Masa­że w Sie­ra­ko­wie

Znajdź czas na chwi­lę odprę­że­nia. Zapra­sza­my na masa­że któ­re pobu­dza­ją mię­śnie, skó­rę, układ krą­że­nia, a zara­zem wspa­nia­le oddzia­ły­wa­ją na układ ner­wo­wy.

Masa­że kla­sycz­ne (ple­ców lub cało­ścio­wy)

Masa­że orien­tal­ne

Rat­na­abhy­an­ga (masaż gorą­cy­mi kamie­nia­mi)

 

Bam­bo Mas­sa­ge (masaż mio­teł­ka­mi bam­bu­sa)

Lomi Lomi (masaż hawaj­ski)

Jam­bi­ra Pin­da Swe­da (masaż gorą­cy­mi stem­pla­mi)

Shi­ro­dha­ra (masaż gło­wy stru­mie­niem)

Abhy­an­ga (masaż całe­ge cia­ła)

Udvar­ta­na (masaż prosz­ka­mi zio­ło­wy­mi)

“Ajur­we­da jest sztu­ką codzien­ne­go życia w har­mo­nii z pra­wa­mi natu­ry.”

Celem tej sta­rej, pier­wot­nej wie­dzy jest zacho­wa­nie zdro­wia i wyle­cze­nie z cho­rób. Współ­gra­nie cia­ła, ducha i umy­słu, postę­po­wa­nia i ota­cza­ją­ce­go śro­do­wi­ska two­rzą pod­sta­wę Ajur­we­dy. Wie­dza Ajur­we­dy pocho­dzi z kul­tu­ry sta­ro­żyt­nych Indii. Przez tysią­ce lat była prze­ka­zy­wa­na z poko­le­nia na poko­le­nie.
Zasa­dy Ajur­we­dy są uni­wer­sal­ne i ponad­cza­so­we. Mają zasto­so­wa­nie w codzien­nym życiu czło­wie­ka, pro­po­nu­jąc rady tym wszyst­kim, któ­rzy poszu­ku­ją prak­tycz­nej pro­stej i holi­stycz­nej for­my zdro­we­go życia.

Czło­wiek rodzi się z okre­ślo­ną kon­struk­cją psy­cho­fi­zycz­ną zwa­ną dosha. Nie­zdro­wy tryb życia, brak ruchu, złe odży­wia­nie, stres, uwa­run­ko­wa­nia kul­tu­ro­we, aku­mu­la­cja sub­stan­cji tok­sycz­nych mogą zabu­rzyć rów­no­wa­gę nasze­go orga­ni­zmu. Masaż cie­pły­mi ole­ja­mi, odpo­wied­nia die­ta dosto­so­wa­na do typu orga­ni­zmu i sta­nu zdro­wia pozwo­lą przy­wró­cić utra­co­ną ener­gię. Spra­wią, że nasze cia­ło i umysł pozo­sta­ną w har­mo­nii.

Isto­tą masa­żu ajur­we­dyj­skie­go jest pobu­dze­nie ruchu ener­gii w cie­le poprzez połą­cze­nie masa­żu kla­sycz­ne­go i aku­pre­su­ry.
Tera­peu­ta masu­je punk­ty i linie ener­ge­tycz­ne po obu stro­nach cia­ła, co eli­mi­nu­je stre­sy i relak­su­je. W myśl Aju­wer­dy zdro­wie to nie tyl­ko brak symp­to­mów cho­ro­bo­wych, ale rów­nież stan dobre­go samo­po­czu­cia.
Orga­nizm ludz­ki to nie poje­dyn­cze orga­ny, ale cia­ło jako całość, a isto­ta lecze­nia nie pole­ga na przy­nie­sie­niu chwi­lo­wej ulgi lecz usu­nię­ciu przy­czy­ny cier­pie­nia.
Masaż wspo­ma­ga pro­ce­sy usu­wa­nia tok­syn z orga­ni­zmu i dzia­ła­nie narzą­dów wewnętrz­nych, rege­ne­ra­cję, akty­wi­zu­je sys­tem odpor­no­ścio­wy, opóź­nia pro­ce­sy sta­rze­nia. Szcze­gól­nie pole­ca­ny jest przy pro­ble­mach z bez­sen­no­ścią, prze­wle­kłym stre­sem, ner­wi­cach, pro­ble­mach z kon­cen­tra­cją i pamię­cią, poczu­ciu chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia, osła­bie­nia funk­cji sys­te­mu immu­lo­gicz­ne­go, migre­nach, bólach ple­ców, dole­gli­wo­ściach ukła­du krą­że­nia, ner­wo­we­go, hor­mo­nal­ne­go.

Nie­od­łącz­nym i bar­dzo waż­nym ele­men­tem w sys­te­mie Ajur­we­dy są róż­ne­go rodza­ju masa­że i zabie­gi opar­te na pro­duk­tach w 100% pocho­dze­nia natu­ral­ne­go.

RAT­NA­ABHY­AN­GA — masaż gorą­cy­mi kamie­nia­mi pół­sz­la­chet­ny­mi, krysz­ta­ła­mi gór­ski­mi i cie­płym ole­jem ajur­we­dyj­skim.

Rat­na­abhy­an­ga to wyjąt­ko­wo eks­klu­zyw­ny masaż, ze wzglę­du na przy­jem­ne dozna­nia, dzia­ła­nie jak i na sam wygląd kamie­ni.
Masaż gorą­cy­mi kamie­nia­mi całe­go cia­ła ma dzia­ła­nie wita­li­zu­ją­ce dosko­na­le likwi­du­je napię­cia i bóle mię­śni, sta­no­wi ele­ment ener­gi­zu­ją­cy dla każ­de­go rodza­ju skó­ry. Dodat­ko­wo zasto­so­wa­nie w 100% natu­ral­nych cer­ty­fi­ko­wa­nych olei ajur­we­dyj­skich (indyj­skich) na bazie czar­ne­go seza­mu, koko­su i ziół indyj­skich wypro­du­ko­wa­nych wg. tra­dy­cyj­nych recep­tur, uzu­peł­nia per­fek­cyj­nie skom­po­no­wa­ny masaż — zabieg dla klien­tów nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych.
Pod­czas masa­żu uży­wa się kamie­ni — uni­ka­tów obro­bio­nych tyl­ko na spe­cjal­ne zamó­wie­nie z surow­ców pocho­dzą­cych z róż­nych rejo­nów Indii. Są to przede wszyst­kim jaspi­ny, kar­ne­ole, awen­tu­ryn, tygry­sie oko, krysz­tał gór­ski, ame­tyst, kwarc różo­wy.

Każ­dy z kamie­ni ma inne okre­ślo­ne dzia­ła­nie na cia­ło. Kamie­nie pół­sz­la­chet­ne, z racji swo­ich zna­ko­mi­tych wła­ści­wo­ści rege­ne­ru­ją­cych, wywie­ra­ją dobro­czyn­ny wpływ na cały orga­nizm.

Bam­boo Mas­sa­ge — Egzo­tycz­ny masaż Bam­bu­sem

Egzo­tycz­ny masaż z wyko­rzy­sta­niem bam­bu­sa i cie­płych ole­jów ma dzia­ła­nie dre­nu­ją­ce, relak­su­ją­ce i remo­de­lu­ją­ce. Dzię­ki uci­skom bam­bu­so­wych pałe­czek szyb­ko i dłu­go­trwa­le popra­wia krą­że­nie, poza tym uela­stycz­nia mię­śnie i niwe­lu­je napię­cia. Wyko­rzy­sty­wa­ne w zabie­gu ruchy ugnia­ta­ją­ce korzyst­nie wpły­wa­ją na mię­śnie poślad­ków, ud i talii. Uci­ski, rolo­wa­nie i prze­su­wa­nie pałe­czek bam­bu­so­wych po cie­le uspraw­nia krą­że­nie krwi i lim­fy, a tym samym dre­naż i rege­ne­ra­cję tka­nek. Masaż ten odprę­ża, niwe­lu­je napię­cia mię­śni, wpro­wa­dza w stan głę­bo­kie­go wyci­sze­nia i popra­wia samo­po­czu­cie.
To rów­nież dosko­na­ła pomoc w zabu­rze­niach krą­że­nia, reduk­cji celu­li­tu i mode­lo­wa­niu syl­wet­ki.

Lomi Lomi — Masaż (Poli­ne­zyj­ski) Hawaj­ski

Tra­dy­cyj­ny masaż hawaj­ski Lomi Lomi nazy­wa­ny rów­nież czę­sto potocz­nie masa­żem poli­ne­zyj­skim, to bar­dzo sku­tecz­na meto­da pra­cy cia­łem za pomo­cą, któ­rej moż­na pora­dzić sobie z prze­wle­kły­mi dole­gli­wo­ścia­mi krę­go­słu­pa, bóla­mi mię­śni, migre­no­wy­mi bóla­mi gło­wy spo­wo­do­wa­ny­mi dłu­go­trwa­łym stre­sem lub cięż­ki­mi prze­ży­cia­mi.
Głę­bo­ki relaks powo­du­je odblo­ko­wa­nie nega­tyw­nych emo­cji, któ­re “zapa­mię­tu­ją” nasze mię­śnie poprzez wywo­ła­nie w nich napię­cia.
Masaż Lomi Lomi jest masa­żem cało­ścio­wym. Masa­ży­sta masu­je kolej­no ple­cy, nogi, sto­py, potem klat­kę pier­sio­wą i nogi z przo­du. Masaż obej­mu­je rów­nież twarz i gło­wę. Daje odczu­cie głę­bo­kiej relak­sa­cji, pozby­cia się uciąż­li­wych napięć powro­tu do har­mo­nii w cie­le i spo­ko­ju w umy­śle.

Jam­bi­ra Pin­da Swe­da — masaż Gorą­cy­mi Stem­pla­mi

Jest to masaż gorą­cy­mi stem­pla­mi wypeł­nio­ny­mi cytry­ną i wiór­ka­mi koko­so­wy­mi, zmie­sza­ny­mi ze spe­cjal­nym ole­jem.
W ajur­we­dzie nale­ży do rodza­ju zabie­gów napo­tnych i redu­ku­ją­cych.
Masaż wyko­ny­wa­ny stem­pla­mi ma za zada­nie reduk­cję tkan­ki tłusz­czo­wej, oczysz­cze­nie z tok­syn, popra­wie­nie sta­nu napię­cia skó­ry.
Jest sku­tecz­nym zabie­giem pie­lę­gna­cyj­no — rege­ne­ru­ją­cym, wspo­ma­ga­ją­cym zwal­cza­nie cel­lu­li­tu.

SHI­RO­DHA­RA — masaż gło­wy stru­mie­niem

Masaż — zabieg pole­ga­ją­cy na masa­żu punk­tu mię­dzy brwia­mi (“trze­cie­go oka”) oraz czo­ła za pomo­cą stru­mie­nia cie­płe­go zio­ło­we­go ole­ju ajur­we­dyj­skie­go lub mle­ka goto­wa­ne­go z zio­ła­mi. Shi­ro­dha­ra jest praw­do­po­dob­nie jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych i naj­waż­niej­szych zabie­gów ajur­we­dyj­skich. Umie­jęt­ne
prze­pro­wa­dze­nie zabie­gu pozwa­la (odp. rytm, dobór ole­ju) na prze­ży­cie nie­zwy­kle głę­bo­kie­go relak­su, osią­gnię­cie wewnętrz­ne­go spo­ko­ju, har­mo­nii i dystan­su, w celu mobi­li­za­cji orga­ni­zmu do samo­re­gu­la­cji. Zabieg sku­tecz­ny jest głów­nie przy dole­gli­wo­ściach neu­ro­we­ge­ta­tyw­nych i zmę­cze­niu. Ten
uni­kal­ny zabieg odczu­wa­ny jest przez klien­tów jako bar­dzo przy­jem­ne, deli­kat­ne gła­ska­nie lub koły­sa­nie. Dodat­ko­wo wyko­na­ny ręcz­ny masaż (namasz­cze­nie) gło­wy, ramion, ple­ców wzmac­nia efekt zabie­gu.
Dzia­ła­nie masa­żu:
pobu­dza pra­cę gru­czo­łów dokrew­nych (przy­sad­ka, szy­szyn­ka), odpo­wie­dzial­nych za wydzie­la­nie potrzeb­nych hor­mo­nów,
popra­wia pamięć, roz­sze­rza per­cep­cję i intu­icję,
uspo­ka­ja auto­no­micz­ny sys­tem ner­wo­wy (ner­wo­wość, bez­sen­ność, lęki, stres),
łago­dzi chro­nicz­ne bóle gło­wy (migre­ny) i prze­cią­że­nia umy­sło­we,
głę­bo­ko relak­su­je pobu­dza­jąc aktyw­ność fal mózgo­wych alfa — wpro­wa­dza w korzyst­ny dla zdro­wia stan tzw. “bło­go­sta­nu”,
niwe­lu­je obja­wy wypa­le­nia zawo­do­we­go, depre­sji i wie­lu innych cho­rób psy­cho­so­ma­tycz­nych, a nawet cho­rób skó­ry.

ABHY­AN­GA -masaż całe­go cia­ła — namasz­cze­nie wma­so­wa­nie ole­ju w cia­ło

Masaż całe­go cia­ła ole­ja­mi zio­ło­wy­mi. Abhy­an­ga jest jed­nym z naj­waż­niej­szych zabie­gów sto­so­wa­nych w ajur­we­dzie. Regu­lar­ne masa­że ole­ja­mi pobu­dza­ją układ krą­że­nia, koją sys­tem ner­wo­wy.
Wspie­ra­ją tra­wie­nie, oczysz­cza­ją krew i dotle­nia­ją komór­ki cia­ła, tym samym popra­wia­jąc samo­po­czu­cie fizycz­ne i psy­chicz­ne.
Masaż Abhy­an­ga pobu­dza orga­ny wewnętrz­ne poprzez sty­mu­la­cję punk­tów wital­nych na cie­le tzw. punk­tów “mar­r­na” oraz kana­łów ener­ge­tycz­nych “nad­is” odpo­wia­da­ją­cych za funk­cjo­no­wa­nie kon­kret­nych orga­nów.

Przez skó­rę z jej nie­zli­czo­ny­mi zakoń­cze­nia­mi ner­wo­wy­mi docie­ra­my bez­po­śred­nio do sys­te­mu ner­wo­we­go.
Łagod­ne masa­że ole­jo­we głę­bo­ko i trwa­le uspo­ka­ja­ją myśli i roz­luź­nia­ją cia­ło.

UDVAR­TA­NA — masaż prosz­ka­mi zio­ło­wy­mi
Jest to masaż detok­sy­ku­ją­cy przy któ­rym sto­su­je się prosz­ki, pasty z ziół zmie­sza­ne z ole­jem ajur­we­dyj­skim lub bez.

UDVAR­TA­NA — masaż uwiel­bia­ny przez kobie­ty

Prosz­ki do masa­żu mają dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, detok­sy­ku­ją­ce. Zio­ła i zbo­ża w skła­dzie zawie­ra­ją m. in. kwas krze­mo­wy (jęcz­mień), wita­mi­nę C (agrest, indyj­ski “amla”), któ­ra wzmac­nia i popra­wia napię­cie tkan­ki. Per­fek­cyj­ną recep­tą na Udra­ta­nę jest kom­po­zy­cja sprosz­ko­wa­nych ziół, kasz i spe­cjal­nych olei ajur­we­dyj­skich.
Zabieg udvar­ta­na pobu­dza krą­że­nie krwi, wygła­dza nie­rów­no­ści skó­ry, dzia­ła jak pealing. 

 Pod­sta­wo­we skład­ni­ki prosz­ków to m. in. zio­ła, takie jak:

Owo­ce Argla. Są bar­dzo sil­nym środ­kiem odmła­dza­ją­cym, zawie­ra­ją dużo natu­ral­nej wita­mi­ny C. Głów­nie dzię­ki zawar­to­ści wita­min C owoc amli ma wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne.
Strą­czy­niec cie­nia­sty — dzia­ła sty­mu­lu­ją­co na prze­mia­nę kola­ge­nu w skó­rze, odtru­wa orga­nizm, oczysz­cza jeli­ta. Poma­ga przy usu­nię­ciu tok­syn z komó­rek do krwi (dalej z krwi do jelit i na zewnątrz orga­ni­zmu). Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie.
Puna­ma­ra — sto­so­wa­ny do sku­tecz­ne­go nor­mo­wa­nia funk­cji nerek i ukła­du moczo­we­go. Posia­da dzia­ła­nie moczo­pęd­ne, prze­ciw­za­pal­ne i lek­ko roz­wal­nia­ją­ce. Puna­ma­ra zna­na jest z dobro­czyn­nych wła­ści­wo­ści oddzia­ły­wa­nia na skó­rę i tkan­kę mięk­ką.
Jęcz­mień — jest źró­dłem pro­te­in, zawie­ra sze­ro­ką gamę wita­min z gru­py B, wita­mi­ny C oraz pozo­sta­łych wita­min, mine­ra­łów, ami­no­kwa­sów i aktyw­nych enzy­mów, któ­re są nie­zbęd­ne dla zdro­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu. Zawar­ty w jęcz­mie­niu kwas krze­mo­wy usu­wa z orga­ni­zmu tok­sy­ny, popra­wia kon­dy­cję tkan­ki łącz­nej, wzmac­nia zdol­ność obron­ną orga­ni­zmu.
Neem, mio­dla indyj­ska — utrzy­mu­je skó­rę w zdro­wiu i poły­sku. Jego wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne, anty­grzy­bicz­ne i oczysz­cza­ją­ce krew są wiel­ce uży­tecz­ne w trak­to­wa­niu skó­ry pod­czas jej zakłó­co­ne­go sta­nu zdro­wia. Zwięk­sza tak­że odpor­ność orga­ni­zmu. Jest dobrze zna­nym i cenio­nym zio­łem w Azji środ­ko­wej i połu­dnio­wej.
W san-skryp­tach ajur­we­dyj­skich “jest nazy­wa­ne -lekar­stwo na wszyst­kie cho­ro­by”. W kosme­ty­ce wyko­rzy­sty­wa­nie mio­dli, zarów­no zewnętrz­nie, jak i wewnętrz­nie, opar­te jest na jej wła­ści­wo­ściach prze­ciw­bak­te­ryj­nych, prze­ciw­wi­ru­so­wych. Znaj­du­je zasto­so­wa­nie w mydłach, szam­po­nach, pastach do zębów. Od wewnątrz dzia­ła­ją sku­tecz­nie na pro­ble­my skór­ne, jak egze­my, aler­gie, są sto­so­wa­ne w sta­nach gorącz­ko­wych, przy pro­ble­mach z ocza­mi i w kura­cjach odchu­dza­ją­cych.

MASAŻ KLA­SYCZ­NY

Masaż kla­sycz­ny popra­wia wygląd skó­ry, jest ona lepiej dotle­nio­na i ukrwio­na.
W cza­sie masa­żu odprę­ża­my się i relak­su­je­my. Odprę­ża się też nasze cia­ło, miej­sca peł­ne napię­cia i bólu zosta­ją roz­prę­żo­ne. 

 Nale­ży do naj­czę­ściej wyko­ny­wa­nych zabie­gów pozwa­la­ją­cych utrzy­mać orga­nizm w dobrej kon­dy­cji psy­cho­fi­zycz­nej. Zapew­nia szyb­kie, sku­tecz­ne roz­luź­nie­nie mię­śni. Regu­lar­ne sto­so­wa­nie masa­żu polep­sza samo­po­czu­cie, kory­gu­je ist­nie­ją­ce zmia­ny ukła­du kost­ne­go, po masa­żu odczu­wa­my mniej­sze napię­cie w krę­go­słu­pie, ple­cach i kar­ku.