Catering Wigilijny

Zupy

por­cja 250g

 • Zupa ryb­na z kar­pia 14,00 zł

 • Barszcz czer­wo­ny z uszka­mi 7,00 zł

 • Grzy­bo­wa 10,00 zł

 • Gula­szo­wa woło­wa 14,00 zł

 • Żurek 8,00 zł

Dania na ciepło

 • Pie­ro­gi z kapu­stą i grzy­ba­mi wła­snej pro­duk­cji 1,50 zł szt.

 • Kro­kie­ty z kapu­stą i grzy­ba­mi 6,00 zł 1 szt.

 • Karp sma­żo­ny z pie­czar­ka­mi 150g 14,00 zł

 • Kapu­sta z grzy­ba­mi 100g 5,00 zł

 • Kacz­ka pie­czo­na cała 40,00 zł szt.

 • Kacz­ka pie­czo­na 1/2 kacz­ki 25,00 zł szt.

 • De vola­il­le 10,00 zł szt.

 • Rola­da z kar­ków­ki 12,00 zł szt.

 • Rola­da woło­wa 17,00 zł szt.

 • Udko dro­bio­we try­bo­wa­ne owi­nię­te w bocz­ku wędzo­nym 10,00 zł szt.

 • Łosoś z rusz­tu 150g 18,00 zł

 • Filet dro­bio­wy nadzie­wa­ny kur­ka­mi i serem ple­śnio­wym 150g 16,00 zł

 • Golon­ka pie­czo­na po bawar­sku (ok. 400g por­cja) 20,00 zł szt.

 • Bigos sta­ro­pol­ski 300g 12,00 zł

 • Bura­ki kar­me­li­zo­wa­ne 150g 5,00 zł

 • Modra kapu­sta 150g 5,00 zł

Prze­ką­ski

 • Śle­dzie w śmie­ta­nie 120g 7,00 zł

 • Śle­dzie aro­ma­tycz­ne w ole­ju 120g 7,50 zł

 • Karp po grec­ku 200g 14,00 zł

 • Karp w gala­re­cie 120g 8,00 zł

 • Łosoś w sosie sero­wo-kapa­ro­wym 120g 16,00 zł

 • San­dacz w gala­re­cie 120g 16,00 zł

 • Schab ze śliw­ką 50g 6,00 zł

 • Filet z kur­cza­ka w gala­re­cie 50g 6,00 zł

 • Schab z masą chrza­no­wą 50 g 6,00 zł

 • Rola­da dro­bio­wa z serem ple­śnio­wym 50g 6,00 zł

 • Tatar z łoso­sia wędzo­ne­go 80g 12,00 zł

 • Ryba w zale­wie pomi­do­ro­wo octo­wej 150g 12,00 zł

 • Sałat­ka jarzy­no­wa 250g 10,00 zł

 • Pstrąg wędzo­ny 40,00 zł kg

 • Surów­ka z bia­łej kapu­sty 200g 5,00 zł

 • Surów­ka z mar­chwi i sele­ra 200g 5,00 zł

 • Surów­ka z sele­ra nacio­we­go i bia­łej rzod­kwi z orze­cha­mi wło­ski­mi 200g 8,00 zł

Potra­wy może­my przygotować
Na pół­mi­skach restau­ra­cyj­nych – kau­cja za wypo­ży­cze­nie wyno­si 50 zł za 1 szt.
W pojem­ni­kach jed­no­ra­zo­wych koszt to:
Taca – 3,50 zł /1 szt.
Taca duża – 5,50 zł/ 1 szt.
Pojem­nik na sałat­kę – 3,50 zł/1 szt.
Pojem­nik na zupę – 1,50 zł/1 szt.
Pojem­nik dwu­dziel­ny na danie głów­ne – 0,50 zł/1 szt.
Pojem­nik duży na danie głów­ne – 4 zł/1 szt.

Zamó­wie­nia przyj­mu­je­my do 18.12.2020 odbiór potraw do 24.12.2020 do godzi­ny 12:00.

Przyj­mu­je­my zamó­wie­nia zarów­no na reali­za­cję całe­go przy­ję­cia, jak i na dosta­wę poszcze­gól­nych potraw. Cena usta­la­na indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od rodza­ju i wiel­ko­ści zamó­wie­nia. Wyko­nu­je­my inne potra­wy według upodo­ba­nia klienta.

Zamó­wie­nia pro­si­my skła­dać tel. 612955100 lub recepcja@kamapark.pl

Kontakt