Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

więcej...

Nasze dzia­ła­nia w związ­ku z pan­de­mią COVID-19

BEZ­PIECZ­NI W OBIEKCIE

Kodeks Dobrych Prak­tyk w zakre­sie prze­ciw­dzia­ła­nia COVID-19

Sza­now­ni Goście,

Bez­pie­czeń­stwo Pań­stwa jak rów­nież naszych pra­cow­ni­ków jest dla nas naj­wyż­szą wartością.
W związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną wpro­wa­dzi­li­śmy sze­reg zasad bez­pie­czeń­stwa i higie­ny, a tak­że zmian w funk­cjo­no­wa­niu obiek­tu, któ­re pozwo­lą cie­szyć się bez­piecz­nym i spo­koj­nym poby­tem w hote­lu Kama Park.

PRZED PRZY­JAZ­DEM

Zapo­znaj się z ofer­tą obiek­tu i wpro­wa­dzo­ny­mi zasa­da­mi bez­pie­czeń­stwa i higieny.

Nie oba­wiaj się przy­je­chać, poło­że­nie obiek­tu i umiej­sco­wie­nie pokoi hote­lo­wych spra­wia, że poczu­jesz się bez­piecz­nie w oto­cze­niu lasu i jezior.

Otrzy­ma­ne infor­ma­cje w kore­spon­den­cji mailo­wej uzna­je się za potwier­dzo­ne two­im podpisem.

Doko­naj peł­nej płat­no­ści za pobyt dro­gą elek­tro­nicz­ną przed przyjazdem.

Zgłoś zmia­ny jakie chcesz wpro­wa­dzić w rezer­wa­cji naj­póź­niej dzień przed przy­jaz­dem, tak aby pokój został jak naj­le­piej przy­go­to­wa­ny do zamieszkania.

Komu­ni­kuj się z per­so­ne­lem dro­gą elek­tro­nicz­ną lub tele­fo­nicz­ną, zmi­ni­ma­li­zu­jesz w ten spo­sób kon­takt bezpośredni.

RECEP­CJA

Przy wej­ściu do obiek­tu znaj­du­je się pojem­nik z pły­nem do dezynfekcji.

Zosta­ła wyzna­czo­na stre­fa check-in (odpo­wied­nia odle­głość rela­cji gość-gość a pracownik-gość).

Stre­fę bez­pie­czeń­stwa two­rzą wyzna­czo­ne obsza­ry wyzna­czo­ne, a tak­że na biur­ku zosta­ła zamon­to­wa­na prze­gro­da z plexi.

Pra­cow­ni­cy recep­cji zosta­li wypo­sa­że­ni w masecz­ki i ręka­wicz­ki jednorazowe.

Ogra­ni­cze­nie do mini­mum cza­su prze­by­wa­nia gościa przy recep­cji pod­czas zameldowania.

Każ­do­ra­zo­wo klu­cze są dezyn­fe­ko­wa­ne przed prze­ka­za­niem ich dla gościa.

Blat recep­cji, tele­fo­ny, ter­mi­na­le płat­ni­cze i inne powierzch­nie ogól­no­do­stęp­ne są regu­lar­nie dezynfekowane.

Zapew­nia­my płyn do dezyn­fek­cji rąk dla gości w holu recepcyjnym.

Zapew­nia­my moż­li­wość zaku­pu masek ochron­nych w recep­cji, pły­nu do dezyn­fek­cji, ręka­wi­czek jednorazowych.

Obo­wią­zu­je bez­względ­ny zakaz prze­by­wa­nia w poko­ju hote­lo­wym osób niezameldowanych.

Celem ogra­ni­cze­nia kon­tak­tów z pra­cow­ni­kiem pod­czas poby­tu zale­ca się kon­takt tele­fo­nicz­ny z recep­cją tel. 100

Pod­czas wymel­do­wa­nia klu­cze zosta­ną pozo­sta­wia­ne przez gościa w okre­ślo­nym miej­scu w recep­cji, po czym zosta­ną pod­da­ne dezynfekcji.

POKÓJ HOTE­LO­WY

Każ­dy pokój jest ozo­no­wa­ny gene­ra­to­rem ozo­nu, gene­ral­nie wysprzą­ta­ny i wie­trzo­ny przed Two­im przyjazdem.

Ser­wis poko­ju odby­wa się tyl­ko na życze­nie gościa, po usta­le­niu z recep­cją okre­ślo­nej godziny.

Ser­wis poko­ju odby­wa się pod nie­obec­ność gości w pokoju.

Pra­cow­ni­cy ser­wi­su wyko­nu­ją­cy okre­ślo­ny zakres prac są wypo­sa­że­ni w masecz­ki i jed­no­ra­zo­we rękawiczki.

Pod­czas sprzą­ta­nia pokój zosta­je pod­da­ny dezyn­fek­cji, wie­trze­niu oraz sta­ran­ne­mu higie­nicz­ne­mu przy­go­to­wa­niu do użytkowania.

Bie­li­zna poście­lo­wa jak i ręcz­ni­ki pra­ne są przez pro­fe­sjo­nal­ną pral­nię w tem­pe­ra­tu­rze pow. 60?C z dodat­kiem deter­gen­tu. Pra­nie i dostar­cza­nie asor­ty­men­tu odby­wa się w reżi­mie sanitarnym.

Aby wymie­nić ręcz­nik pod­czas poby­tu, wywieś je w jed­no­ra­zo­wej rekla­mów­ce po zewnętrz­nej stro­nie drzwi. Czy­ste ręcz­ni­ki dostar­czy­my do poko­ju pozo­sta­wia­jąc je w jed­no­ra­zo­wej rekla­mów­ce po wewnętrz­nej stro­nie drzwi.

RESTAU­RA­CJA

Przed wej­ściem do restau­ra­cji i w restau­ra­cji zapew­nia­my płyn do dezyn­fek­cji rąk.

W restau­ra­cji sto­su­je­my bez­piecz­ne odle­gło­ści mię­dzy sto­li­ka­mi, krze­sła­mi min. 2 metry.

Restau­ra­cja funk­cjo­nu­je z zacho­wa­niem reżi­mu sanitarnego.

Wszyst­kie potra­wy oraz napo­je takie jak: kawa, her­ba­ta, woda są ser­wo­wa­ne przez kelnera.

Każ­do­ra­zo­wo po spo­ży­ciu posił­ku nastę­pu­je dezyn­fek­cja sto­łów, krze­seł, por­ce­la­ny, kart itp.

Pra­cow­ni­cy restau­ra­cji wypo­sa­że­ni zosta­li w masecz­ki oraz ręka­wi­ce jed­no­ra­zo­we, w któ­rych to wyko­nu­ją powie­rzo­ne im zakre­sy obowiązków.

Posił­ki reali­zu­je­my w for­mie bufe­tu zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 29.05.2020 r. oraz wytycz­ny­mi GIS.

POMIESZ­CZE­NIA OGÓLNODOSTĘPNE

Zapew­nia­my płyn do dezyn­fek­cji rąk dla Gości obiek­tu w holu recep­cyj­nym, przy wej­ściach do obiek­tu, toa­let oraz poszcze­gól­nych punk­tów w obiekcie.

Pro­wa­dzo­na jest szcze­gó­ło­wa dezyn­fek­cja toa­let w wyzna­czo­nych odstę­pach czasowych.

Pro­wa­dzo­na jest dezyn­fek­cja porę­czy, kla­mek, włącz­ni­ków w godzin­nych odstępach.

Stre­fa relak­su: siłow­nia, sau­na, sala gier i zabaw da dzie­ci, gabi­net masa­żu dostęp­ne dla gości z zacho­wa­niem reżi­mu sanitarnego.

Pro­wa­dzo­na jest dezyn­fek­cja zewnętrz­nych sie­dzisk i sto­łów udo­stęp­nia­nych dla gości
w odpo­wied­nich odstę­pach czasowych.

OGÓL­NE

Sto­su­je­my się do wytycz­nych GIS w zależ­no­ści od aktu­ali­za­cji ograniczeń.

Goście obiek­tu zobo­wią­za­ni są do nosze­nia masek ochronnych.

PRA­COW­NI­CY

Bez­względ­ne prze­strze­ga­my pra­cy w odzie­ży ochron­nej, przyłbicach/maseczkach, ręka­wicz­kach ochronnych.

Czę­sto myje­my ręce wodą i mydłem.

Ogra­ni­cza­my kon­takt w rela­cji pracownik-gość.

Mie­rzy­my tem­pe­ra­tu­rę (ter­mo­metr bez­do­ty­ko­wy) przed roz­po­czę­ciem pra­cy, w przy­pad­ku stwier­dze­nia pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ry i wystą­pie­nia obja­wów cho­ro­bo­wych, odde­le­go­wa­nie pra­cow­ni­ka do domu i poin­for­mo­wa­nie odpo­wied­nich służb.

Dla pra­cow­ni­ków bez ogra­ni­czeń dostęp­ne są pły­ny do dezyn­fek­cji rąk i dezyn­fek­cji powierzch­ni oraz środ­ki ochro­ny osobistej.

Dezyn­fe­ku­je­my powierzch­nie biu­ro­we, szat­nie, itp. ze wzmo­żo­ną częstotliwością.

KON­TAKT

Recep­cja: tel. 61 29 55 100 wewnętrz­ne roz­mo­wy tel. 100  e‑mail recepcja@kamapark.pl

Życzy­my uda­ne­go wypoczynku.