer­ta tyl­ko w Walen­tyn­ki ? zapraszamy!

Roman­tycz­na kola­cja dla dwoj­ga w restau­ra­cji w cenie 195 zł

Zadzwoń (+48) 612955100 aby zare­zer­wo­wać stolik.

Pro­po­zy­cję poby­tu w Hotelu

Noc­leg z kola­cją Walentynkową

Pro­po­zy­cja 2 dni (1 noc­leg) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:
uro­czy­sta trzy­da­nio­wa kola­cja w restauracji
noc­leg w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym pokoju
śnia­da­nie w for­mie bufetu
butel­ka wina do pokoju

Dodat­ko­wo w cenie pobytu:
bilard, tenis sto­ło­wy, bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hotelu
bez­płat­ny parking,
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 15:00 w dniu wyjazdu

Cena pakie­tu 430,- zł

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przedpłaty.
Recep­cja Hote­lu KAMA PARK tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl
__________________________________
Pamiętaj
Ofer­ta waż­na w dniach 14 lute­go 2023.

Zadzwoń (+48) 612955100 aby zare­zer­wo­wać pokój.

Nasze dzia­ła­nia w pan­de­mii COVID-19

Masz pyta­nia?

Zadzwoń
(+48) 612955100

Akcep­tu­je­my

Poda­ruj pre­zent bli­skiej osobie.