U nas zre­ali­zu­jesz Pol­ski Bon Turystyczny

Pol­ski Bon tury­stycz­ny sta­no­wi wspar­cie dla pol­skich rodzin w okre­sie kry­zy­su wywo­ła­ne­go pan­de­mią COVID-19. To elek­tro­nicz­ny doku­ment w for­mie 16-cyfro­we­go kodu o rów­no­war­to­ści 500 zł na każ­de dziec­ko do 18 roku życia oraz 1000 zł dla dzie­ci z orze­cze­niem o niepełnosprawności.

Za pomo­cą bonu możesz doko­nać płat­no­ści za usłu­gi hote­lar­skie w Hote­lu KAMA PARK do 30 wrze­śnia 2022 r.

Jak sko­rzy­stać z bonu turystycznego

  • Akty­wuj bon na Plat­for­mie Usług Elek­tro­nicz­nych PUE ZUS.
  • Odbierz swój bon, któ­ry zosta­nie do Cie­bie prze­sła­ny w wia­do­mo­ści e‑mail lub SMS.
  • Doko­naj rezer­wa­cji w Hote­lu zgod­nie z jej warunkami.
  • Na miej­scu w Hote­lu KAMA PARK pod­czas zamel­do­wa­nia podaj numer bonu oraz kwo­tę na jaką chcesz go wyko­rzy­stać. Następ­nie potwierdź trans­ak­cję jed­no­ra­zo­wym kodem sms wysła­nym na Twój numer telefonu.
  • Ciesz się rodzin­ny­mi waka­cja­mi w naszym hotelu.

Dodat­ko­we informacje

  • Za pomo­cą bonu możesz pła­cić wie­lo­krot­nie, aż do wyko­rzy­sta­nia peł­nej, przy­słu­gu­ją­cej kwoty.
  • Jeśli war­tość noc­le­gu prze­kro­czy war­tość bonu, resz­tę kwo­ty możesz opła­cić w wygod­ny dla Cie­bie sposób
  • Za pomo­cą bonu moż­na zapła­cić za pobyt opie­ku­nów wraz z dziec­kiem, tak­że dziadków.
  • Bon nie pod­le­ga wymia­nie na gotów­kę ani inne środ­ki płatnicze
  • Wię­cej infor­ma­cji o Pol­skim Bonie Tury­stycz­nym uzy­skasz dzwo­niąc na numer spe­cjal­nej cało­do­bo­wej info­li­nii pod nume­rem tele­fo­nu 22 11 22 111 lub pod adre­sem https://bonturystyczny.gov.pl/

Kon­takt bezpośredni

Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy, lub masz jakie­kol­wiek pyta­nia do nas odno­śnie rezer­wa­cji skon­tak­tuj się z nami pod nume­rem tele­fo­nu: 612955100 lub mailo­wo pod adre­sem: recepcja@kamapark.pl

Zapra­sza­my do rodzin­ne­go wypo­czyn­ku w Hote­lu KAMA PARK