Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

więcej...

Nasze dzia­ła­nia w związ­ku z pan­de­mią COVID-19
Sta­tus hotelu
Jeste­śmy otwar­ci i cały czas przyj­mu­je­my rezer­wa­cje. Jeśli chcesz nas odwie­dzić, nie oba­wiaj się przy­je­chać. Jeśli zaś chcesz zre­zy­gno­wać z rezer­wa­cji, zwró­ci­my Ci dotych­czas ponie­sio­ne kosz­ty zgod­nie z poli­ty­ką anu­la­cji, lub dora­dzi­my inny termin.

Zabez­pie­cze­nia hotelu
W celu zabez­pie­cze­nia Two­je­go poby­tu, pod­ję­li­śmy nastę­pu­ją­ce kroki:

  • Nasz per­so­nel został odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ny na czas pan­de­mii i jest wypo­sa­żo­ny w środ­ki ochron­ne jak i dodat­ko­we środ­ki do dezynfekcji
  • Każ­dy pokój jest ozo­no­wa­ny gene­ra­to­rem ozo­nu, gene­ral­nie wysprzą­ta­ny i wie­trzo­ny przed Two­im przyjazdem
  • W miej­scach ogól­no­do­stęp­nych znaj­dziesz instruk­cje postę­po­wa­nia w poszcze­gól­nych czę­ściach obiek­tu oraz pojem­ni­ki z pły­nem dezynfekującym
  • Nasze sale restau­ra­cyj­na, komin­ko­wa i kon­fe­ren­cyj­ne są codzien­nie dokład­nie dezynfekowane

Kon­takt bezpośredni

Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy, lub masz jakie­kol­wiek pyta­nia do nas odno­śnie rezer­wa­cji czy środ­ków ostroż­no­ści, skon­tak­tuj się z nami pod nume­rem tele­fo­nu: 612955100 lub mailo­wo pod adre­sem: recepcja@kamapark.pl

Kontakt