Niezapomniane Wesele

Więcej...

Ofer­ta przy­ję­cia weselnego

Dzień Ślu­bu i przy­ję­cie wesel­ne to jed­na z naj­waż­niej­szych chwil
dla Mło­dej Pary wcho­dzą­cej na nową dro­gę życia.

Zapra­sza­my Pań­stwa do spę­dze­nia tego wyjąt­ko­we­go dnia
w Hote­lu KAMA PARK w Sierakowie
w miłej, rodzin­nej atmosferze.

Sie­ra­ków to uro­kli­we mia­stecz­ko Wielkopolski
poło­żo­ne nie­speł­na 70km od Pozna­nia i Gorzo­wa oraz 80km od Piły.

Pro­po­nu­je­my prze­pro­wa­dze­nie cere­mo­nii ślubnej
w prze­pięk­nym koście­le para­fial­nym pod wezwa­niem Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Nie­po­ka­la­nie Poczę­tej w Sierakowie,
któ­ry jest per­łą wiel­ko­pol­skie­go renesansu.

Naszym atu­tem jest fakt, że Hotel KAMA PARK pro­wa­dzi­my rodzinnie
i jeste­śmy oso­bi­ście zaan­ga­żo­wa­ni w każ­de przedsięwzięcie,
dokła­da­jąc wszel­kich sta­rań aby zado­wo­lić naszych gości.

Zobacz zdję­cia

Baza hote­lo­wa
— Dys­po­nu­je­my 150 miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi w ukła­dzie rodzinnym
— Apar­ta­ment dla Pary Mło­dej – gra­tis* (przy mini­mum 40 noclegach)

Poko­je dla Gości Weselnych
— apartamenty
— rodzin­ne poko­je typu studio
— poko­je dwuosobowe
— poko­je jednoosobowe

Cena noc­le­gu do uzgod­nie­nia, uza­leż­nio­na jest od ter­mi­nu rezer­wa­cji oraz ilo­ści gości.

Jako atrak­cję kuli­nar­ną wie­czo­ru pro­po­nu­je­my podanie:
Dzik w cie­ście chle­bo­wym (dla 40 osób) 880,00 zł
Pro­siak pie­czo­ny (dla 30 osób) 600,00 zł

Bar
Dodat­ko­wą atrak­cją tego wyjąt­ko­we­go wie­czo­ru jest zawo­do­wy barman,
któ­ry będzie czę­sto­wał gości wyśmie­ni­ty­mi drinkami.

Usłu­gi dodatkowe
— strze­cha swoj­skie jadło — udziec wie­przo­wy, wędzo­ny, parzo­ny, kaba­no­sy, pasz­te­ty, szczu­pak faszerowany

Cena obej­mu­ję również:
Powi­ta­nie Pary Mło­dej chle­bem i solą
Powi­ta­nie Pary Mło­dej i gości lamp­ką wina musującego
Bez­płat­ny par­king hotelowy

Opła­ta ser­wi­so­wa za wpro­wa­dze­nie podwykonawcy
zespół muzycz­ny — 200 zł
DJ — 150 zł
koszt obsłu­gi alko­ho­lo­wej 10 zł za osobę
deko­ra­cje kwia­to­we — bez opłaty
foto­graf — bez opłaty
kame­rzy­sta — bez opłaty
usłu­gi cukier­ni­cze — bez opłaty

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Mene­dże­rem Hote­lu KAMA PARK, któ­ry odpo­wie na wszyst­kie pyta­nia i indy­wi­du­al­nie dosto­su­je ofer­tę do Pań­stwa wyma­gań i oczekiwań.

Do Pań­stwa dys­po­zy­cji pozostaje

Ewa Kaja

tel. 604 052 228