Zapra­sza­my Pań­stwa na wypo­czy­nek w dom­kach.

To cało­rocz­ne dom­ki dla 4-oso­bo­wej rodzi­ny z wido­kiem na plac zabaw i boisko do gry w siat­ków­kę.

Do dys­po­zy­cji gości odda­je­my rów­nież dwa dom­ki przy­sto­so­wa­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych.

W każ­dym dom­ku jest sypial­nia, pokój dzien­ny z anek­sem kuchen­nym, łazien­ka zasięg Inter­ne­tu WiFi

Dodat­ko­wo hotel jest ogro­dzo­ny i moni­to­ro­wa­ny.

Zobacz zdję­cia pano­ra­micz­ne wnę­trza dom­ku z Google Stre­et View

domek_google_street