Wszyst­kie oferty

Zapra­sza­my do rodzin­ne­go wypoczynku.

Featu­res

Wiel­ka­noc w Wielkopolsce

Rodzin­ne Świę­ta Wielkanocne

Już od 150 zł / os. / noc.

Wiel­ka­noc w Wielkopolsce

Świę­ta w rodzin­nej atmos­fe­rze z dosko­na­łym jedzeniem.

Week­end Majowy

Rodzin­ny Week­end Majowy

Już od 100 zł / os. / noc.

Week­end Majowy

Pobyt 4 dni 3 noc­le­gi z wyży­wie­niem i atrakcjami

Boże Cia­ło

Dłu­gi Week­end Czerwcowy

Już od 100 zł / os. / noc.

Bożę Cia­ło

Pobyt 4 dni 3 noc­le­gi z wyży­wie­niem i atrakcjami

Noc­leg ze śniadaniem

Ofer­ta dnia ze śniadaniem

Już od 102,5 zł / os. / noc.

Noc­leg ze śniadaniem

Ofer­ta dnia ze śniadaniem

Już od 102,5 zł / os./ noc

Waka­cje w Sierakowie

Wcza­sy nad jeziorem

Już od 109 zł / os. / noc.

Waka­cje w Sierakowie

Tygo­dnio­we poby­ty z wyży­wie­niem w dom­ku lub poko­ju hotelowym
Featu­res

Nasze dzia­ła­nia w pan­de­mii COVID-19

Masz pyta­nia?

Zadzwoń
(+48) 612955100

Akcep­tu­je­my

Cie­szy­my się na Two­ją wizy­tę i spo­tka­nie oso­bi­ste, aby poka­zać Ci,
dla­cze­go Hotel KAMA PARK jest naj­lep­szy w okolicy.

Kontakt