Catering wigilijny

więcej...

Cate­ring wigi­lij­ny

Zupy

por­cja 250g

 • Barszcz czer­wo­ny z uszka­mi 7,00 zł

 • Grzy­bo­wa 10,00 zł

Dania na cie­pło

 • Pie­ro­gi z kapu­stą i grzy­ba­mi 1,50 zł szt.

 • Kro­kie­ty z kapu­stą i grzy­ba­mi 6,00 zł 1 szt.

 • Karp sma­żo­ny z pie­czar­ka­mi 150g 14,00 zł

 • Kapu­sta z grzy­ba­mi 100g 5,00 zł

 • De vola­il­le 10,00 zł szt.

 • Rola­da z kar­ków­ki 15,00 zł szt.

 • Rola­da woło­wa 19,00 zł szt.

Prze­ką­ski

 • Śle­dzie w śmie­ta­nie 120g 7,00 zł

 • Śle­dzie aro­ma­tycz­ne w ole­ju 120g 7,50 zł

 • Karp po grec­ku 200g 14,00 zł

 • Karp w gala­re­cie 120g 8,00 zł

 • Łosoś w sosie sero­wo-kapa­ro­wym 120g 16,00 zł

 • San­dacz w gala­re­cie 120g 16,00 zł

 • Schab ze śliw­ką 50g 6,00 zł

 • Filet z kur­cza­ka w gala­re­cie 50g 6,00 zł

 • Schab z masą chrza­no­wą 50 g 6,00 zł

 • Rola­da dro­bio­wa z serem ple­śnio­wym 50g 6,00 zł

Zamó­wie­nia przyj­mu­je­my do 18.12.2019 odbiór potraw do 24.12.2019 do godzi­ny 12:00.

Przyj­mu­je­my zamó­wie­nia zarów­no na reali­za­cję całe­go przy­ję­cia, jak i na dosta­wę poszcze­gól­nych potraw. Cena usta­la­na indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od rodza­ju i wiel­ko­ści zamó­wie­nia. Wyko­nu­je­my inne potra­wy według upodo­ba­nia klien­ta.

Zamó­wie­nia pro­si­my skła­dać tel. 612955100 lub recepcja@kamapark.pl

Kontakt