Niezapomniane Wesele

Więcej...

Ofer­ta przy­ję­cia wesel­ne­go

Dzień Ślu­bu i przy­ję­cie wesel­ne to jed­na z naj­waż­niej­szych chwil
dla Mło­dej Pary wcho­dzą­cej na nową dro­gę życia.

Zapra­sza­my Pań­stwa do spę­dze­nia tego wyjąt­ko­we­go dnia
w Hote­lu KAMA PARK w Sie­ra­ko­wie
w miłej, rodzin­nej atmos­fe­rze.

Sie­ra­ków to uro­kli­we mia­stecz­ko Wiel­ko­pol­ski
poło­żo­ne nie­speł­na 70km od Pozna­nia i Gorzo­wa oraz 80km od Piły.

Pro­po­nu­je­my prze­pro­wa­dze­nie cere­mo­nii ślub­nej
w prze­pięk­nym koście­le para­fial­nym pod wezwa­niem Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Nie­po­ka­la­nie Poczę­tej w Sie­ra­ko­wie,
któ­ry jest per­łą wiel­ko­pol­skie­go rene­san­su.

Naszym atu­tem jest fakt, że Hotel KAMA PARK pro­wa­dzi­my rodzin­nie
i jeste­śmy oso­bi­ście zaan­ga­żo­wa­ni w każ­de przed­się­wzię­cie,
dokła­da­jąc wszel­kich sta­rań aby zado­wo­lić naszych gości.

Zobacz zdję­cia

Namiot ban­kie­to­wy na Two­je

Namiot ban­kie­to­wy na Two­je

Wese­la

URO­CZY­STOŚĆ WESEL­NA
PRO­PO­ZY­CJA I
koszt od oso­by 140zł

Powi­ta­nie Pary Mło­dej chle­bem i solą
Powi­ta­nie Pary Mło­dej i gości lamp­ką wina musu­ją­ce­go

Menu:

Zupa:
nelu­sco — sele­ro­wa z kawał­ka­mi kur­cza­ka i płat­ka­mi mig­da­ło­wy­mi
i
rosół domo­wy z maka­ro­nem

Danie głów­ne:
poda­ne na pół­mi­skach 2,5 por­cji mię­sa na oso­bę:
filet dro­bio­wy nadzie­wa­ny szpi­na­kiem otu­lo­ny bocz­kiem wędzo­nym,
sakiew­ki wie­przo­we nadzie­wa­ne pie­czar­ka­mi,
meda­lion dro­bio­wy ze szpa­ra­ga­mi,
szny­cel wie­przo­wy,
kar­ków­ka z rusz­tu z cebul­ką, papry­ką i bocz­kiem

Dodat­ki:
ziem­nia­ki, szysz­ki puree, 2 rodza­je suró­wek

Deser:
tar­ta­let­ka z mali­na­mi i gał­ką lodów wani­lio­wych,
kawa lub her­ba­ta
owo­ce w misach

Zim­ne zaką­ski:
2 por­cje na oso­bę: schab z masą chrza­no­wą, galan­ty­na z kur­cza­ka,
kar­ków­ka fasze­ro­wa­na, schab ze śliw­ką, szpa­ra­gi w szyn­ce,
1 por­cja ryby w gala­re­cie na oso­bę
sma­lec, ogór­ki, pati­so­ny, pie­czy­wo,
sałat­ka grec­ka

Słod­ki bufet:
cia­sto wła­sne, tort wesel­ny wła­sny, kawa lub her­ba­ta

Cie­pła kola­cja I:
szyn­ka wie­przo­wa pie­czo­na w cie­ście chle­bo­wym ser­wo­wa­na przez kucha­rza,
kapu­sta zasma­ża­na,
sosy: czosn­ko­wy, kok­taj­lo­wy

Cie­pła kola­cja II :
barszcz czy­sty z pasz­te­ci­kiem

kawa, her­ba­ta bez ogra­ni­czeń,
napo­je zim­ne według zuży­cia,
dodat­ko­wo kosz­ty deko­ra­cji sto­łu i sali

URO­CZY­STOŚĆ WESEL­NA
PRO­PO­ZY­CJA II
koszt od oso­by 150zł

Powi­ta­nie Pary Mło­dej chle­bem i solą
Powi­ta­nie Pary Mło­dej i gości lamp­ką wina musu­ją­ce­go

Menu:

Zupa:
pomi­do­ro­wa z moz­za­rel­lą i świe­żą bazy­lią
i
szpa­ra­go­wa ze świe­żych szpa­ra­gów

Danie głów­ne:
poda­ne na pół­mi­skach 2,5 por­cji mięs na oso­bę:
polę­dwicz­ki wie­przo­we pie­czo­ne w ciście fran­cu­skim,
zra­zy woło­we,  kotlet de Vola­il­le,
udka dro­bio­we, try­bo­wa­ne nadzie­wa­ne suszo­ną śliw­ką, otu­lo­ne bocz­kiem,
rola­da z kar­ków­ki,

Dodat­ki:

ziem­nia­ki, szysz­ki puree, klu­ski ślą­skie, 2 rodza­je suró­wek

Deser:
tor­cik bez­owy z mascar­po­ne i owo­ca­mi sezo­no­wy­mi,
kawa lub her­ba­ta
owo­ce w misach

Zim­ne zaką­ski:
2,5 por­cji na oso­bę: schab z masą chrza­no­wą, galan­ty­na dro­bio­wa,
kar­ków­ka fasze­ro­wa­na, schab ze śliw­ką,
szpa­ra­gi w szyn­ce, schab z orze­cha­mi,
filet dro­bio­wy w mala­dze
1 por­cja ryby w gala­re­cie na oso­bę
sma­lec, ogór­ki, pati­so­ny, pie­czy­wo, sałat­ka grec­ka

Słod­ki bufet:
cia­sto wła­sne, tort wesel­ny wła­sny, kawa lub her­ba­ta

Cie­pła kola­cja I:
szyn­ka wie­przo­wa pie­czo­na w cie­ście chle­bo­wym ser­wo­wa­na przez kucha­rza,
kapu­sta zasma­ża­na,
sosy: czosn­ko­wy, kok­taj­lo­wy

Cie­pła kola­cja II :
żurek w chleb­ku

kawa, her­ba­ta bez ogra­ni­czeń,
napo­je zim­ne według zuży­cia,
dodat­ko­wo kosz­ty deko­ra­cji sto­łu i sali

URO­CZY­STOŚĆ WESEL­NA
PRO­PO­ZY­CJA III
koszt od oso­by 170zł

Powi­ta­nie Pary Mło­dej chle­bem i solą
Powi­ta­nie Pary Mło­dej i gości lamp­ką wina musu­ją­ce­go

Menu:

Przy­staw­ka:
san­dacz na szpi­na­ku

Zupa:
boro­wi­ko­wa ze świe­żych boro­wi­ków
i
krem z kar­czo­chów z oli­wą tru­flo­wą

Danie głów­ne:
poda­ne na pół­mi­skach 3 por­cje mięs na oso­bę:
polę­dwicz­ki wie­przo­we otu­lo­ne bocz­kiem wędzo­nym,
polę­dwi­ca woło­wa nadzie­wa­na far­szem leśnym,
rolad­ki ślą­skie,
filet dro­bio­wy nadzie­wa­ny suszo­ny­mi pomi­do­ra­mi,
szasz­łyk kró­lew­ski

Dodat­ki:
ziem­nia­ki, szysz­ki puree, klu­ski ziem­nia­cza­ne, 2 rodza­je suró­wek, szpa­ra­gi na cie­pło

Deser:
suflet cze­ko­la­do­wy,
kawa lub her­ba­ta
owo­ce w sto­le

Zim­ne zaką­ski:
3 por­cje na oso­bę:
schab z masą chrza­no­wą,
galan­ty­na z kur­cza­ka, kar­ków­ka fasze­ro­wa­na,
schab ze śliw­ką, szpa­ra­gi w szyn­ce,
schab z orze­cha­mi, filet dro­bio­wy w mala­dze,
1 por­cja ryby w gala­re­cie na oso­bę
sałat­ka grec­ka,
śle­dzie w trzech sma­kach
sma­lec, ogór­ki, pati­so­ny, pie­czy­wo,

Słod­ki bufet:
cia­sto wła­sne, tort wesel­ny wła­sny, kawa lub her­ba­ta

Cie­pła kola­cja I:
szyn­ka wie­przo­wa lub z dzi­ka pie­czo­na w cie­ście chle­bo­wym ser­wo­wa­na przez kucha­rza,
kapu­sta zasma­ża­na,
sosy: czosn­ko­wy, kok­taj­lo­wy

Cie­pła kola­cja II :
zupa gula­szo­wa /wołowa/

kawa, her­ba­ta bez ogra­ni­czeń,
napo­je zim­ne według zuży­cia,
dodat­ko­wo kosz­ty deko­ra­cji sto­łu i sali

Baza hote­lo­wa
— Dys­po­nu­je­my 150 miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi w ukła­dzie rodzin­nym
— Apar­ta­ment dla Pary Mło­dej – gra­tis* (przy mini­mum 40 noc­le­gach)

Poko­je dla Gości Wesel­nych
— apar­ta­men­ty
— rodzin­ne poko­je typu stu­dio
— poko­je dwu­oso­bo­we
— poko­je jed­no­oso­bo­we

Cena noc­le­gu do uzgod­nie­nia, uza­leż­nio­na jest od ter­mi­nu rezer­wa­cji oraz ilo­ści gości.

Jako atrak­cję kuli­nar­ną wie­czo­ru pro­po­nu­je­my poda­nie:
Dzik w cie­ście chle­bo­wym (dla 40 osób) 880,00 zł
Pro­siak pie­czo­ny (dla 30 osób) 600,00 zł

Bar
Dodat­ko­wą atrak­cją tego wyjąt­ko­we­go wie­czo­ru jest zawo­do­wy bar­man,
któ­ry będzie czę­sto­wał gości wyśmie­ni­ty­mi drin­ka­mi.

Usłu­gi dodat­ko­we
— strze­cha swoj­skie jadło — udziec wie­przo­wy, wędzo­ny, parzo­ny, kaba­no­sy, pasz­te­ty, szczu­pak fasze­ro­wa­ny

Cena obej­mu­ję rów­nież:
Powi­ta­nie Pary Mło­dej chle­bem i solą
Powi­ta­nie Pary Mło­dej i gości lamp­ką wina musu­ją­ce­go
Bez­płat­ny par­king hote­lo­wy

Opła­ta ser­wi­so­wa za wpro­wa­dze­nie pod­wy­ko­naw­cy
zespół muzycz­ny — 200 zł
DJ — 150 zł
koszt obsłu­gi alko­ho­lo­wej 10 zł za oso­bę
deko­ra­cje kwia­to­we — bez opła­ty
foto­graf — bez opła­ty
kame­rzy­sta — bez opła­ty
usłu­gi cukier­ni­cze — bez opła­ty

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Mene­dże­rem Hote­lu KAMA PARK, któ­ry odpo­wie na wszyst­kie pyta­nia i indy­wi­du­al­nie dosto­su­je ofer­tę do Pań­stwa wyma­gań i ocze­ki­wań.

Do Pań­stwa dys­po­zy­cji pozo­sta­je

Ewa Kaja

tel. 604 052 228