Poli­ty­ki pry­wat­no­ści i sto­so­wa­nia pli­ków cookies

 1. Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez użyt­kow­ni­ków w związ­ku z korzy­sta­niem przez nich z usług ofe­ro­wa­nych przez ser­wis inter­ne­to­wy Hotel KAMA PARK (dalej: Serwis)

 2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zawar­tych w Ser­wi­sie jest KAMA PARK Piotr Kaja, Piotr Marut spół­ka jaw­na, Sie­ra­ków 64–410, Orla 13 wpi­sa­ną do reje­stru przed­się­bior­ców pod nume­rem NIP: 5951455406 (dalej: Administrator).

 3. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych danych oso­bo­wych Admi­ni­stra­tor dzia­ła w opar­ciu o wewnętrz­ne pro­ce­du­ry i zale­ce­nia, zgod­ne z odpo­wied­ni­mi akta­mi praw­ny­mi w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych, a w szcze­gól­no­ści z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46 WE.

 4. Admi­ni­stra­tor dokła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny inte­re­sów osób, któ­rych dane doty­czą, a w szcze­gól­no­ści zapew­nia, iż dane oso­bo­we są:

  a) prze­twa­rza­ne zgod­nie z prawem;

  b) zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem celów i nie­pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­zgod­ne­mu z tymi celami;

  c) mery­to­rycz­nie popraw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do celów, w jakich są przetwarzane;

  d) prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cję osób, któ­rych doty­czą, nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu przetwarzania.

 5. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie zgo­dy wyra­ża­nej przez użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su oraz w przy­pad­kach, w któ­rych prze­pi­sy obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa upo­waż­nia­ją Admi­ni­stra­to­ra do prze­twa­rza­nia danych osobowych.

 6. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dobro­wol­nie poda­ne przez użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su dane oso­bo­we, jedy­nie w celu:

  a) udzie­la­nia odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia użyt­kow­ni­ków kie­ro­wa­ne przy uży­ciu for­mu­la­rza kontaktowego,

  b) przy­ję­cia rezer­wa­cji przy uży­ciu sys­te­mu rezer­wa­cji online,

  c) reali­za­cji usług świad­czo­nych przez Admi­ni­stra­to­ra na pod­sta­wie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  d) mar­ke­tin­gu, w tym prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, jeże­li Klient wyra­ził na to zgo­dę, poprzez zazna­cze­nie odpo­wied­nie­go pola w pro­ce­sie rezer­wa­cji lub skła­da­nia zapy­ta­nia przez for­mu­larz kon­tak­to­wy. Zgo­da na prze­twa­rza­nie danych w celach mar­ke­tin­go­wych oraz prze­sy­ła­nie infor­ma­cji han­dlo­wej może być cof­nię­ta poprzez klik­nię­cie odpo­wied­nie­go lin­ku w otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści lub wysła­ne takie­go zgło­sze­nia na adres e‑mail Administratora,

  e) reali­za­cji uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych w szcze­gól­nych przy­pad­kach na pod­sta­wie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. win­dy­ka­cji, czy moni­to­ro­wa­nia wizyj­ne­go ruchu na tere­nie Obiektu.

 7. Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych mogą być orga­ny, insty­tu­cje oraz pod­mio­ty upraw­nio­ne na mocy prze­pi­sów pra­wa, a tak­że pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi na rzecz Admi­ni­stra­to­ra danych (np. obsłu­ga praw­na, IT, mar­ke­tin­go­wa, księ­go­wa oraz inne pod­mio­ty uczest­ni­czą­ce w reali­za­cji zamó­wio­nej usługi.

 8. Admi­ni­stra­tor może korzy­stać ze zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­nia, do celów mar­ke­tin­go­wych oraz dosto­so­wa­nia oferty.

 9. Do prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­to­ra danych przy­słu­gu­je wgląd użyt­kow­ni­ko­wi Ser­wi­su, któ­ry je prze­ka­zał. Użyt­kow­nik ma rów­nież pra­wo do mody­fi­ka­cji tych danych, żąda­nia ich usu­nię­cia oraz ogra­ni­cze­nia lub zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych oso­bo­wych w dowol­nym momen­cie. W dowol­nym momen­cie użyt­kow­nik może rów­nież żądać usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych z ser­wi­su. Pra­wo do prze­nie­sie­nia danych nie ma zasto­so­wa­nia, ponie­waż nie został usta­lo­ny stan­dard wymia­ny takich danych pomię­dzy obiek­ta­mi hotelowymi.

 10. Użyt­kow­nik Ser­wi­su ma pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.

 11. W celu wyko­na­nia swo­ich praw wska­za­nych w pkt. 8 powy­żej użyt­kow­nik Ser­wi­su powi­nien skon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem korzy­sta­jąc z tego same­go adre­su ema­il lub nume­ru tele­fo­nu prze­ka­za­ne­go do Ser­wi­su, kon­tak­tu­jąc się na adres iod@kamapark.pl

 12. Każ­dy użyt­kow­nik ser­wi­su może wnieść skar­gę do Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.

 13. Admi­ni­stra­tor reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niach w nastę­pu­ją­cy sposób:

  a) poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dze­nie infor­ma­cji w formularzach,

  b) poprzez gro­ma­dze­nie pli­ków ?cookies?.

 14. Przy pierw­szej wizy­cie na stro­nie Hotel KAMA PARK użyt­kow­nik jest infor­mo­wa­ny o uży­wa­niu pli­ków cookies. Pozo­sta­jąc na stro­nie użyt­kow­nik akcep­tu­je sto­so­wa­nie pli­ków cookies na stro­nie inter­ne­to­wej. Brak zmia­ny, po stro­nie użyt­kow­ni­ka, usta­wień prze­glą­dar­ki, jest rów­no­znacz­ny z wyra­że­niem zgo­dy na uży­cie pli­ków ?cookies?.

 15. Insta­la­cja pli­ków ?cookies? jest koniecz­na do pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia usług w Ser­wi­sie. W pli­kach ?cookies” znaj­du­ją się infor­ma­cje nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia stro­ny inter­ne­to­wej, w szcze­gól­no­ści tych wyma­ga­ją­cych auto­ry­za­cji. Użyt­kow­nik może w każ­dym cza­sie zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki, w zakre­sie obsłu­gi i zapi­su pli­ków cookies.

 16. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków ?cookies?

  a) sesyj­ne — pozo­sta­ją w prze­glą­dar­ce do momen­tu jej wyłą­cze­nia lub wylo­go­wa­nia się ze stro­ny inter­ne­to­wej na któ­rej zosta­ły zamieszczone,

  b) sta­łe — pozo­sta­ją w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej urzą­dze­nia do cza­su ich usu­nię­cia przez użyt­kow­ni­ka bądź do z góry usta­lo­ne­go cza­su okre­ślo­ne­go w para­me­trach pli­ku cookies.

 17. Pod wzglę­dem funk­cjo­nal­no­ści każ­de­go pli­ku cookie moż­na je podzie­lić na:

  a) pli­ki kon­wer­sji, któ­ra pozwa­la­ją ana­li­zo­wać wydaj­ność róż­nych kana­łów sprzedaży

  b) pli­ki trac­ko­wa­nia (śle­dze­nia), któ­re w połą­cze­niu z kon­wer­sja­mi poma­ga­ją ana­li­zo­wać wydaj­ność róż­nych kana­łów sprzedaży

  c) pli­ki mar­ke­tin­go­we, uży­wa­ne do per­so­na­li­zo­wa­nia tre­ści reklam i ich wła­ści­we­go kierowania

  d) narzę­dzia ana­li­tycz­ne, któ­re poma­ga­ją popra­wić kom­fort korzy­sta­nia z witry­ny dzię­ki zro­zu­mie­niu, jak korzy­sta­ją z niej użytkownicy

  e) pli­ki nie­zbęd­ne, czy­li fun­da­men­tal­ne dla pod­sta­wo­wej funk­cjo­nal­no­ści stro­ny Pli­ki cookie, któ­re sto­su­je­my, pozwa­la­ją nam roz­wi­jać naszą stronę.

 18. Nie­któ­re pli­ki ?cookies? mogą być umiesz­cza­ne przez dostaw­cę witry­ny inter­ne­to­wej i sys­te­mu rezer­wa­cji onli­ne jedy­nie w celu:

  a) dosko­na­le­nia i wspie­ra­nia pro­ce­su rezerwacji

  b) ana­li­zy i zbie­ra­nia danych sta­ty­stycz­nych, doty­czą­cych wyko­rzy­sta­nia stro­ny inter­ne­to­wej i sys­te­mu rezer­wa­cji onli­ne, w celu ich poprawy

 19. W Ser­wi­sie mogą poja­wiać się lin­ki do innych stron inter­ne­to­wych, któ­re dzia­ła­ją nie­za­leż­nie od Ser­wi­su i nie są w żaden spo­sób nad­zo­ro­wa­ne przez Ser­wis. Stro­ny te mogą posia­dać wła­sne poli­ty­ki doty­czą­ce pry­wat­no­ści oraz regu­la­mi­ny, z któ­ry­mi zale­ca­my się uważ­nie zapoznać.

 20. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny w poli­ty­ce pry­wat­no­ści ser­wi­su, co może zostać spo­wo­do­wa­ne przez roz­wój tech­no­lo­gii inter­ne­to­wej, ewen­tu­al­ne zmia­ny pra­wa w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych oraz roz­wój Ser­wi­su. O wszel­kich zmia­nach będzie­my infor­mo­wać użyt­kow­ni­ków w spo­sób widocz­ny i zrozumiały.