REGU­LA­MIN KON­KUR­SU NA FACEBOOKU

§ 1. POSTA­NO­WIE­NIA OGÓLNE

 1. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su na Face­bo­oku (zwa­ne­go dalej ?Kon­kur­sem?), jest Hotel KAMA PARK, z sie­dzi­bą na ul. Orla 13, 64–410 Sieraków.
  (zwa­ny dalej ?Orga­ni­za­to­rem?).
 2. Fun­da­to­rem nagro­dy jest Organizator.
 3. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych udo­stęp­nia­nych przez Uczest­ni­ków Kon­kur­su jest Organizator.
 4. Poda­nie danych oso­bo­wych ma cha­rak­ter dowol­ny, lecz nie­zbęd­ny do przy­stą­pie­nia przez Uczest­ni­ka do Kon­kur­su. Oso­bom udo­stęp­nia­ją­cym dane przy­słu­gu­je pra­wo dostę­pu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniej­szy regu­la­min okre­śla warun­ki Konkursu.
 6. Kon­kurs nie jest stwo­rzo­ny, admi­ni­stro­wa­ny, wspie­ra­ny ani spon­so­ro­wa­ny przez Face­bo­oka. Face­bo­ok jest zna­kiem towa­ro­wym zastrze­żo­nym przez Face­bo­ok, Inc.
 7. Kon­kurs jest pro­wa­dzo­ny na stro­nie Hote­lu KAMA PARK (zwa­nej dalej ?Fan­pa­ge?).
 8. Nad­zór nad pra­wi­dło­wo­ścią i prze­bie­giem Kon­kur­su, tj. udzie­la­niem infor­ma­cji na temat Kon­kur­su oraz roz­pa­try­wa­niem rekla­ma­cji spra­wu­je Organizator.

§ 2. UCZEST­NI­CY KONKURSU

 1. Uczest­ni­ka­mi Kon­kur­su mogą być wyłącz­nie oso­by fizycz­ne, kon­su­men­ci w rozu­mie­niu art. 221 kodek­su cywil­ne­go , posia­da­ją­ce peł­ną zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych, będą­ce użyt­kow­ni­ka­mi i posia­da­ją­cy aktyw­ne kon­to w ser­wi­sie Facebook.com; któ­re zaak­cep­to­wa­ły niniej­szy Regu­la­min (dalej: ?Uczest­nik?).
 2. Uczest­nik oświad­cza, że:
 3. jest oso­bą fizycz­ną, posia­da­ją­cą peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści prawnych;
 4. zapo­znał się z tre­ścią niniej­sze­go Regu­la­mi­nu i w spo­sób dobro­wol­ny przy­stę­pu­je do Konkursu;
 5. wyra­ża zgo­dę i akcep­tu­je warun­ki Regu­la­mi­nu, w tym zapo­znał się z tre­ścią doty­czą­cą pro­ce­du­ry odbio­ru nagro­dy i ją w peł­ni akceptuje;
 6. zobo­wią­zu­je się do prze­strze­ga­nia posta­no­wień Regu­la­mi­nu, w tym rów­nież regu­la­mi­nu Facebooka;
 7. wyra­ził zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych dla celów zwią­za­nych z uczest­nic­twem w Konkursie;
 8. jest zare­je­stro­wa­nym Użyt­kow­ni­kiem por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go Facebook;
 9. W Kon­kur­sie nie mogą uczest­ni­czyć pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Kon­kur­sie prze­wi­dzia­no 1 nagro­dę ? dla 1 oso­by wyło­nio­nych w spo­sób wska­za­ny w §6.
  2. Nagro­dą jest voucher o war­to­ści 200 zł na cate­ring wiel­ka­noc­ny do zre­ali­zo­wa­nia w cało­ści jed­no­ra­zo­wo przed świętami.
  3. Infor­ma­cja o Nagro­dzie będzie zawar­ta w tre­ści ogło­sze­nia o Kon­kur­sie opu­bli­ko­wa­ne­go na por­ta­lu Face­bo­ok, na pro­fi­lu pro­fi­lu Hote­lu KAMA PARK.
  4. Lau­re­atom nie przy­słu­gu­je pra­wo wymia­ny Nagro­dy na gotów­kę, ani nagro­dę inne­go rodzaju.
  5. Zwy­cięz­cy mogą zrzec się Nagro­dy, ale w zamian nie przy­słu­gu­je im ekwi­wa­lent pie­nięż­ny ani jaka­kol­wiek inna nagroda.

§ 4. MIEJ­SCE, CZAS I ZASA­DY KONKURSU

 1. Kon­kurs jest dostęp­ny w for­mie ogło­sze­nia kon­kur­so­we­go (dalej: ?post kon­kur­so­wy?) na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok na pro­fi­lu Orga­ni­za­to­ra pod adre­sem adres stro­ny https://pl-pl.facebook.com/pages/O%C5%9Brodek-KAMA/108248469194203
 2. Kon­kurs trwa od dnia 01.04.22 do 08.04.2022 do godz. 19:00

§ 5. ZASA­DY UCZEST­NIC­TWA W KONKURSIE

 1. Zada­niem Uczest­ni­ka Kon­kur­su jest:
 2. zaob­ser­wo­wa­nie i polu­bie­nie fanpage?u
 3. ozna­cze­nie osób na facebook?u
 4. udo­stęp­nie­nie posta
 5. Infor­ma­cje o kon­kur­sie będą dostęp­ne na Face­bo­oku pod adre­sem https://pl-pl.facebook.com/pages/O%C5%9Brodek-KAMA/108248469194203

§ 6. WARUN­KI UCZEST­NIC­TWA W KON­KUR­SIE I ODBIO­RU NAGRÓD

 1. Dostęp do Kon­kur­su jest bez­płat­ny i wyma­ga reje­stra­cji na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook.
 2. Warun­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest zaak­cep­to­wa­nie Regu­la­mi­nu oraz popraw­ne wyko­na­nie wszyst­kich zadań opi­sa­nych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przy­zna­niu nagro­dy decy­du­je Orga­ni­za­tor w dro­dze ana­li­zy popraw­no­ści oraz atrak­cyj­no­ści wyko­na­nia zadań opi­sa­nych w § 5. Ust. 1 Regu­la­mi­nu przez Uczest­ni­ków Konkursu
 4. Spo­śród nade­sła­nych zgło­szeń Orga­ni­za­tor wyło­ni 1 zwycięzcę
 5. Zwy­cięz­ca Kon­kur­su zosta­nie powia­do­mio­ny o wygra­nej i warun­kach odbio­ru Nagro­dy za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści pry­wat­nej, wysła­nej na Face­bo­oku w cią­gu 1 dnia od momen­tu zakoń­cze­nia konkursu.
 6. Publicz­na infor­ma­cja o wygra­nej zosta­nie rów­nież umiesz­czo­na w komen­ta­rzu do posta kon­kur­so­we­go na stro­nie nasze­go fanpage?u
 7. Warun­kiem ode­bra­nia przez wyróż­nio­ne­go Uczest­ni­ka nagro­dy jest prze­sła­nie w cią­gu 18 godzin od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su na Fanpage‘u ? wia­do­mo­ści pry­wat­nej z nastę­pu­ją­cy­mi danymi:
 8. imię i nazwisko
 9. numer tele­fo­nu
 10. adres mailo­wy
 11. Brak wysła­nia wia­do­mo­ści, o któ­rej mowa w pkt. 7 lub prze­kro­cze­nie dopusz­czal­ne­go cza­su odpo­wie­dzi lub wysła­nie nie­pra­wi­dło­wych danych powo­du­je utra­tę przez uczest­ni­ka pra­wa do nagrody.
 12. Przy­zna­na w Kon­kur­sie nagro­da zosta­nie wysła­na uczest­ni­ko­wi na adres mailowy.

§ 7. ZAKRES ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI ORGANIZATORA

 1. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za rze­tel­ność i praw­dzi­wość danych Uczest­ni­ków Kon­kur­su, w tym za brak moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia nagród, z przy­czy­ny leżą­cych po stro­nie Uczest­ni­ka, w szcze­gól­no­ści, jeśli ten nie podał praw­dzi­we­go adre­su do kore­spon­den­cji lub poda­ne dane są nie­peł­ne lub nieaktualne.
 2. Orga­ni­za­tor oświad­cza, że nie pro­wa­dzi kon­tro­li, ani moni­to­rin­gu tre­ści umiesz­cza­nych przez Uczest­ni­ków w zakre­sie rze­tel­no­ści i praw­dzi­wo­ści, z zastrze­że­niem dzia­łań zwią­za­nych z usu­nię­ciem naru­szeń Regu­la­mi­nu lub prze­pi­sów powszech­nie obowiązujących.
 3. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do wyklu­cze­nia z udzia­łu w Kon­kur­sie Uczest­ni­ków, któ­rych dzia­ła­nia są sprzecz­ne z pra­wem lub Regu­la­mi­nem oraz regu­la­mi­nem Face­bo­oka, w szcze­gól­no­ści uczest­ni­ków, którzy:
 4. a) zamiesz­cza­ją tre­ści nie­zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem lub Regu­la­mi­nem dostęp­nym na por­ta­lu Face­bo­ok (w szcze­gól­no­ści zawie­ra­ją­ce tre­ści obraź­li­we, zarów­no w war­stwie tek­sto­wej, jak i graficznej);
 5. b) podej­mu­ją dzia­ła­nia z wyko­rzy­sta­niem konta/profilu utwo­rzo­ne­go nie­zgod­nie z zasa­da­mi Facebooka;
 6. c) podej­mu­ją dzia­ła­nia z wyko­rzy­sta­niem nie­zgod­nych z zasa­da­mi Face­bo­oka kont/profili osób trzecich;
 7. d) inge­ru­ją w mecha­nizm dzia­ła­nia Konkursu;
 8. e) two­rzą fik­cyj­ne konta/profile w ser­wi­sie Facebook
 9. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek zakłó­ce­nia w dzia­ła­niu łącz tele­in­for­ma­tycz­nych, ser­we­rów, inter­fej­sów, prze­glą­da­rek oraz plat­for­my Facebook.
 10. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za cza­so­we lub sta­łe zablo­ko­wa­nie stro­ny lub apli­ka­cji ze stro­ny Facebooka.

§ 8. PRZE­TWA­RZA­NIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane oso­bo­we Uczest­ni­ków Kon­kur­su będą prze­twa­rza­ne przez Orga­ni­za­to­ra wyłącz­nie w celu doko­na­nia czyn­no­ści nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­we­go prze­pro­wa­dze­nia Konkursu.
 2. Dane oso­bo­we Uczest­ni­ków Kon­kur­su będą prze­cho­wy­wa­ne przez Orga­ni­za­to­ra tyl­ko przez okres nie­zbęd­ny do prze­pro­wa­dze­nia Kon­kur­su i wyda­nia nagród wyróż­nio­nym Uczestnikom.
 3. Uczest­ni­cy mają pra­wo wglą­du do prze­twa­rza­nych danych i ich popra­wia­nia oraz usu­wa­nia. Dane są poda­wa­ne na zasa­dach dobro­wol­no­ści, przy czym w zakre­sie uczest­nic­twa w Kon­kur­sie wyma­ga­na jest reje­stra­cja na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook.
 4. W momen­cie usu­nię­cia danych Użyt­kow­nik tra­ci moż­li­wość Uczest­nic­twa w Konkursie.

§ 9. PRA­WA AUTORSKIE

 1. Wszel­kie pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej do Kon­kur­su przy­słu­gu­ją Orga­ni­za­to­ro­wi. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie nie skut­ku­je w żad­nym zakre­sie naby­ciem przez Uczest­ni­ków jakich­kol­wiek praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Zabro­nio­ne jest naru­sza­nie w jaki­kol­wiek spo­sób praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w Kon­kur­sie, w szczególności:
 2. a) kopio­wa­nie, mody­fi­ko­wa­nie oraz trans­mi­to­wa­nie elek­tro­nicz­nie lub roz­po­wszech­nia­nie w inny spo­sób mecha­ni­zmu Kon­kur­su lub jego czę­ści, a tak­że poszcze­gól­nych utwo­rów i baz danych, bez wyraź­nej pisem­nej zgo­dy Administratora;
 3. b) korzy­sta­nie z Kon­kur­su w spo­sób nie­zgod­ny z Regu­la­mi­nem lub powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.

§ 10. REKLA­MA­CJE I ZGŁO­SZE­NIA NARUSZEŃ

 1. Wszel­kie rekla­ma­cje doty­czą­ce spo­so­bu prze­pro­wa­dza­nia Kon­kur­su, Uczest­ni­cy win­ni zgła­szać na piśmie w cza­sie trwa­nia Kon­kur­su, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 (czter­na­stu) dni od dnia wyda­nia Nagród.
 2. Rekla­ma­cja zgło­szo­na po wyzna­czo­nym ter­mi­nie nie wywo­łu­je skut­ków prawnych.
 3. Pisem­na rekla­ma­cja powin­na zawie­rać imię, nazwi­sko, dokład­ny adres Uczest­ni­ka oraz dokład­ny opis i uza­sad­nie­nie reklamacji.
 4. Rekla­ma­cja powin­na być prze­sła­na listem pole­co­nym na adres Organizatora
 5. Rekla­ma­cje roz­pa­try­wa­ne będą pisem­nie w ter­mi­nie 30 dni.

§ 11. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃCOWE

 1. Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 29.03.2022 i obo­wią­zu­je do 30.04.2022
 2. W kwe­stiach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem sto­su­je się prze­pi­sy Kodek­su cywil­ne­go i inne prze­pi­sy prawa.
 3. Spo­ry odno­szą­ce się i wyni­ka­ją­ce z Kon­kur­su będą roz­wią­zy­wa­ne przez sąd powszech­ny wła­ści­wy miej­sco­wo dla sie­dzi­by Organizatora.