Bal sylwestrowy w Sierakowie

więcej...

Bal Syl­we­stro­wy 2022

Powi­taj Nowy Rok w Sierakowie!

Spędź nie­po­wta­rzal­ne chwi­le w ryt­mach naj­więk­szych prze­bo­jów lat 80, 90 oraz współ­cze­snych!  Naszych Sza­now­nych Gości powi­ta­my lamp­ką szam­pa­na, uro­czy­stą kola­cją ser­wo­wa­ną do sto­łu oraz wspa­nia­łą muzy­ką taneczną.

Zapra­sza­my na nie­za­po­mnia­ny wie­czór pełen muzy­ki, pysz­nych dań i zaba­wy w dosko­na­łej atmosferze.

Na syl­we­stro­wy pakiet skła­da się:

  • Uro­czy­sta kola­cja Syl­we­stro­wa zaczy­na­my o 19:00
  • Słod­ki bufet
  • Zim­ne zakąski
  • Powi­ta­nie nowe­go roku 2023 toa­stem noworocznym
  • Cie­płe danie o godzi­nie 2:00
  • OPEN BAR :na wybra­ne alko­ho­le: wód­ka, wino (bia­łe, czer­wo­ne), piwo
  • NAPO­JE: bufet kawo­wy, zim­ne napo­je: woda z cytru­sa­mi, soki 100%, napo­je gazowane
  • Przy muzycz­nej opra­wie DJ?a
  • Noc­leg w kom­for­to­wych poko­jach ze śniadaniem
  • Prze­dłu­żo­na doba hote­lo­wa w dniu wyjaz­du do godzi­ny 15:00

Zadzwoń (+48) 612955100 aby zarezerwować.

Cen­nik

Cen­nik

Koszt pakie­tu 590 zł od osoby.

Zain­te­re­so­wa­nych naszą ofer­tą pro­szę o prze­sła­nie zapy­ta­nia na adres recepcja@kamapark.pl lub tel. 612955100

Ist­nie­je moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o kolej­ne dni za 120 zł/os./noc (noc­leg ze śniadaniem)

Jeże­li chcie­li­by Pań­stwo skal­ku­lo­wać pobyt dla swo­jej rodzi­ny, uwzględ­nia­jąc zniż­ki dla dzie­ci pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub przez for­mu­larz kon­tak­to­wy — przy­go­tu­je­my indy­wi­du­al­ną wyce­nę Pań­stwa Balu Syl­we­stro­we­go w Hote­lu KAMA PARK.

Nasze dzia­ła­nia w pan­de­mii COVID-19

Masz pyta­nia?

Zadzwoń
(+48) 612955100

Akcep­tu­je­my