Walen­tyn­ki 2020 w HOTE­LU KAMA PARK

Walen­tyn­ki 14 lute­go

to dosko­na­ła oka­zja, aby spę­dzić czas z uko­cha­ną oso­bą w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze w Hote­lu KAMA PARK.
Spe­cjal­na ofer­ta tyl­ko w Walen­tyn­ki — zapra­sza­my!

Walen­tyn­ki 14 lute­go 2020

w Hote­lu KAMA PARK

KOLA­CJA WALEN­TYN­KO­WA W RESTAU­RA­CJI

Walen­tyn­ko­wa kola­cja z lamp­ką wina czer­wo­ne­go lub bia­łe­go

Cena menu 60,- zł od oso­by

14 lute­go od 13:00 do 21:30

Infor­ma­cja i rezer­wa­cja sto­li­ków:

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

VOUCHER — Poda­ruj Pre­zent dla bli­skiej oso­by.
Voucher dla bliskiej osobyChcą Pań­stwo spra­wić nie­za­po­mnia­ną przy­jem­ność bli­skiej oso­bie? Pro­po­nu­je­my spę­dze­nie nie­zwy­kle wyjąt­ko­wych i roman­tycz­nych chwil, któ­re będą Pań­stwo dłu­go wspo­mi­nać. To nie­spo­dzian­ka dla naj­bliż­szych, jak rów­nież podzię­ko­wa­nie dla przy­ja­ciół lub współ­pra­cow­ni­ków. Wyjąt­ko­wy pre­zent o wyjąt­ko­wym cha­rak­te­rze.

 

Kola­cja Walen­tyn­ko­wa z noc­le­giem

Pro­po­zy­cja II 2 dni (1 noc­leg) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:
uro­czy­sta trzy­da­nio­wa kola­cja z lamp­ką wina
noc­leg w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym poko­ju
śnia­da­nie w for­mie boga­te­go bufe­tu
butel­ka wina do poko­ju

Dodat­ko­wo w cenie poby­tu:
godzin­ny seans zapa­cho­wy w sau­nie fiń­skiej
sola­rium sto­ją­ce 1 seans 5 minu­to­wy dla jed­nej oso­by peł­no­let­niej
siłow­nia
bilard
tenis sto­ło­wy
bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu
bez­płat­ny par­king
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 17:00 w dniu wyjaz­du****

Cena pakie­tu 350,- zł ZARE­ZER­WUJ

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przed­pła­ty.

Kon­takt

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

__________________________________
Pamię­taj
Ofer­ta waż­na w dniach 14–16 lute­go 2020.
**** do uzgod­nie­nia w recep­cji w przed­dzień wyjaz­du.

Walen­tyn­ko­wy pobyt week­en­do­wy
Pro­po­zy­cja III 2 dni (1 noc­leg) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:
uro­czy­sta trzy­da­nio­wa kola­cja z lamp­ką wina
1 noc­le­gi w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym poko­ju
1 śnia­da­nia w for­mie boga­te­go bufe­tu
butel­ka wina do poko­ju
masaż kla­sycz­ny dla niej i dla nie­go**
słod­ką nie­spo­dzian­kę — na powi­ta­nie w poko­ju

Dodat­ko­wo w cenie poby­tu:
nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do sau­ny w godzi­nach 20:00 — 24:00
sola­rium sto­ją­ce 3 sean­se 5 minu­to­we dla jed­nej oso­by peł­no­let­niej
siłow­nia
bilard
tenis sto­ło­wy
bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu
bez­płat­ny par­king
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 17:00 w dniu wyjaz­du****

Cena pakie­tu 600,- zł

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przed­pła­ty.

Kon­takt

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

__________________________________
Pamię­taj
Ofer­ta waż­na w dniach 14–16 lute­go 2020.
** 30 minu­to­wy masaż kla­sycz­ny dostęp­ny po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji i usta­le­niu godzi­ny.
**** do uzgod­nie­nia w recep­cji w przed­dzień wyjaz­du.

Walen­tyn­ko­wy pobyt week­en­do­wy
Pro­po­zy­cja IV 3 dni (2 noc­le­gi) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:
uro­czy­sta trzy­da­nio­wa kola­cja z lamp­ką wina
2 noc­le­gi w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym poko­ju
2 śnia­da­nia w for­mie boga­te­go bufe­tu
butel­ka wina do poko­ju

Dodat­ko­wo w cenie poby­tu:
nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do sau­ny w godzi­nach 20:00 — 24:00
sola­rium sto­ją­ce 3 sean­se 5 minu­to­we dla jed­nej oso­by peł­no­let­niej
siłow­nia
bilard
tenis sto­ło­wy
bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu
bez­płat­ny par­king
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 17:00 w dniu wyjaz­du****

Cena pakie­tu 600,- zł

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przed­pła­ty.

Kon­takt

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

__________________________________
Pamię­taj
Ofer­ta waż­na w dniach 14–16 lute­go 2020.
**** do uzgod­nie­nia w recep­cji w przed­dzień wyjaz­du.

Walen­tyn­ko­wy pobyt week­en­do­wy
Pro­po­zy­cja V 3 dni (2 noc­le­gi) dla 2 osób

Pakiet obej­mu­je:
uro­czy­sta trzy­da­nio­wa kola­cja z lamp­ką wina
2 noc­le­gi w kom­for­to­wo wypo­sa­żo­nym poko­ju
2 śnia­da­nia w for­mie boga­te­go bufe­tu
butel­ka wina do poko­ju
masaż kla­sycz­ny dla niej i dla nie­go**
słod­ką nie­spo­dzian­kę — na powi­ta­nie w poko­ju

Dodat­ko­wo w cenie poby­tu:
nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do sau­ny w godzi­nach 20:00 — 24:00
sola­rium sto­ją­ce 3 sean­se 5 minu­to­we dla jed­nej oso­by peł­no­let­niej
siłow­nia
bilard
tenis sto­ło­wy
bez­prze­wo­do­wy Inter­net na tere­nie Hote­lu
bez­płat­ny par­king
Prze­dłu­że­nie doby hote­lo­wej do godzi­ny 17:00 w dniu wyjaz­du****

Cena pakie­tu 750,- zł

Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji gwa­ran­to­wa­nej jest doko­na­nie 100% przed­pła­ty.

Kon­takt

Recep­cja Hote­lu KAMA PARK
tel. 612955100
e‑mail: recepcja@kamapark.pl

__________________________________
Pamię­taj
Ofer­ta waż­na w dniach 14–16 lute­go 2020.
** 30 minu­to­wy masaż kla­sycz­ny dostęp­ny po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji i usta­le­niu godzi­ny.
**** do uzgod­nie­nia w recep­cji w przed­dzień wyjaz­du.

Kontakt